Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Τζιχάντια παντοῦ;

Ξεκινώντας ἀπὸ τὰ ἐπεισόδια τῆς Μυτιλήνης καὶ τῆς Χίου, ποὺ σαφῶς εἶναι ἐλεγχόμενα καὶ κατευθυνόμενα ἀπὸ …«ἀνθρωπιστές» καὶ …«ἀλληλεγγύους» καὶ μέλη Μ.Κ.Ο., σιγὰ σιγὰ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς τὸ «κλίμα βαραίνει» καὶ κάτι, πολὺ σοβαρό, πέραν τῶν οἰκονομικῶν (καὶ σχετιζομένων μὲ τὰ πολιτειακὰ ζητήματα) κινδύνων, μᾶς ἀπειλεῖ ἀνοικτά.
Ἔχουν δὲ τόσο πολὺ ἀποθρασυνθεῖ τὰ τζιχάντια, ποὺ πλέον ἀπειλοῦν ἀνοικτὰ τοὺς πολῖτες, ἀκόμη καὶ κομματιάζοντας τὰ ὀχήματά τους ἢ ἐμποδίζοντάς τους νὰ μετακινηθοῦν.Πέραν τῶν ὁποίων, σοβαρῶν καὶ πραγματικῶν ἀπειλῶν, ποὺ τὰ ἀριστεροκουδουνισμένα μὲ ἀγωνία συγκαλύπτουν ἢ ἀποσιωποῦν, ἔχουμε ἐπὶ πλέον καὶ τὶς ἀντιδράσεις τῶν συλλόγων γονέων καὶ κηδεμόνων, ποὺ γιὰ λόγους εὐνομίας, ἰσονομίας καὶ δικαίου ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὴν πολιτεία νὰ ἀναλάβῃ τὶς εὐθῦνες της καὶ νὰ παύσῃ νὰ ἀπαιτῇ ἐνσωμάτωσιν παιδιῶν (τῶν φερομένων ὡς) μεταναστῶν καὶ προσφύγων στὶς σχολικὲς αἴθουσες. (Παραδείγματα τέτοια στὸ Ὡραιόκαστρον, στὴν Ἀλεξάνδρεια καὶ στὴν Φιλιππιάδα.)
Στάσις ποὺ ἐπιβεβαιώνει πὼς ὁ κοινὸς κίνδυνος συνεγείρει καὶ συσπειρώνει.
(Σὲ αὐτά, τὰ περὶ ἐντάξεως παιδιῶν στὰ σχολεῖα, θὰ πρέπη νὰ συνυπολογίσουμε καὶ τὸ ἐπίδομα ποὺ ὑπεσχέθησαν ἀλληλέγγυοι καὶ λοιποὶ ὑπεύθυνοι τῆς παραπληροφορήσεως, γιὰ τὴν ἐπιδότησιν αὐτῶν ποὺ θὰ ἀποφασίσουν νὰ ὁδηγήσουν τὰ παιδιά τους στὰ σχολεῖα. Ἐπιδόματα ἀνάλογα μὲ αὐτὰ ποὺ δίδονται στοὺς ἀθιγγάνους καὶ τὰ ὁποία, μόλις οἱ ἀθίγγανοι λαμβάνουν, ἀποσύρουν τὰ παιδιά τους διὰ παντὸς ἀπὸ τὶς σχολικὲς αἴθουσες.)

Μέσα σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ τρόμου, παραλογίας καὶ ἀνθελληνισμοῦ μάθαμε καὶ γιὰ τὴν ἐμφάνισιν μίας νέας ὀργανώσεως (ποιός ἦλθε;;;) στὴν Κρήτη, τῆς «Μουσουλμανικῆς Ἀδελφότητος Κρήτης», ποὺ πέταξε σὲ διάφορα σημεῖα τῆς Μεγαλονήσου ἀνακοινώσεις γιὰ τὶς προθέσεις της.
Προθέσεις ποὺ στὴν οὐσία ἀποκαλύπτουν, μὲ θράσος πολλῶν καρδιναλίων τὸ ἀληθὲς τοῦ «δόσε θάῤῥος στὸν χωριάτη…».

Τζιχάντια παντοῦ;1

πηγὴ

Ἕνα περιστατικὸν ὅμως ποὺ μοῦ θυμίζει μίαν ἄλλην, ἀνάλογη, προπαγάνδα, μυστικῶν ὑπηρεσιῶν (ποιᾶς χώρας ἄρα γέ;) ποὺ στόχο εἶχε τὴν προβοκάτσια κατὰ τῆς χρυσῆς αὐγῆς, κλέβοντας μπλοῦζες, καπέλα καὶ λοιπὰ σύμβολα τῆς ἐν λόγῳ ὁμάδος, ἀπὸ διάφορά γραφεῖα της, κατόπιν διαῤῥήξεων.

«…ενώ λεηλάτησαν ένα laptop, ένα σταθερό υπολογιστή και όλες τις μπλούζες και καπέλα με το χαρακτηριστικό σήμα “Χρυσή Αυγή – Νότια Προάστια”.»

Τά μπλουζάκια τί τά ἤθελαν;

Τζιχάντια παντοῦ;2

Βγάλαμε τό κράνος ἀπό ἄτομο πού φορᾶ μαῦρο μπλουζάκι καί κτυπᾶ λαθρομετανάστες

(Ὄχι, δὲν συμπαθῶ, ἢ ἀντιπαθῶ, περισσότερο ἀπὸ τὰ ἄλλα κόμματα τὴν χρυσῆ αὐγή, ἐφ΄ ὅσον, ἀφ΄ ἑνὸς τὸ σοσιαλιστικὸ καταστατικό της μαρτυρᾶ τὸ «μία ἀπὸ τὰ ἴδια» καί, ἀφ΄ ἑτέρου, τὸ ἀνύπαρκτον ἰδεολογικό τους ἐπίπεδον-πέραν τῶν κραυγῶν- ἀκύρωσε ἀκόμη καὶ τὸ πασιφανές μας δικαίωμα, ὡς λαοῦ, στὴν χρῆσιν τῆς σημαίας καὶ τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου, ἐφ΄ ὅσον ἐπέτυχαν νὰ συνδυάσουν τὰ στειλιάρια τους μὲ αὐτὰ τὰ ἱερά, γιὰ τοὺς Ἕλληνες, σύμβολα.)

Τὸ θέμα ὅμως τῆς προπαγάνδας, ὁπουδήποτε καὶ μὲ ὁποιοδήποτε πρόσχημα, ποὺ στόχο ἔχει τὸ νὰ μᾶς παραπληροφορήσῃ, νὰ μᾶς ἀποκοιμίσῃ, νὰ μᾶς ἀποπροσανατολίσῃ, νὰ μᾶς ἐφησυχάσῃ ἢ ἀκόμη καὶ νὰ μᾶς ἀναστατώσῃ, γεμίζοντάς μας μὲ σκουπιδοπληροφορίες, ἀρχίζω νὰ πιστεύω πὼς κι ἐδῶ ἔκανε τὸ «θαῦμα της», ἐφ΄ ὅσον ἀφ΄ ἑνὸς στὴν Κρήτη καλὰ κρατοῦν ἀκόμη τὰ «ἀνθρωπιστάκια» καί, ἀφ΄ ἑτέρου, εἰδικῶς στὴν Κρήτη, γιὰ τὴν ὤρα, δὲν ὑφίστανται σοβαρὰ προβλήματα μὲ τὰ κύματα τῶν τζιχαντιστῶν.
Πέραν τῶν ὄσων δῆλα δὴ ἀντιμετωπίζουμε ὅλοι μας, δὲν θὰ μποροῦσαν εἰδικῶς τώρα, στὴν Κρήτη νὰ ἐρεθίσουν περισσότερο τὰ πνεύματα, αὐτοὶ ποὺ θέλουν τὴν Κρήτη εἶτε ἀνεξάρτητη εἶτε στὸν βαθύ της …ὕπνο!!
Θέλουν ὅμως κάποιοι καὶ τὴν Κρήτη στὸ πόδι.
Ὄχι γιὰ νὰ ξεκινήσῃ ἡ ἀντίστασις τῶν Κρητῶν, ἀλλὰ γιὰ νὰ μεταφερθοῦν ἀξιόλογες δυνάμεις ἀπὸ τὰ σώματα ἀσφαλείας κι ἐκεῖ, ὅπως ἤδη συμβαίνει στὰ ἀκριτικά μας νησιά. Πρὸς τοῦτον πιστεύω πὼς εἰδικῶς στὴν Κρήτη ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ κάτι ἄλλο κι ὄχι μὲ πραγματικὸ κίνδυνο.
Ἄλλως τέ… Καὶ μόνον ποὺ ἡ προκήρυξις εἶναι στὰ ἑλληνικὰ ἀπαντᾶ σὲ πολλὰ ἐρωτήματα καί, κυρίως, καθιστᾶ τὴν προκήρυξιν παραπλανητικὴ καὶ ψευδή, ποὺ δὲν στοχεύει (γιὰ τὴν ὥρα πάντα) στοὺς Κρῆτες ἀλλὰ στὴν μετακίνησιν τῆς προσοχῆς μας ἀπὸ ἄλλα, σημαντικότερα ζητήματα, σὲ ἐπουσιώδη καὶ μᾶλλον ἀναληθῆ.

Καί πῶς σχετίζονται τά μέν σημερινά περιστατικά, τῶν προκηρύξεων στήν Κρήτη, μέ τά ἄλλα, τῶν ῥατσιστικῶν κατά τῶν Ἐλλήνων ἐπεισόδια, στά Ἀκριτικά μας νησιά;
Χμμμ…
Γιὰ νὰ σκεφθοῦμε τὸ ποιὸς ὀφελεῖται πραγματικὰ ἀπὸ τὴν ὁλοκληρωτικὴ διάλυσιν τοῦ ἐθνικοῦ μας κορμοῦ…
Γιὰ νὰ σκεφθοῦμε τὸ πόσες Μ.Κ.Ο. ἐλέγχει καὶ χρηματοδοτεῖ, αὐτὸς ὁ κάποιος, ποὺ μόλις εἶδε τοὺς Ἕλληνες νὰ ἐνώνονται, μέσα σὲ κλίμα πανικοῦ …γέννησε μίαν …«ἀπειλητική» «μουσουλμανικὴ ἕνωσιν»…

Τζιχάντια παντοῦ;3

πηγὴ
(Ἐν τάξει… θὰ τοῦ τὰ ἐπιστρέψουμε πολλαπλάσια!!!)Γιὰ νὰ θυμηθοῦμε ὁλίγον τὸ πόσο καὶ πόσοι …«ἀνθρωπιστές» καραδοκοῦν γιὰ νὰ μᾶς φιμώσουν.
Γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸ πόσα ἑκατομμύρια χάνονται γιὰ νὰ βουλώσουν στόματα καὶ νὰ ἐπιβάλεται ὁ …«ἀντιρατσισμός!!!
Γιὰ νὰ ἀναλογισθοῦμε ἐπίσης τὰ τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητος» καὶ τῆς ὁμογενοποιήσεως τῶν λαῶν, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ «νέον ἀνθρώπινον εἶδος» ποὺ μᾶς ἀνεκοίνωσε ὁ Σαρκοζύ…Γιὰ νὰ διαβάσουμε, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ περὶ «μνημονιακῶν ὑποχρεώσεων»…
…πρὸ κειμένου νὰ δοῦμε τὸ ποῦ ἀκριβῶς μᾶς ὁδηγοῦν…

Τὸν νοῦ μας λοιπόν. Ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ δὲν βλέπουμε κύματα τζιχαντιστῶν, ἐκεῖ ποὺ δὲν βλέπουμε σοβαρὲς δυνάμεις ἀσφαλείας, ἐκεῖ ποὺ δὲν βλέπουμε τοὺς συμπολῖτες μας νὰ κινητοποιοῦνται, ἐκεῖ ποὺ δὲν βλέπουμε τὰ πρακτοράκια νὰ δημιουργοῦν ἐπεισόδια καὶ νὰ κρατοῦν ἀπησχολημένους τοὺς κατοίκους καὶ τὴν ἀστυνομία (ἢ καὶ τὸν στρατό), ἐκεῖ ἀκριβῶς εἶναι ποὺ θὰ παρουσιασθοῦν τὰ μεγάλα προβλήματα. Οἱ ὀρδὲς τῶν μισθοφόρων, ποὺ φόρεσαν τὸν μανδύα τοῦ πρόσφυγος, ἀπασχολοῦν πολῖτες, ἀστυνομία καὶ στρατό, ἀφήνοντας ἔξω ἀπὸ τὸ πεδίον δράσεως -καὶ προστασίας- τῶν σωμάτων ἀσφαλείας ἄλλες περιοχές, συνοριακές, στὶς ὁποῖες προσβλέπουν πλέον ξεκάθαρα οἱ μακελάρηδες.
Περιοχὲς ὅπως ἡ Θράκη, ἡ Δωδεκάνησος καὶ κάποια ἄλλα νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ποὺ ἐπισήμως δὲν στοχοποιοῦνται, ἀλλα σταθερὰ γιὰ αὐτὲς κρατοῦν χαμηλοὺς τόνους ὅσοι τὶς ἐπιβουλεύονται καὶ στὶς ὁποῖες οἱ δουλέμποροι οὐδέποτε πλησιάζουν, μένουν στὴν πραγματικότητα ἀπροστάτευτες κι εὐάλωτες.

Σκεφθεῖτε το…
Ὁ κίνδυνος ποὺ ἑνώνει κάποιους, κάποιους ἄλλους οὔτε ποὺ τοὺς ἐγγίζει… Καὶ μόνον αὐτοὶ ποὺ ζοῦν στὴν κοσμάρα τους, θὰ λειτουργήσουν σὰν τὰ εὐκολότερα θύματα.
Τὰ πρῶτα πραγματικὰ θύματα, μαζὺ μὲ ὅσα θὰ ἀκολουθήσουν γιὰ ὅλους μας…

Φιλονόη


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...