Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Επιδότηση έως 50% για εκτροφή σαλιγκαριών


Επιδότηση έως 50% για εκτροφή σαλιγκαριώνΕίναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια πολλοί συμπολίτες μας έχουν στραφεί σε "εναλλακτικές" μορφές επένδυσης, οι οποίες μάλιστα απολαμβάνουν υψηλές επιδοτήσεις και παράλληλα η απόδοσή τους είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Μία από αυτές είναι και η εκτροφή σαλιγκαριών. Το fpress.gr με αφορμή την παράταση υποβολής των επενδυτικών προτάσεων έως την 1η Ιουνίου 2012, σας θυμίζει ποιοι και με ποιον τρόπο επιδοτούνται από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, σε ποιες περιοχές, αλλά και κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για την εκτροφή σλιγκαριών.


Εως 50% το ποσοστό επιδότησης
Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο επενδυτικός νόμος, τα ποσοστά επιχορήγησης ανάλογα με τη ζώνη (τρεις ζώνες) που βρίσκεται η περιοχή τους και το μέγεθος της επιχείρησής τους (μεγάλες, μεσαίες και μικρές) κυμαίνονται από 15% έως 50%.

Στην Α' Ζώνη ανήκουν η Αττική και η Βοιωτία. Στη Γ΄ Ζώνη είναι οι νομοί της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα νησιά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων, τα νησιά που ανήκουν διοικητικά σε νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και οι παραμεθόριοι νομοί της χώρας. Στη Β' Ζώνη είναι όλες οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

Το καθεστώς της Περιφερειακής Συνοχής προβλέπει για τα επενδυτικά σχέδια, όπως και για εκείνα των μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών, επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδότησης μίσθωσης για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις 70% και για τις νέες 80% στα προαναφερόμενα ποσοστά (15% έως 50%) και το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το όριο θα συμπληρωθεί με φορολογική απαλλαγή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ευνοηθούν με επιχορήγηση ή και με επιδότηση leasing, καθώς και με φορολογική απαλλαγή με συνολικό ποσοστό και για τις τρεις μορφές χρηματοδότησης μέχρι και 50%.Περισσότερο ευνοημένοι είναι όσοι δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά, δηλαδή εκείνοι που θα κάνουν νέα μονάδα εκτροφής σαλιγκαριών

Οι δαπάνες
Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά κατηγορία ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:
1. Για υλικά περιουσιακά στοιχεία, όπως:
Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.
2. Για άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης.
Δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά.
Το κόστος των ενισχυόμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
Δεν ενισχύονται οι δαπάνες που αφορούν τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης, την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων μέχρι έξι θέσεων, τα μέσα μεταφορών και τον εξοπλισμό μεταφορών για επενδυτικά σχέδια στον τομέα των μεταφορών, την αγορά επίπλων και σκευών γραφείου και την αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων, δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά την αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί.
Η δεκαπενταετής διάρκεια της μίσθωσης υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης.

3. Μελέτες και αμοιβές συμβούλων. Κατ' εξαίρεση, οι δαπάνες αυτές ενισχύονται για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
Τα ελάχιστα ποσά επένδυσης της Περιφερειακής Συνοχής είναι:

•Για μεγάλες επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 1.000.000 ευρώ.
•Για μεσαίες επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 500.000 ευρώ.
•Για μικρές επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 300.000 ευρώ.
•Για πολύ μικρές επιχειρήσεις επένδυση ελάχιστου ύψους 200.000 ευρώ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά για τα επενδυτικά σχέδια των μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών που θα υποβληθούν για ενισχύσεις στο καθεστώς της Περιφερειακής Συνοχής μεταξύ άλλων είναι:

•Αίτηση υπαγωγής και Ειδικό ερωτηματολόγιο.
•Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86.
•Οικονομοτεχνική μελέτη.
•Στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους.
•Στοιχεία τεκμηρίωσης της βαθμολογίας.
•Δήλωση που αφορά το μέγεθος της επιχείρησης.
•Δήλωση για τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως πολύ μικρής, μικρής ή μεσαίας.
•Δήλωση για τον χαρακτήρα κινήτρου σε περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων.
•Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του χρηματικού ποσού (παραβόλου), που καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 3908/2011.
•Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου της ιδίας συμμετοχής και των πέραν αυτής ιδίων κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης.
•Στοιχεία τεκμηρίωσης δαπανών αγοράς παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με παραγωγική μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της.
•Εγκριση δανείου για τη χρηματοδότηση του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
•Σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
•Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων.
•Στοιχεία φερεγγυότητας υφιστάμενου φορέα.
•Στοιχεία τεκμηρίωσης των υφιστάμενων θέσεων απασχόλησης.
•Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε μισθωμένο χώρο (γήπεδο ή ακίνητο).
•Αδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας και τυχόν συμπληρωματικές εγκρίσεις που αποτελούν προϋπόθεση της ισχύος αυτής, προκειμένου για επενδυτικό σχέδιο επέκτασης ή εκσυγχρονισμού της.
Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των σχεδίων

-Υποβολή: Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των σχετικών ιστοσελίδων (
www.mindev.gov.gr , www.ependyseis.gr ,www.investingreece.gov.gr ).
-Ο υποψήφιος λαμβάνει προσωπικό κωδικό.
-Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
-Εκτυπώνει την αίτηση.
-Υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (ώρες λειτουργίας: 09.00-15.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες).
-Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά.
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την εκτροφή σαλιγκαριών με ή χωρίς επιδότηση
Η εκτροφή σαλιγκαριών ως επένδυση
Σύμφωνα με τους ειδικούς ο πρώτος και ιδιαίτερα σημαντικός λόγος επιλογής της σαλιγκαροτροφίας ως επένδυση είναι το ότι η ζήτηση σε σαλιγκάρια διεθνώς, είναι πολλαπλάσια της παγκόσμιας παραγωγής (η σημερινή παραγωγή καλύπτει μόλις το 10% της ζήτησης). Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή σαλιγκαριών σωστής ποιότητας, έχει τεράστια ζήτηση και ΑΡΑ εξασφαλισμένη πώληση κάθε χρόνο, σε σταθερή βάση. Η παραγωγή μπορεί να διατεθεί είτε στην Ελλάδα (σε υπάρχουσες μεταποιητικές Μονάδες, αλλά και σε χονδρεμπόρους), είτε στο εξωτερικό, σε χώρες που παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση, όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Είναι αυτονόητο ότι η δυνατότητα εξαγωγής του προϊόντος «ανοίγει» (και μάλιστα συνεχώς) νέες «πόρτες» αγοράς και παράλληλα επιτυγχάνει υψηλότερη τιμή πώλησης, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την κερδοφορία της επένδυσης. Ωστόσο, η επιτυχημένη εξαγωγή ενός προϊόντος, σε σταθερή βάση, ειδικά όταν μιλάμε για ένα ζωντανό οργανισμό όπως είναι το σαλιγκάρι, δεν είναι απλή διαδικασία αλλά απαιτεί σωστή υποδομή και οργάνωση, τεχνογνωσία και «σωστές» πωλήσεις.
Κέρδη έως 2.500 € ανά στρέμμα
Πέραν της -υπό προϋποθέσεις- οικονομικής ενίσχυσης, η εκτροφή σαλιγκαριών αποτελεί μια άκρως αποδοτική επένδυση με εξασφαλισμένο υψηλό εισόδημα που φθάνει έως και 2.500 ευρώ το στρέμμα..
Tις τελευταίες δύο δεκαετίες σημειώνεται σταθερά συνεχή αύξηση στις πωλήσεις φρέσκων, έτοιμων αλλά και συσκευασμένων προϊόντων. Για φέτος η χονδρική τιμή φρέσκου προϊόντος στην Ελλάδα από εκτροφεία ανοιχτού τύπου είναι 3,80 ευρώ το κιλό, φθάνοντας στη λιανική έως και 12 ευρώ το κιλό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για το 2008 η τιμή ήταν 3,50 ευρώ, το 2009 η τιμή ανά κιλό ήταν 3,70, το 2010 αυξήθηκε στα 3,75 ευρώ το κιλό και φέτος κινείται στα επίπεδα των 3,80 ευρώ το κιλό.
Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του εκτροφείου δεν υπάρχουν έσοδα, επειδή τα σαλιγκάρια που γεννιούνται δεν καταφέρνουν να φτάσουν το απαιτούμενο εμπορεύσιμο μέγεθος.
Η μονάδα αρχίζει να αποδίδει ύστερα από 1,5 χρόνο. Η απόδοση εξαρτάται πολύ από τη διαχείριση του καλλιεργητή. Ενας μέσος όρος είναι τα 800 κιλά, με μέγιστο όριο τα 1.500 κιλά το στρέμμα. Υπολογίζοντας τη χαμηλότερη μέση απόδοση των 800 κιλών, τα έσοδα ανά στρέμμα φθάνουν τις 3.000 ευρώ, με τα ετήσια λειτουργικά έξοδα να φθάνουν τα 500 ευρώ.
Κόστος
Για 5 στρέμματα το κόστος είναι 14.500 ευρώ και περιλαμβάνει τις πρώτες ύλες που αγοράζονται μία φορά (δίχτυ, σαλιγκάρια, τεχνογνωσία) και τους σπόρους, την τροφή των σαλιγκαριών, οι οποίοι είναι το ετήσιο έξοδο των εκτροφέων.
Επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο εκτροφής
Ο τρόπος καλλιέργειας των σαλιγκαριών ποικίλλει, ανάλογα με την τοποθεσία όπου θα δημιουργηθεί η Μονάδα και ανάλογα με τις υπάρχουσες κλιματολογικές συνθήκες.
Οι τύποι καλλιέργειας διακρίνονται σε:
• Ανοικτού τύπου (Ιταλικού ή Γαλλικού τύπου)
•   Κλειστού τύπου
•   Τύπου κουρτίνας
Από αυτούς τους τύπους, οι δύο πρώτοι είναι οι περισσότερο διαδεδομένοι. Το βασικό πλεονέκτημα της καλλιέργειας Ανοικτού τύπου είναι το χαμηλό αρχικό κόστος κατασκευής.
Η καλλιέργεια Κλειστού τύπου, πλεονεκτεί έναντι του Ανοικτού Τύπου στα εξής:
Η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τη δημιουργία Μονάδας είναι μικρότερη από την αντίστοιχη Ανοικτού Τύπου.
Η απόδοση ανά στρέμμα είναι πολύ μεγαλύτερη.
Η παραγωγή είναι ελεγχόμενη, όπως επίσης ελεγχόμενες είναι και οι συνθήκες υγιεινής.
Η παρακολούθηση της ανάπτυξης είναι ευκολότερη και συνεχής.
Το προϊόν προστατεύεται αποτελεσματικότερα από εξωγενείς παράγοντες, όπως πουλιά, τρωκτικά , ακραία καιρικά φαινόμενα (παγετός), ακόμη και από φυτοφάρμακα, που πιθανώς χρησιμοποιούνται σε γειτονικά χωράφια και που μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές στην καλλιέργεια.
Γενικά, οι καλλιέργειες Κλειστού τύπου είναι καταλληλότερες στην Κεντρική και στη Νότια Ελλάδα, ενώ η Βόρεια Ελλάδα ενδείκνυται και για Ανοικτού Τύπου καλλιέργειες. Ο κανόνας αυτός είναι πάντως γενικός, αφού η τελική επιλογή θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό, αφού πρώτα μελετηθούν τόσο η τοποθεσία όσο και το μικροκλίμα της περιοχής.
Προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχει το χωράφι
Το χωράφι, θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να έχει πρόσβαση σε:
1) Νερό, από αρδευτικό δίκτυο, ποτάμι ή εναλλακτικά από γεώτρηση (που αυξάνει όμως το κόστος εγκατάστασης).
2)Ηλεκτρικό ρεύμα: το χωράφι θα πρέπει να είναι κοντά σε δίκτυο της Δ.Ε.Η. (Αν η απόσταση του χωραφιού από τις κολώνες είναι μεγάλη, η σύνδεση με τη ΔΕΗ μπορεί να είναι ασύμφορη).

Σημαντικές παράμετροι για μια επιτυχημένη καλλιέργεια
1)Η υγρασία: Η ύπαρξη νερού είναι απαραίτητη για τα σαλιγκάρια σε καθημερινή βάση. Υπερβολικό νερό ωστόσο μπορεί να προκαλέσει καταστροφή της καλλιέργειας. Έτσι αφενός θα πρέπει να εξασφαλίσουμε συνεχή υγρασία στη Μονάδα, αφετέρου όμως το χωράφι θα πρέπει να στραγγίζει εύκολα ΧΩΡΙΣ να παρακρατεί υγρά.
2)Το φως: η ανάπτυξη των σαλιγκαριών επιτελείται όταν υπάρχει φως. Σωστή «δοσολογία» «ημέρας» και «νύχτας» όλο το χρόνο μπορεί να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή μας.
3)Η θερμοκρασία: το σαλιγκάρι αναπτύσσεται σε ορισμένη ζώνη θερμοκρασιών. Θερμοκρασίες πάνω ή κάτω από τις επιτρεπόμενες, μπορούν όχι μόνο να σταματήσουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας αλλά ακόμη και να προκαλέσουν καταστροφή της καλλιέργειας!
4) Η τροφή: Η επιλογή της σωστής τροφής που θα δώσουμε στα σαλιγκάρια είναι εξίσου σημαντικός παράγοντας και παράλληλα το «κλειδί» (μαζί με την πιστοποίηση της Μονάδας), για να διαθέσουμε το προϊόν μας και σε αγορές του εξωτερικού.
Πολλές μονάδες χρησιμοποιούν τροφές που προορίζονται για πουλερικά, οι οποίες ωστόσο είναι ακατάλληλες για τα σαλιγκάρια. Η σωστή τροφή εξαρτάται από τη φάση ανάπτυξης (υπάρχουν τροφές για νεογνά, τροφές ανάπτυξης και τροφές αναπαραγωγής) ενώ καλό θα είναι να είναι πιστοποιημένη.
Επίσης, παρόλο που η καλλιέργεια φυτών (όπως ο ηλίανθος, το κοκκινογούλι, το ιταλικό τριφύλλι, το σπανάκι) είναι απαραίτητη σε κάθε μονάδα, ο ρόλος τους ως τροφή στις μονάδες Κλειστού τύπου είναι της τάξεως μόνο του 5%.
Προμήθεια γεννητόρων («μάνες») ή γόνου;
Ως «πρώτη ύλη» για την παραγωγή, θα πρέπει αρχικά να προμηθευτούμε είτε σαλιγκάρια ήδη ανεπτυγμένα («Μάνες»), είτε γόνο ο οποίος στη συνέχεια θα αναπτυχθεί.
Το υψηλό κόστος του γόνου, σε σύγκριση με αυτό των γεννητόρων («Μάνες»), καθιστά την επιλογή των γεννητόρων αναπόφευκτη. Εναλλακτικά μπορεί να κατασκευαστεί θάλαμος αναπαραγωγής για την παραγωγή γόνου (ο οποίος μπορεί να βρίσκεται ακόμη και σε διαφορετική τοποθεσία από τη Μονάδα).

Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...