Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Πόσο ἕτοιμοι εἴμαστε γιά τό Geuro;

Ὅλα δείχνουν πὼς ἐπιστρέφει δυνατὰ τὸ σενάριο υἱοθετήσεως τοῦ διπλοῦ νομίσματος.
Τὸ ὁποῖον σενάριον φυσικὰ πάντα ἤθελαν καὶ προωθοῦσαν οἱ Γερμανοὶ μὲ τὸν Σόιμπλε, γιὰ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Νοτίου Εὐρώπης.

Τί εἶναι τό G-euro;
Ἡ εἰσαγωγὴ οὐσιαστικῶς ἑνὸς παραλλήλου χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος, χωρὶς ἀπαραιτήτως ἔξοδο ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη, τὸ ὁποῖον θὰ ἐπιτρέπη στὴν χώρα τὴν υἱοθέτηση ἑνὸς ἐθνικοῦ νομίσματος γιὰ τὶς ἐγχώριες συναλλαγές, ἀπολύτως ἐλεγχομένου ὅμως, καθὼς καὶ ἐξηρτημένου, ἀπὸ τὴν ΕΚΤ.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτόν, θεωρητικά, μποροῦν νὰ χαλαρώσουν οἱ σκληροὶ ὅροι τῆς λιτότητος, μιᾶς καὶ θὰ προκύψη ἐσωτερικὴ ὑποτίμησις, ἐνᾦ ἡ ἀνάγκη γιὰ «ἀληθινά» εὐρῶ θὰ ὑπάρχη μόνον γιὰ τὸ χρέος, ἀφοῦ ἡ ἐσωτερικὴ ἀγορὰ θὰ κινεῖται μὲ τὰ G-euro. Τὸ δυνατὸ σημεῖον τοῦ σεναρίου αὐτοῦ ἦταν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἡ ὑπόσχεσις γιὰ δημιουργία χιλιάδων θέσεων ἀπασχολήσεως.

Ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται, παρὰ τὶς ἐπανατοποθετήσεις τοῦ ὑπουργοῦ, ἔφθασε ἡ ὤρα τῆς ἐνεργοποιήσεως αὐτῶν τῶν σεναρίων. Στὸ πρόσωπο τοῦ νέου ὐπουργοῦ οἰκονομικῶν, Δημήτρη Παπαδημητρίου, εὑρέθη τὸ κατάλληλον πρόσωπον στὴν κατάλληλον στιγμή, ἐφ΄ ὅσον ἤδη, ἀπὸ τὸν Ἰανουάριου τοῦ 2016 μᾶς ἐνημέρωνε πὼς εἶναι ὑπὲρ τοῦ διπλοῦ νομίσματος, ὅπως θὰ διαβάσετε καὶ στὸ παρακάτω δελτίο τοῦ ἱδρύματος, στὸ ὁποῖον προΐσταται.

http://filonoi.gr/wp-content/uploads/2016/11/%CE%A0%E1%BD%B9%CF%83%CE%BF-%E1%BC%95%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%E1%BC%B4%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%E1%BD%B1-%CF%84%E1%BD%B9-Geuro.jpg

Διαφημίζει μάλιστα τὴν δημιουργία 550 χιλιάδων νέων θέσεων ἐργασίας στὸ Δημόσιο, μὲ «ἀξιοπρεπεῖς» (decent) μισθούς!!!
Δῆλαδή… Μισθοὺς οἱ ὁποῖοι θὰ ἀποτελοῦνται ἀπὸ 293 εὐρῶ ἢ 239 G-euro!!!

Παρεμένει νὰ δοῦμε τὸ ποῦ θὰ σταθεροποιηθῆ μελλοντικὰ ἡ ἀγοραστικὴ ἀξία τῶν Geuro, καθὼς καὶ σὲ ποιὸ νόμισμα θὰ γίνη ἡ ὁλοκληρωτικὴ κλοπὴ τῆς περιουσίας τῶν Ἑλλήνων.

Μονὰ ζυγὰ δικά τους πλέον!


Θεοφανάκης Στέφανος


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...