Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Ξεπερνώντας σὲ τεχνικὲς καὶ τὴν …Στάζι!!!

Τὰ βλακόφωνα, ἡ μεγαλυτέρα κατασκοπευτικὴ μηχανὴ ποὺ ἔγινε ποτέ. Οὔτε ἡ Στάζι θὰ τολμοῦσε ποτὲ νὰ κάνῃ κάτι τέτοιο…

Ὅλα αὐτὰ τὰ μηχανήματα πρέπει νὰ ἀπαγορευθοῦν ἀπὸ τὴν κυκλοφορία γιὰ λόγους ἀσφαλείας. Ἡ Google εἶναι ἐγκληματικὴ ὀργάνωσις.

Ξεπερνώντας σὲ τεχνικὲς καὶ τὴν ...Στάζι!!!


«Τὸ κλειδὶ εἶναι ἡ ἀνάπτυξις ἑνὸς ἑνιαίου μητρώου γιὰ τὸν ψηφοφόρο, ποὺ νὰ συγκεντρώνῃ ὅλα ὅσα εἶναι γνωστὰ γι’ αὐτόν. Τὸ 2016, τὰ smart phones θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ νὰ ἀναγνωρίσῃ, συναντήσῃ καὶ ἐνημερώσῃ τὸ προφὶλ τοῦ ψηφοφόρου.
…Τὸ σενάριο περιλαμβάνει ἐθελοντές-διαβάτες ποὺ μόλις συναντοῦν ἕναν πιθανὸ ψηφοφόρο, θὰ λαμβάνουν ἐνημέρωση τοῦ μητρώου του σὲ πραγματικὸ χρόνο καὶ ἔτσι θὰ ἔχουν πιὸ βαθειὰ ἐπαφὴ μὲ τὸν ψηφοφόρο καὶ τὴν πληροφορία ποὺ ἔχουμε νὰ προσφέρουμε».
wikileaks.org


Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...