Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Πανελλήνιες 2012 Φυσική Γενικής: Θέματα


Ποια ήταν τα θέματα στη Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΜε τη Φυσική Γενικής και όχι μόνο συνεχίστηκαν οι Πανελλήνιες 2012.


Διαβάστε τα θέματα Φυσικής Γενικής στις Πανελλήνιες 2012: κλικ εδώ.


σε λίγο τις απαντήσεις....

Διαβάστε τα θέματα Φυσικής Γενικής στις Πανελλήνιες 2012:
ΘΕΜΑ Α
Στις ερωτήσεις Α1-Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.
Α1. Ο δείκτης διάθλασης ενός οπτικού μέσου για τα χρώματα ερυθρό, ιώδες, κίτρινο έχει
α. την ίδια τιμή και για τα τρία χρώματα
β. την μεγαλύτερη τιμή του για το ερυθρό χρώμα
γ. την μεγαλύτερη τιμή του για το ιώδες χρώμα
δ. την μεγαλύτερη τιμή του για το κίτρινο χρώμα.
Μονάδες 5
Α2. Όταν σωματίδια α, β, γ, εισέρχονται σε ομογενές μαγνητικό πεδίο με τις ταχύτητές τους κάθετες στις δυναμικές γραμμές του πεδίου, τότε εκτρέπονται
α. μόνο τα σωματίδια α
β. τα σωματίδια β και γ
γ. μόνο τα σωματίδια γ
δ. τα σωματίδια α και β.
Μονάδες 5
Α3. Στο σχήμα απεικονίζονται τα ιόντα ορισμένων χημικών στοιχείων που βρίσκονται σε αέρια κατάσταση.
A B Γ Δ
Το ατομικό πρότυπο του Βohr μπορεί να περιγράψει το γραμμικό φάσμα των στοιχείων
α. Α και Β
β. Β και Γ
γ. μόνο του Α
δ. μόνο του Β.
Μονάδες 5
Α4. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της Στήλης (Ι) και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της Στήλης (ΙΙ) που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.
Στήλη Ι
Στήλη ΙΙ
1. Einstein
α. Φωτόνια
2. Huygens και Υοung
β. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα
3. Maxwell
γ. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
4. Planck
δ. Eγκάρσια κύματα
5. Hertz
ε. Παραγωγή κυμάτων ίδιας φύσης
με αυτήν του φωτός
Μονάδες 5
Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, το γράμμα Σ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Ο τομογράφος εκπομπής ποζιτρονίων PET ανιχνεύει γύρω από το κεφάλι του ασθενούς ποζιτρόνια.
β. Οι ισότοποι πυρήνες του ίδιου στοιχείου έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων.
γ. Τα φάσματα εκπομπής των αερίων είναι συνεχή.
δ. Το άτομο υδρογόνου που βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση διεγείρεται από ένα φωτόνιο μόνο όταν η ενέργεια του φωτονίου είναι ακριβώς ίση με την ενέργεια διέγερσης.
ε. Οι σκληρές ακτίνες Χ είναι περισσότερο διεισδυτικές από τις μαλακές ακτίνες Χ.
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
B1. Διεγερμένα άτομα υδρογόνου βρίσκονται σε κατάσταση που αντιστοιχεί σε κβαντικό αριθμό nx. Αν το πλήθος των γραμμών του φάσματος εκπομπής του αερίου είναι έξι (6), τότε το nx έχει την τιμή
α. nx=3 β. nx=4 γ. nx=5.
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).
Μονάδες 8
Β2. Mια μονοχρωματική ακτινοβολία έχει μήκος κύματος στον αέρα λ0. Όταν η ακτινοβολία από τον αέρα εισέρχεται στο οπτικό μέσο 1, το μήκος κύματός της μειώνεται στα 43 της αρχικής του τιμής, ενώ, όταν η ακτινοβολία εισέρχεται από τον αέρα στο οπτικό μέσο 2, το μήκος κύματός της μειώνεται κατά το 31 της αρχικής του τιμής. Όταν η ακτινοβολία αυτή μεταβαίνει από το οπτικό μέσο 1 στο οπτικό μέσο 2, ακολουθεί την πορεία
1. α
2. β
3. γ
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδες 7).
Μονάδες 9
Β3. Σύμφωνα με το πρότυπο του Bohr, όταν το άτομο του υδρογόνου βρίσκεται στη θεμελιώδη κατάσταση έχει ενέργεια Ε1 και η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς του ηλεκτρονίου είναι r1. Όταν το άτομο είναι διεγερμένο έχει ενέργεια En και η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς του ηλεκτρονίου είναι rn.
Για τα μεγέθη Ε1,r1, En, rn ισχύει μία από τις :
α. 11nnrErE⋅=⋅
β. 11nnrEr=Ε
γ. . 2112nnrErE⋅=⋅
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδες 2).
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 6).
Μονάδες 8
ΘΕΜΑ Γ
Σε μια διάταξη παραγωγής ακτίνων Χ τα ηλεκτρόνια ξεκινούν από την κάθοδο με μηδενική ταχύτητα και, αφού επιταχυνθούν, φτάνουν στην άνοδο με ταχύτητα υ=.s/m103207
Η απόδοση της διάταξης είναι 1% (δηλ. το 1% της ισχύος της δέσμης ηλεκτρονίων μετατρέπεται σε ισχύ φωτονίων Χ). Η ισχύς των ακτίνων Χ που παράγονται είναι Ρx=10 W και ο χρόνος λειτουργίας της διάταξης είναι t=0,15 s.
Γ1. Να βρείτε την τάση μεταξύ ανόδου–καθόδου.
Μονάδες 6
Γ2. Να βρείτε την ενέργεια που μεταφέρει η δέσμη των ηλεκτρονίων στο χρόνο t.
Μονάδες 6
Γ3. Να βρείτε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που φτάνουν στην άνοδο στη μονάδα του χρόνου.
Μονάδες 6
Ένα από τα παραγόμενα φωτόνια έχει μήκος κύματος τετραπλάσιο από το ελάχιστο μήκος κύματος των ακτίνων X που παράγονται. Το φωτόνιο αυτό παράγεται από
μετατροπή μέρους της κινητικής ενέργειας ενός ηλεκτρονίου που προσπίπτει στην άνοδο, σε ενέργεια ενός φωτονίου.
Γ4. Να βρείτε το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του ηλεκτρονίου που μετατράπηκε σε ενέργεια φωτονίου.
Δίνονται: gmCek109,106,131e19−−⋅=⋅=
Μονάδες 7
ΘΕΜΑ Δ
Ένας πυρήνας (Ραδίου) διασπάται σε ένα διεγερμένο θυγατρικό πυρήνα (Ραδονίου) με ταυτόχρονη εκπομπή σωματίου α. Ra22688*nR
Δ1. Να γράψετε την αντίδραση διάσπασης.
Μονάδες 6
Δ2. Να υπολογίσετε την ενέργεια που αποδεσμεύεται από τον πυρήνα του κατά τη διάσπασή του. Ra22688
Μονάδες 6
Από την ενέργεια που αποδεσμεύεται το σωμάτιο α αποκτά κινητική ενέργεια Κ. Από την υπόλοιπη ενέργεια το 72,8% γίνεται κινητική ενέργεια του ραδονίου.
Το σωμάτιο α, με την κινητική ενέργεια που έχει αποκτήσει, κατευθύνεται μετωπικά προς πυρήνα (Κασσιτέρου) που βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση. Θεωρούμε ότι ο πυρήνας παραμένει ακίνητος στη θέση του σε όλη τη διάρκεια του φαινομένου. Η ελάχιστη απόσταση στην οποία πλησιάζει το σωμάτιο α είναι dSn12050Sn12050min=3·10–14m.
Δ3. Να βρείτε την κινητική ενέργεια Κ του σωματίου α.
Μονάδες 6
Ο διεγερμένος πυρήνας μεταπίπτει στη θεμελιώδη ενεργειακή του στάθμη εκπέμποντας ένα φωτόνιο που προσπίπτει σε αέριο υδρογόνου, τα άτομα του οποίου βρίσκονται στη θεμελιώδη κατάσταση. *nR
Δ4. Να βρείτε το μέγιστο πλήθος των ατόμων υδρογόνου που μπορούν να ιονιστούν.
Μονάδες 7
Δίνονται: Ενέργεια θεμελιώδους κατάστασης ατόμου
υδρογόνου Ε1=–13,6 eV.
Φορτίο πρωτονίου q=C19106,1−⋅.
22CNm9109k⋅=.
ΜRac2=210542,7 ΜeV.
ΜRnc2=206809,4 ΜeV.
Μσωμάτιο αc2=3728,4 ΜeV.
1 ΜeV=1,6·10–13 J.
.
Δείτε τις απαντήσεις-λύσεις Φυσικής Γενικής στις Πανελλήνιες 2012 κάνοντας κλικ εδώ 


fimes
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...