Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Βρὲς τὸν (πραγματικό) ἐχθρό!!!


Μέσα στὴν δίνη τοῦ πολέμου, ποὺ βιώνουμε, ἀκοῦμε, βλέπουμε καὶ ἀντιμετωπίζουμε καταστάσεις παραλογίας. Τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό, σὰν ἔννοιες, διαστρεβλώνονται καὶ χρησιμοποιοῦνται προσχηματικά.
Ἡ λογικὴ παραβιάζεται καὶ γελοιοποιεῖται καὶ μοναδικὸ μέλημα τῶν κρατούντων εἶναι ἡ διατήρησις τῆς ἐξουσίας τους μὲ κάθε μέσον.
Μᾶς προτάσσουν ἕναν σωρὸ ἄσχετες ἀφορμές, πρὸ κειμένου νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τὰ δευτερεύοντα καὶ νὰ χάνουμε τὰ οὐσιώδη.

Ἡ κατάστασις αὐτή, τῆς παραλογίας, ὅπου ἐντός της ἐπικρατοῦν οἱ μεγαλύτεροι γνῶστες τῆς διαπλοκῆς, χειραγωγώντας τὶς μάζες (ἐμᾶς δῆλα δή!!!) ἀν τὶ νὰ μᾶς βοηθᾷ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ ποιὸς εἶναι ὁ πραγματικός μας ἐχθρός, μᾶς παραπλανεῖ καὶ μᾶς ὑποχρεώνει νὰ ἐνασχολούμεθα μὲ δευτερεύοντα καὶ ἀνούσια ζητήματα, τὴν στιγμὴ ποὺ πίσω ἀπὸ τὶς πλάτες μας κάποιοι ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἀποφασίσει καὶ γιὰ τὴν πορεία μας καὶ γιὰ τὴν ἐπιβίωσίν μας.
Κι ἐνᾦ ἐμεῖς βλέπουμε τὶς στρατιὲς τῶν ἀνεγκεφάλων, ποὺ ἐσκορπίσθησαν ἀνάμεσά μας, γιὰ νὰ κερδίσουν τὸν χρόνο ποὺ χρειάζονται οἱ ἐντολοδόχοι τους, στὴν πραγματικότητα, πίσω ἀπὸ αὐτὲς τὶς βιτρίνες, μᾶς ἀπομειώνουν βαθμοὺς ἐλευθερίας, προετοιμάζοντας πολὺ μεθοδικὰ καὶ τὴν φυσική μας ἐξόντωσιν. Πάντα γιὰ τὸ «καλό» μας.

Ἀκριβῶς σὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, τὶς παραπλανητικές, ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ σταθοῦμε, ὅσο τὸ δυνατόν, ἀποστασιοποιημένοι, γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε καλλίτερα τὸ ποιὸς (ἢ ποιοί), πραγματικά, ἐλέγχει (ἢ ἐλέγχουν) τὰ γεγονότα καὶ τὶς καταστάσεις. Ἀφήνοντας τὰ συναισθήματά μας γιὰ λίγο στὴν ἄκρη, μποροῦμε σταδιακῶς νὰ διακρίνουμε καλλίτερα τὸ πόσο εὔκολα χειραγωγούμεθα. Ἀν τὶ νὰ ἑστιάζουμε στὸν πρὸ πολλοῦ ἐξαγορασμένο δημοσιοκάφρο, ἢ στὸ καλὰ ἀμοιβόμενο κομματόσκυλο, ἢ ἀκόμη καὶ στὸν ἠλίθιο τῆς γειτονιᾶς μας, ἂς προσπαθήσουμε νὰ διακρίνουμε τὸ ποιός, γιατί, μὲ ποιὸν τρόπο συντονίζει ὅλους αὐτούς, καθὼς καὶ τὸ τὶ κερδίζε.
Ἐὰν τὸ ἐπιτύχουμε, στὸν ὁποιονδήποτε βαθμόν, εἶναι βέβαιον πὼς σταδιακῶς θὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ ποῦ ὀφείλουμε νὰ στοχεύουμε πραγματικά, ἐνᾦ παραλλήλως θὰ ἀπομειώσουμε, σὲ μεγάλο τμῆμα της, ὅλη αὐτὴν τὴν ἐμφυλοπολεμική, τεχνητὴ κι ἀπολύτως ἐλεγχομένη κατάστασιν.

Διότι τὸ πρόβλημά μας, ὅσο κι ἐὰν μᾶς ξεβολεύῃ, δὲν εἶναι ὁ «παλαιός μας συμμαθητής», ὁ «γείτων», ὁ «συμπέθερος», ποὺ παραπλανημένος πιστεύει ἄλλα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ πιστεύουμε ἐμεῖς, ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸν κάθε «παλαιό μας συμμαθητή», τὸν «γείτονα», τὸν «συμπέθερο» γιὰ νὰ μὴν στοχοποιεῖται ὁ ἴδιος.


Φιλονόη


Υ.Γ.1. Τί κάνεις ὅταν τόν ἐντοπίσῃς τόν ἐχθρό; Ἁπλᾶ, ἁπλούστατα τὸν ἀποδυναμώνεις ἐν τελῶς. Ἄλλως τὲ σὲ ἕναν πόλεμο αὐτὸς ποὺ μετρᾶ περισσότερο εἶναι ὁ «στρατηγός» καὶ ὄχι ὁ «στρατιώτης».

Υ.Γ.2. Ἐὰν ἀναλογισθοῦμε πὼς τὸ μεγαλύτερον ὅπλο τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι ἡ ἀντιστροφὴ τῶν ἐννοιῶν, ἡ ἀλλοίωσις τῶν ἱστορίας καί, κυρίως, ὁ ἔλεγχος τῆς (ἀ)παδείας μας, εἶναι ἀκόμη πιὸ εὔκολο νὰ δοῦμε στὸ κέντρο τῶν γεγονότων ἀπὸ τὸ νὰ κυττᾶμε περιφερειακῶς.

Υ.Γ.3. Ἀκόμη κι ἐὰν δὲν μποροῦμε, γιὰ τὴν ὥρα, νὰ δοῦμε τὸ ποιὸς εἶναι ὁ πραγματικός μας ἐχθρός, μποροῦμε σαφῶς νὰ ἀπομυθοποιήσουμε πολλὲς προπαγάνδες του.


εἰκὼν


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...