Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2016

Γιατί ἡ Ἐλλάς εἶναι χαμένη ἀπό χέρι;

 Γιατί ἡ Ἐλλάς εἶναι χαμένη ἀπό χέρι;

Ἡ ἰσχύς, ἡ οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ εὐρωστία, ἡ αἰσιοδοξία, ἡ εὐημερία καὶ τὸ κοινωνικὸ κράτος κρέμονται ἀπὸ μία μαγικὴ λέξη: ἀνάπτυξις.

Τί εἶναι «ἀνάπτυξις» καί πῶς ὁρίζεται;
Πρὶν ἑκατὸ χρόνια ἡ ἀνάπτυξις καθῳρίζετο σὲ σχέση μὲ τὶς βιομηχανικὲς καμινάδες. Ἀνεπτυγμένη ἦταν ἡ χώρα μὲ πολλὲς καμινάδες, δηλαδὴ μία βιομηχανικὴ χώρα καὶ πολιτισμένη ἦταν ἡ χώρα τῆς ὁποίας ἡ ἀτομικὴ οἰκονομία ἦταν ἀστική. Αὐτὸ ἔδινε πλοῦτο καὶ ἰσχύ.

Σήμερα ἡ ἀνάπτυξις ὁρίζεται ἀπὸ τὸ ἐπιστημονικὸ ἐργαστήριο. Προηγμένη χώρα τώρα εἶναι αὐτὴ ποὺ στηρίζει τὴν παραγωγή της, τὴν οἰκονομία της καὶ τὴν ὀργάνωσή της στὸ ἐργαστήριο καὶ πίσω ἀπὸ τὸ ἐργαστήριο εἶναι ἡ ἐπιστήμη, ἡ γνῶσις, ἡ ἐπιστημονική/τεχνολογικὴ ὀργάνωσις τῆς κοινωνίας, ποὺ εἶναι ἄκρως ἀξιοκρατική.

Χῶρες ποὺ δὲν διαθέτουν ἐπιστημονικὸ ἐργαστήριο, δηλαδὴ δὲν παράγουν ὑψηλὴ τεχνολογία, εἶναι καταδικασμένες σὲ μιζέρια καὶ ὑποτέλεια. Αὐτὴ ἡ πραγματικότης ἀπουσιάζει πλήρως, ὄχι μόνον στὴν πράξη, ἀλλὰ καὶ στὴν σκέψη τῶν πολιτῶν καὶ τῶν πολιτικῶν κομμάτων τῆς Ἑλλάδος. Ὅταν ἡ Γερμανία διαθέτει 7% τοῦ ΑΕΠ της σὲ γνωσοπαραγωγὴ καὶ ἡ Ἑλλὰς 0,046% (ἐνῶ ἔχει λεφτὰ γιὰ καλοπληρωμένες καθαρίστριες), καταλαβαίνουμε γιατὶ ἡ Γερμανία θὰ εἶναι ὁ ἀεὶ κυρίαρχος κι ἐμεῖς ὁ ἀεὶ ὑποτελὴς πένης.

Ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς διαθέτῃ ἀφάνταστα μεγάλο ἀριθμὸ πτυχιούχων, αὐτὸ τὸ δυναμικὸ οὐδέποτε καταλήγει στὴν γνωσοπαραγωγὴ καί, εἶτε χάνεται στὴν ἀεργία, εἶτε ἐξάγεται στὴν Γερμανία, γιὰ νὰ αὐξηθῇ ἡ ἰσχὺς τῆς Γερμανίας καὶ βαθαίνει περισσότερο ἡ ὑποτέλεια τῆς Ἑλλάδος. Ἐδῶ, ἄχ… Ἐδῶ τί γίνεται;
Ἡ δεξιὰ πλευρὰ τῆς πολιτικῆς ἔχει πρότυπο οἰκονομίας τὸν ψιλοεπιχειρηματία, ποὺ εἶναι ὁ μπακάλης, ὁ ἔμπορος, ὁ ξενοδόχος, ἡ δὲ ἀριστερὰ πλευρὰ ἔχει πρότυπο τὸν προλετάριο, ὅπως τὶς καθαρίστριες.

Τὰ συμπεράσματα δικά σας!Ὀλύμπιος Τρύφων

εἰκόνα


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...