Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Χρόνο κερδίζουν… Δὲν προλαβαίνουν ἐκλογές…

Δὲν ἔχουμε πολλὰ νὰ κάνουμε πλέον, παρὰ νὰ προετοιμασθοῦμε γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε, ὅσο κι ὅπως μποροῦμε. Τὸ σχέδιον (τους) ἐξελλίσεται ἄψογα καὶ φθάνουμε, ἐπὶ τέλους, στὴν χρεωκοπία, ἔξω ἀπὸ τὸ εὐρῶ, μὰ μέσα στὴν Ἡνωμένη τους Εὐρώπη, μὲ ὅλα τὰ νομομαγειρέματα ποὺ μᾶς φόρτωσαν, γιὰ νὰ θεωρεῖται τὸ ἔγκλημα «νομότυπον». Θὰ «κρυφθοῦμε» πίσω ἀπὸ τὴν Ἰταλία, ὅπως μᾶς εἶπε ἤδη ὁ Κούλογλου:
«…ἔρχεται μεγάλη εὐρωπαϊκὴ κρίσις ποὺ θὰ ξεκινήση ἀπὸ τὴν Ἰταλία καί, ἴσως, θὰ ἔπρεπε νὰ κρυφθοῦμε πίσω ἀπὸ μίαν μεγάλη χώρα, ὅπως ἡ Ἰταλία καὶ νὰ φύγουμε μαζύ, διότι ἐὰν φύγουμε μόνοι μας θὰ βρεθοῦμε καὶ πάλι στὸ μάτι τοῦ κυκλῶνος!».

Γιατί «ἀποδροῦν» ὁμαδικά ἀπό τήν ἐξουσία οἱ ἡγέτες τοῦ Νότου;

Ἡ εἴδησις εἶναι ἤδη γνωστή: Ἡ Ἰταλία ξεκινᾶ τὴν ἔξοδό της ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη καὶ μαζύ της, θέλουμε δὲν θέλουμε, θὰ φύγουμε κι ἐμεῖς. Ὅλα αὐτὰ τὰ περὶ εὐρῶ καὶ δραχμῆς, τὰ ὅσα τόσα χρόνια λέγαμε καὶ γράφαμε, οἱ ἀγῶνες, οἱ μάχες καὶ οἱ προδοσίες φθάνουν ἐπὶ τέλους στὸν …πάτο τους, γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε νὰ λέμε πιὰ τὰ αὐτονόητα καὶ γιὰ νὰ μὴν ἐλπίζουμε σὲ κάτι διαφορετικό. Καλῶς ἢ κακῶς, δίκαια ἢ ἄδικα, φθάσαμε. Ὥρα νὰ τὸ πάρουμε ἀπόφασιν καὶ νὰ ξεκινήσουμε νὰ βλέπουμε τὸν κόσμο μας μὲ ἄλλην ματιά. Ὄχι μὲ τὴν ματιὰ τοῦ ἡττημένου, ἀλλὰ μὲ τὴν ματιὰ αὐτοῦ ποὺ τοῦ δίδεται, ἀπὸ τὸ Σῦμπαν (κι ὄχι ἀπὸ τὰ σαπρόφυτα) μία ἐξαιρετικὴ εὐκαιρία νὰ τὰ ξαναπιάσῃ ὅλα, μὰ ὅλα, ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Οἱ ἐξαγγελίες τοῦ τσιπροτιστᾶν, οἱ «ἀντιαστασιακὴ στάσις τῆς κυβερνήσεως», μαζὺ μὲ τὶς ὅποιες κραυγές τους γιὰ «ἀπειλὲς κατὰ τῶν ἑταίρων» μας, ὅπως φυσικὰ καὶ  τὰ δωράκια γιὰ τοὺς συνταξιούχους, εἶναι γιὰ ἐσωτερικὲς καταναλώσεις, μά, κυρίως, γιὰ νὰ κερδίσουν χρόνο. Δὲν εἶναι εὔκολη ἡ ἔξοδος γιὰ τέτοια κουδουνισμένα, ἰδίως τώρα ποὺ ἔβαλαν, ἀπολύτως συνειδητά, τὴν δική τους ὑπογραφὴ γιὰ τὴν ὁλοκληρωτικὴ δουλεία τῆς χώρας μας καὶ τῶν ἰθαγενῶν.

Ὁ πόλεμος καλὰ κρατεῖ καὶ ὁδεύει πρὸς τὴν κορύφωσίν του, μὲ …«δῶρο ἔκπληξιν» τὴν ἐπερχομένη ἐπίθεσιν ἀπὸ τὰ κεμαλο-μογγόλια (κι ὄχι ἀπὸ τὸν Ἐρντογὰν φυσικά…!!!), ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἀγαπημένα μας τὰ ἀλβανά, ἀργότερα, ποὺ ναὶ μὲν χρηματοδοτῶνται ἀπὸ τὴν Τουρκία, ἀλλὰ ἐντολὲς λαμβάνουν κι αὐτά,  ἀπὸ τὰ ἴδια κέντρα ποὺ ἐλέγχονται τὰ ἑλληνόφωνα κουδουνισμένα:

Χρόνο κερδίζουν... Δὲν προλαβαίνουν ἐκλογές...1
εἰκόνα
Νὰ θυμηθοῦμε φυσικὰ κι αὐτό:
Χρόνο κερδίζουν... Δὲν προλαβαίνουν ἐκλογές...2

Λές νά ἔχουμε πόλεμο;;;

Μαζὺ μὲ αὐτό:
Χρόνο κερδίζουν... Δὲν προλαβαίνουν ἐκλογές...3
εἰκόνα
…ἐὰν θέλουμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ πόσο …«ἄσχετα» δὲν εἶναι κάποια γεγονότα μεταξύ τους, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ ποιός, ἐκτὸς ἀπὸ παγκόσμιος φοροεισπράκτωρ, εἶναι καὶ παγκόσμιος …«ἀγγελιοφόρος» ἐντολῶν, πρὸ κειμένου, εἰδικῶς ἐμᾶς, νὰ μᾶς κτυπήσουν ἀλύπητα καὶ νὰ μὴν τολμήσουμε, λέει, νὰ ξανασηκώσουμε κεφάλι.
Ἔτσι σχεδιάζουν… καὶ πολὺ καλὰ κάνουν.
Ἔτσι πρέπει νὰ κάνουν καὶ οἱ ἐπιστάτες καὶ τὰ ἀφεντικά τους.
Τὸ τὶ πρέπει νὰ κάνουμε ἐμεῖς ὅμως εἶναι μία ἄλλη ὑπόθεσις.

Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται μὲ ἀπόλυτη εἰρωνία.
Ἐμεῖς, ἂν καὶ τὴν ἀγνοοῦμε, δὲν θέλουμε νὰ τὴν μάθουμε.
Τὸ ἐπόμενον στάδιον λοιπὸν εἶναι δικτατορίες. (Πραγματικὲς κι ὄχι γιαλαντζί!!!)
Ἔνθεν κακεῖθεν τοῦ Αἰγαίου.
Δικτατορίες ὅμως πραγματικὲς σημαίνουν «ῥήξεις» ὁριστικὲς  κι ἀμετάκλητες, κατὰ τὶς ὁποῖες ὅμως οἱ λαοὶ δὲν φέρουν εὐθῦνες. Οἱ εὐθῦνες τῶν λαῶν ἀναγνωρίζονται μόνον στὶς δημοκρατίες.
Γιὰ αὐτὸ τὰ κουδουνισμένα τύπου ζουράρι βγῆκαν καὶ ἐκτοξεύουν τὶς …«ἀπόψεις» τους..

Συνδυάζοντας φυσικὰ καὶ τὶς δηλώσεις ΔΝΤ, Εὐρωπαίων ἡγετῶν καθὼς ἐπίσης καὶ ὅλες τὶς τοποθετήσεις τῶν τραπεζιτῶν καὶ τῶν μέσων προπαγάνδας ποὺ ἐλέγχουν, γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐπερχομένης χρεωκοπίας…
…ἀντιλαμβανόμεθα πὼς φθάνουμε στὴν τελικὴ εὐθεία.

Χρόνο κερδίζουν... Δὲν προλαβαίνουν ἐκλογές...4
πηγὴ
Χρόνο κερδίζουν... Δὲν προλαβαίνουν ἐκλογές...5
πηγὴ
Χρόνο κερδίζουν... Δὲν προλαβαίνουν ἐκλογές...6
πηγὴ
 

Κάποιες λιγοστὲς ἑβδομάδες ἀπέμειναν γιὰ τὸ τέλος τῆς παραστάσεως. Ἕνα τέλος ποὺ περιλαμβάνει καὶ τὴν ἐπίσημο χρεωκοπία τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀκύρωσιν κάθε ἀτομικοῦ περιουσιακοῦ στοιχείου.
Ἀκόμη καὶ τώρα προλαβαίνουμε νὰ προετοιμασθοῦμε, ὅσοι ἐπιθυμοῦμε νὰ παραμείνουμε ἐδῶ καὶ νὰ ξανακερδίσουμε τὴν Πατρίδα μας.

Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἂς μᾶς ἀδειάσουν τὴν γωνιά.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλοι αὐτοί, ποὺ συνειδητῶς καὶ μεθοδικῶς συνετέλεσαν στὴν δημιουργία τῶν σημερινῶν συνθηκῶν, συμπεριλαμβάνονται στοὺς Ἐθνοπροδότες.
Ὅπου κι ἐὰν κρυφθοῦν θὰ ξετρυπωθοῦν ὅταν πρέπῃ.Φιλονόη

 

Υ.Γ. Νὰ δεῖτε ποὺ θὰ κάνουν καὶ …«ἡρωϊκὴ ἔξοδο» γιὰ νὰ ἀφήσουν παρακαταθῆκες. Νὰ δεῖτε ποὺ στὸ τέλος θὰ μᾶς ποῦν πὼς εἶναι καὶ ἥρωες…
filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...