Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Πόσοι θά βρεθοῦν στήν φυλακή γιά τό σκάνδαλο Καλογρίτσα;

Πόσοι θά βρεθοῦν στήν φυλακή γιά τό σκάνδαλο Καλογρίτσα;
Πόσοι θά πᾶν φυλακή γιά τό σκάνδαλο Καλογρίτσα;
Μὲ τὶς πλάτες Τσίπρα καὶ Παππᾶ ἡ ἀπάτη.

Οἰκογενειακὲς καὶ φιλικὲς ἐξυπηρετήσεις τῆς τάξεως πολλῶν ἑκατομμυρίων εὑρῶ καταγράφονται στὴν προσπάθεια τοῦ Ἰωάννη Καλογρίτσα νὰ δικαιολογήσῃ τὰ χρήματα ποὺ ἀπαιτῶνται γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς ἀδείας τηλεοπτικοὺ σταθμοῦ.

Μία σειρὰ ἀπὸ σοβαρὰ ἐρωτήματα προκύπτουν ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ποὺ εἴδαν σήμερα, γιὰ 30 ὁλόκληρα λεπτά, ἀφοῦ τόσο τοὺς ἐπετράπη ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἑταιρειῶν ποὺ δὲν ἀδειοδοτήθησαν.

Ὁ ἐπιχειρηματίας Ἰωάννης Καλογρίτσας ἐμφανίζεται να πουλᾷ μετοχὲς ἑταιρειῶν τοῦ πατρός του σὲ ἐταιρεῖες τοῦ πατρός του καὶ νὰ εἰσπράττῃ ἑκατομμύρια, γιὰ τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν προσκόμισε κάποιο καταθετήριο σὲ τραπεζικό του λογαριασμό.

Στὴν πρώτη περίπτωση ὁ Ἰωάννης Καλογρίτσας πουλᾶ μετοχὲς τῆς ἑταιρείας ΜΙΚΗ, ἡ ὁποία εἶναι συμφερόντων τοῦ πατρός του, στὴν ἑταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ποὺ ἐπίσης εἶναι τοῦ πατρός του.
Εἰσπράττει 9 ἑκατομμύρια εὐρῶ.
Ἀπὸ τὰ χρήματα αὐτὰ ὅμως πληρώνει 5,3 ἑκατομμύρια εὐρῶ σὲ χρέη πρὸς τὴν ἐφορία.
Τὰ ὑπόλοιπα 3,6 ἑκατομμύρια εὐρῶ ὑποτίθεται ὅτι κατετέθησαν σὲ τραπεζικὸ λογαριασμό, χωρὶς ὅμως νὰ ὑπάρχῃ ἔγγραφο ποὺ νὰ τὸ ἐπιβεβαιώνῃ.

Ἡ συγκεκριμένη ἀγοραπωλησία ἀποκαλύπτει καὶ μίαν ἄλλη παράμετρο.

Τὰ 5,3 ἑκατομμύρια εὐρῶ μπῆκαν στὰ ταμεῖα τῆς ἐφορίας γιὰ νὰ ἐξοφληθοῦν φόροι γιὰ τὰ ἔτη 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 καὶ 2012 καὶ ὁ ΕΝΦΙΑ τοῦ 2015.
Δηλαδὴ ὁ ἐπιχειρηματίας δεν πλήρωνε ἀλλὰ ῥύθμιζε τὰ χρέη του πρὸς τὸ δημόσιο, ἐδῶ καὶ περισσότερο ἀπὸ μία δεκαετία, σχεδὸν κάθε χρόνο.

Στὴν δευτέρα συναλλαγή, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ἐλεγχθῇ, ὁ Ἰωάννης Καλογρίτσας πουλᾶ μετοχὲς τῆς ἑταιρείας ΜΙΚΗ τοῦ πατρός του, στὴν ἰδία ἑταιρεία.
Εἰσπράττει 5,5 ἑκατομμύρια εὐρῶ ἀλλὰ πάλι δὲν προσκομίζει καταθετήριο σὲ τράπεζα.

Ἀπὸ τὸ σύνολο τῆς ἀγοραπωλησίας μετοχῶν ὁ ἐπιχειρηματίας φέρεται νὰ συγκεντρώνῃ σχεδὸν 9,1 ἑκατομμύρια εὐρῶ.
Μπορεῖ νὰ καλύπτῃ τὸ μετοχικὸ κεφάλαιο τοῦ ὑπὸ σύστασιν τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ, ἀλλὰ σὲ καμμία περίπτωση δὲν φαίνεται νὰ καλύπτῃ τὸ τίμημα τῆς ἀδείας, συγκεντρώνοντας σχεδὸν τὸ μισὸ τῆς πρώτης δόσεως.
Χωρὶς φυσικὰ νὰ προκύπτῃ ἀπὸ κάπου ὅτι ὑπάρχουν τὰ χρήματα γιὰ τὸ στήσιμο καὶ τὴν λειτουργία τοῦ καναλιοῦ ποὺ φιλοδοξεὶ νὰ δημιουργήσῃ.

Ἀρκετὲς ἡμέρες μετὰ τὴν ῥουλέτα τῶν ἀδειῶν, στὴν ὁποία ὁ Ἰωάννης Καλογρίτσας εἶχε ῥίξει 52,6 ἑκατομμύρια εὐρῶ, ἐξασφαλίζοντας τὴν μία ἀπὸ τὶς τέσσερις ἄδειες, φέρεται νὰ προσπαθῇ νὰ βρῇ τὰ χρήματα ποὺ ἔταξε στὸ ἐλληνικὸ δημόσιο.
Τὴν κατάλληλη στιγμὴ ἐμφανίζεται ἔνας καλὸς ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος ἐμφανίζεται ὄχι μόνο γιὰ νὰ παραχωρήσῃ τὶς μετοχὲς τῆς ἑταιρείας του χωρὶς ἀντάλλαγμα ἀλλὰ καὶ τρία ἀκίνητα, πρὸ κειμένου ὁ ὑπερθεματιστὴς νὰ μπορῇ νὰ ἐξασφαλίσῃ τραπεζικὸ δανεισμό.
Στὶς 9 Σεπτεμβρίου ὁ Σπύρος Καραμπᾶτσος, πρόεδρος τῆς ἑταιρείας ΑΓΥΙΑ ΑΕ Γεωργικὲς καὶ Κτηνοτροφικὲς Ἐπιχειρήσεις παραχωρεῖ τὸ δικαίωμα ἐνεχύρου γιὰ τὸ 80,2% τῶν μετοχῶν τῆς ἑταιρείας του στὸν Ἰωάννη Καλογρίτσα.
Ἀπὸ τὸ φάκελλο τοῦ ἐπιχειρηματία δὲν προκύπτει πληρωμὴ κάποιου ἀντιτίμου, γιὰ αὐτὴν τὴν συναλλαγή.

Ἡ ἐξυπηρέτησις ὅμως δὲν σταματὰ ἐδῶ.
Ὁ ἴδιος ἐπιχειρηματίας παραχωρεῖ στὸν Ἰωάννη Καλογρίτσα καὶ τρία ἀκίνητα στὴν Ἰθάκη.

Βάσει πληρεξουσίου ὁ ὑπερθεματιστὴς μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσῃ τὰ συγκεκριμένα βοσκοτόπια γιὰ νὰ λάβῃ δάνειο ἀπὸ τράπεζα, πρὸ κειμένου νὰ πληρώσῃ τὴν ἄδεια.
Μάλιστα, στὸν φάκελλο ἀναφέρεται ὅτι τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀκίνητα ἀπετιμήθη ἀπὸ τράπεζα γιὰ 100 ἑκατομμύρια εὐρῶ.
Ὡστόσο ἡ ἐκτίμησις αὐτὴ ἔγινε πρὶν ἀπὸ πέντε χρόνια.

Ὅλα αὐτὰ τὰ δεδομένα προκαλοῦν μίαν σειρὰ ἀπὸ ἐρωτήματα στὰ ὁποῖα κατ’ ἀρχὴν πρέπει νὰ ἀπαντήσῃ ἡ ἐπιτροπὴ διενεργείας τοῦ διαγωνισμοῦ, πού, ὑποτίθεται ὅτι, ἤλεγξε τὰ πόθεν ἔσχες καὶ ἔδωσε τὸ πράσινο φῶς γιὰ νὰ χορηγηθοῦν οἱ ἄδειες.

Στὴν προκειμένη περίπτωση φαίνεται ὅτι οὔτε τὸ πόθεν ἠλέγχθη, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ ἔσχες, ἀφοῦ τὰ χρήματα μεταφράζονται σὲ μίαν προσδοκία γιὰ ἕνα δάνειο ποὺ θὰ ἔλθη στὸ μέλλον ἀπὸ κάποιαν τράπεζα, ποὺ θὰ δεχθῆ ὡς ἐγγυήσεις κάποια χωράφια στὴν Ἰθάκη!

Ἄκόμη κι ἐὰν ἰσχύῃ αὐτὸ ὄμως, τότε ἡ τηλεοπτικὴ ἄδεια ἀποκτᾶται μὲ οἰκονομικὰ μέσα μιᾶς ἄλλης ἑταιρείας, τὸ πόθεν ἔσχες τῆς ὁποίας οὐδέποτε ἠλέγχθη.
Ὅταν μάλιστα τὰ …χωράφια αὐτὰ ἀμφισβητοῦνται ἀπὸ τὸν Δῆμο Ἰθάκης καὶ ἡ κυριότης τους θὰ ἀποφασισθῆ ἀπὸ τὰ δικαστήρια.

Μιλᾶμε γιὰ σκανδαλάρα γιὰ τὴν ὁποίαν πολλοὶ θὰ καταλήξουν στὴν φυλακή.


Κοντόπουλος Χάρης


ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...