Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Δολοφονία Jorge Eliecer Gaitan, Φιντὲλ καὶ CIA!!!


Ποιός ἐδολοφόνησε τόν Jorge Eliecer Gaitan

τὸ σημεῖον δολοφονίας τοῦ Gaitan

Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1948, λίγο μετὰ τὸ μεσημέρι, ὁ χαρισματικὸς πολιτικὸς Jorge Eliecer Gaitan ἐπυροβολήθη θανασίμως στὸ πεζοδρόμιο, ἔξω ἀπὸ τὸ γραφεῖο του, στὸ Carrera Septima, κοντὰ στὸ Jimenez.
Σὲ αὐτὰ τὰ 65 χρόνια ἀπὸ τὴν δολοφονία τοῦ Gaitan, ποὺ θεωρεῖται ἕνα ἀπὸ τὰ μεγάλα μυστήρια τῆς κολομβιανῆς ἱστορίας, ἀποτελεῖ τὸ θέμα τῶν θεωριῶν συνωμοσίας, ποὺ ἀφοροῦν σὲ πολιτικούς του ἀντιπάλους, στὴν CIA, στὴν ΕΣΣΔ, στὴν Κούβα, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ στοὺς ναζί.
Καὶ πραγματικὰ ὑπάρχει λίγο μυστήριο σὲ αὐτὴν τὴν ὑπόθεση.
Ἀμέσως μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Jorge Eliecer Gaitan, τὸ ὀργισμένο πλῆθος ἐστράφη κατὰ κάποιου, εἰκαζομένου ληστοῦ, τὸν Juan Roa Sierra, πιστεύοντας ὅτι αὐτὸς τὸν ἐδολοφόνησε, ἐσύροντάς τον μέσα στοὺς δρόμους.
Τὸ ὄπλο οὐδέποτε ἀνευρέθη, ἀλλὰ οὔτε καὶ ὑπῆρξε κάποια ὁμολογία ἀπὸ τὸν Roa.

Τὴν αἴσθηση τοῦ μυστηρίου ἐνίσχυσε τὰ ἑπόμενα χρόνια τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ἴδιο ἀπόγευμα ὁ Gaitan εἶχε προγραμματίση συνάντηση μὲ ἕναν ἀριστερὸ νεαρὸ ἀπὸ τὴν Κούβα, ὀνόματι Φιντὲλ Κάστρο.
τὸ σπίτι τοῦ Gaitan
Στὶς δεκαετίες ποὺ ἠκολούθησαν κάποιοι εἶπαν ὅτι ἦταν πολὺ βολικὸ νὰ φορτώσουν τὴν δολοφονία στὸν Roa, σὲ ἕναν ψυχικὰ ἄῤῥωστο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος δὲν ἦταν εἰς θέσιν νὰ ὑπερασπισθῇ τὸν ἑαυτόν του.
Ἀλλὰ ὑπάρχουν πολλὲς ἀποδείξεις ποὺ συνδέουν τὸν Roa μὲ τὸ ἔγκλημα. Καί, τὸ σημαντικότερο εἶναι ὅτι δὲν ὑπῆρξε κάποια πραγματικὴ ἀπόδειξις γιὰ ὁποιανδήποτα ἄλλην θεωρία.
Ἀμέσως μετὰ τοὺς πυροβολισμούς, ἡ ἀστυνομία προσπάθησε νὰ προστατεύσῃ τὸν Roa ἀπὸ τὸ ἐξαγριωμένο πλῆθος καὶ τὸν ἔσπρωξαν στὸ διπλανὸ φαρμακεῖο. Καὶ πρὶν προλάβῃ νὰ τὸν ξανασπρώξῃ ἔξω ὁ τρομοκρατημένος ἰδιοκτήτης τοῦ φαρμακείου, ἕνας πελάτης, ποὺ ἦταν ἐκεῖ, ἐρώτησε τὸν Roa, γιατὶ ἐπυροβόλησε τὸν Gaitan καὶ ὁ Roa τοῦ εἶπε κάποιον λόγο. Αὐτὸ ἀκούγεται σὰν ἕνα εἶδος ὁμολογίας σὲ ἐμέναν. Στὴν συνέχεια ὑπάρχει τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ κόσμος ἐστράφη κατὰ τοῦ Roa καὶ ὄχι κατὰ κάποιου ἅλλου. Μάρτυρες τῆς δολοφονίας προφανῶς πίστευαν ὅτι εἶχαν δῆ τὸν Roa νὰ πυροβολῇ τὸν Gaitan.

Μετὰ τοὺς πυροβολισμούς, ἡ κολομβιανὴ κυβέρνησις προσέλαβε τὴν Scotland Yard γιὰ νὰ διερευνήσῃ, προφανῶς ἐπειδὴ ἤθελαν μίαν πιὸ ἀμερόληπτο καὶ σεβαστὴ ἄποψιν, ἀπὸ ἐμπειρογνώμονες. Οἱ ἐρευνητὲς τῆς Scotland Yard κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ Roa, ὁ ὁποῖος εἶχε φαντασιώσεις γιὰ τὸ μεγαλεῖο του, εἶχε ἐπισκεφθῆ τὸ γραφεῖο τοῦ Gaitan ἀρκετὲς φορὲς κατὰ τὴν διάρκεια τῶν προηγουμένων, ἀπὸ τὴν δολοφονία, ἑβδομάδων. Ὅτι ὁ Roa ἐπίσης εἶχε ζητήση ἀπὸ τὸν Gaitan κάποιαν ἀπασχόληση, ἀλλά, προφανῶς, ὁ Gaitan ἠρνήθη, καὶ ὁ Roa θέλησε νὰ τὸν ἐκδικηθῇ. Η Scotland Yard τεκμηρίωσε ἐπίσης ὅτι ὁ Roa εἶχε ἀγοράση ἕνα ὄπλο καὶ πυρομαχικὰ τὶς προηγούμενες τῆς δολοφονίας ἡμέρες.
Αὐτὸ ὅμως ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὸ νὰ ἀποδείξουν ὅτι ὁ Roa διέπραξε τὸ ἔγκλημα. Ἀλλὰ εἶχε τὸ ὄπλο καὶ ἕνα κίνητρο, καθὼς καὶ ἕνα διαταραγμένο μυαλό, ἰκανὸ νὰ ἐκτελέσῃ τὸ ἔγκλημα.
τὸ ἀφιερωμένον μνημεῖον στὸν Gaitan
Ἄλλοι ὑπεστήριξαν ὅτι πιθανὸν ὁ Roa νὰ σκότωσε τὸν Gaitan κατ’ ἐντολὴν κάποιου πολιτικοῦ του ἀντιπάλου ἢ ἴσως νὰ διεπράχθη ἡ δολοφονία ἀπὸ κάποιον ἄλλον μυστηρειώδη δράστη. Αὐτὸ μοῦ φαίνεται ἀπίθανο. Ἐξ ἅλλου ποιός προσλαμβάνει ἕναν διανοητικά ἄῤῥωστο ἄνθρωπο, γιά νά δολοφονήσῃ κάποιον;
Ἡ θεωρία τοῦ δολοφόνου Roa δὲν ἔχει ἀποδειχθεῖ. Ἀλλὰ κάποιος πυροβόλησε τὸν Gaitan καὶ οἱ ἀντίθετες θεωρίες δὲν ἔχουν κάποιο στοιχεῖο ἐπὶ πλέον γιὰ νὰ συνεχίσουν. Στὴν πραγματικότητα ἡ ἔλλειψις ἀποδείξεων γιὰ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς θεωρίες, ὑπαγορεύουν πολλά. Ἐὰν ἕνα ἀντίπαλο πολιτικὸ κόμμα εἶχε προσλάβη ἕναν ἀστυνομικὸ γιὰ νὰ πυροβολήσῃ τὸν Gaitan, χρησιμοποιώντας τὸν Roa ὡς δόλωμα, δέν θά εἶχε γίνη κάποια ὁμολογία σέ κάποιο νεκροκρέββατο; Δέν θά εἶχε ἀποκαλυφθῆ ἕνα μυστικό ὑπόμνημα; Δέν θά εἶχε ἀποκαλυφθῆ  ἕνας λογαριασμός ἐξόδων; Ἐὰν εἶχε ἐμπλακῆ ἡ CIA, δέν θά εἶχε ἀποκαλυφθῆ μέχρι τώρα ἀπό κάποιον παλαιό  ἀξιωματοῦχο ἤ ἀπό κάποια ἀποχαρακτηρισμένα ἔγγραφα; Ἐὰν ἡ ΕΣΣΔ ἦταν πίσω ἀπὸ τὴν δολοφονία, δέν θά εἶχε μιλήση κάποιος ἀποστάτης; Ἢ ἕνας δυτικός κατάσκοπος δέν θά εἶχε στείλη κάποιαν καταδικαστική ἀπόδειξη;
Γιατί τά Wikileaks δέν ἔχουν κυκλοφορήσει κάποιον φάκελλο πού νά περιγράφῃ τίς δολοπλοκίες τῆς CIA;

Τὸ ὅτι δὲν συνέβη κάτι  ἀπ’ αὐτὰ μοῦ ὑποδεικνύει ὅτι ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴν δολοφονία τοῦ Gaitan εἶναι ἡ βαρετή, ὅτι τὴν διέπραξε ἕνας τρελλός, γιὰ τὰ δικά του, ἄγνωστα κίνητρα.
Αὐτὸ βέβαια εἶναι μία ἀνικανοποίητος ἐκδοχὴ γεγονότων, γιὰ ἕνα σημαδιακὸ γεγονὸς στὴν κολομβιανὴ ἱστορία, ποὺ ἄλλαξε τὴν πορεία τῆς χώρας. Ἡ δολοφονία τοῦ Gaitan πυροδότησε τὶς ταραχὲς Bogotazo, στὶς ὁποῖες σκοτώθηκαν χιλιάδες ἄνθρωποι καὶ κατεστράφη μεγάλο μέρος τῆς πόλεως, συμπεριλαμβανομένου καὶ τοῦ συστήματος τρὰμ τῆς πόλεως. Ἀμέσως μετὰ ἦλθε ἡ δεκαετία τοῦ La violencia, τοῦ ἀγρίου ἐμφυλίου πολέμου, μεταξὺ τῶν φιλελευθέρων καὶ τῶν συντηρητικῶν πολιτικῶν κομμάτων.
Σημαιοστολισμοὶ στὴν Septima, κοντὰ στὸ θέατρο Gaitán, πρὸς τιμήν του.
Ὁ Gaitan ἦταν Γερουσιαστής, Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Δήμαρχος τῆς Μπογκοτᾶ, γνωστὸς γιὰ τὴν πύρινη ἐθνικιστικὴ ῥητορική του, ποὺ στιγμάτιζε τὴν «ὁιγαρχία». Ἐὰν εἶχε ζήση ὁ Gaitan, θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ ἔχῃ ἐκλεγῆ Πρόεδρος καὶ ἡ ἱστορία τῆς Κολομβίας θὰ ἦταν διαφορετική. Ἀλλὰ πόσο ἀκριβῶς διαφορετική, μὰ καὶ μὲ ποιοὺς τρόπους, οὐδέποτε θὰ τὸ μάθουμε.

Ἡ σημερινὴ El Tiempo δημοσιεύει μίαν ἱστορία, ποὺ ὑποδεικνύει πολιτικοὺς ἀντιπάλους, πίσω ἀπὸ τὴν δολοφονία τοῦ Gaitan. Ἡ ἐκδοχὴ βασίζεται σὲ μίαν παλαιὰ ὁμολογία, ἐπάνω σὲ ἕνα νεκροκρέββατο, ποὺ ἀνεφέρετο σὲ τρίτο χέρι, ἐπαναφέροντας τὸ ἐρώτημα, ἀλλὰ καὶ αὐξάνοντας τὶς ἀμφιβολίες, γιὰ τὸ ἐὰν ὁ Roa ἦταν πράγματι ὁ δολοφόνος.
μετάφρασις
Σωτηρία Λάμπρου

πηγὴ

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα καί,
Συμπληρωματικὲς λεπτομέρειες

Τὸ περὶ τῆς δολοφονίας κλίμα παραμένει ἀσαφές, ἐπισήμως, ἀλλὰ καὶ οὐδέποτε ἔκλεισε, ἐφ΄ ὅσον ὁ Γκαϊτὰν ἦταν γιὰ αὐτοὺς ἴσως ὁ μόνος ἡγέτης, ποὺ ἀγαποῦσε καὶ προστάτευε τὸν λαό του. Ἴσως καὶ  ἡ πραγματική του ἐνοχή.
Γιὰ πολλοὺς Κολομβιανούς, ἴσως καὶ τοὺς περισσοτέρους (βάσει πολλαπλῶν κι ἐπαναλαμβανομένων τοποθετήσεών τους σὲ φίλους τοῦ ἱστολογίου,  ποὺ συχνὰ ταξειδεύουν στὴν Κολομβία καὶ διατηροῦν ἀληθεῖς φιλικὲς σχέσεις μαζύ τους), ἡ δολοφονία Γκαϊτὰν ἦταν ἔργο τῆς CIA ἀλλὰ καὶ οὐδέποτε συντηρεῖ τὴν βαθυτάτη βεβαιότητα γιὰ τὴν ἐμπλοκὴ τῆς CIA, ἀλλὰ καὶ τοῦ Φιντὲλ Κάστρο, στὴν δολοφονία τοῦ Γκαϊτᾶν. Κάποιοι ἰσχυρίοζονται πὼς ἠρνήθη προτάσεις γιὰ τὴν ἐξαγορά του καὶ πὼς ἐπαγγελματίες δολοφόνοι (κάτι ἀνάλογον μὲ ἄλλες, παρόμοιες δολοφονίες ἀνᾲ τῷ πλανήτῃ) τὸν ἐξετέλεσαν. Στὰ σχόλια τῆς παραπάνω δημοσιεύσεως διαβάζουμε πολὺ ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες, ἀναφορικῶς μὲ τὶς φῆμες, τὶς ἐνδείξεις ἀλλά, κυρίως, αὐτὸ ποὺ πιστεύεται καὶ ἀκροθιγῶς ὁμολογεῖται, εἶτε μέσῳ ὑπονοουμένων, εἶτε, σὲ ἐλάχιστες περιπτώσεις συγκεκαλυμένως. Ἐπίσης στὰ ἐν λόγῳ σχόλια διαβάζουμε γιὰ γιὰ ὁμολογία πράκτορος τῆς CIA (πάντα βάσει τῶν σχολιαστῶν) γιὰ τὴν ἄμεσο ἐμπλοκὴ στὴν δολοφονία, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὸ πόσο ὅλα αὐτά, ἐπισήμως παραμένουν στὴν σφαίρα τῆς …φαντασίας, τῆς σιωπῆς καὶ τῆς …συνωμοσιλογίας.

  • Hi Mike, about 6-8 years ago I was fishing around on the Poor But Happy web sight and came across this subject. A blogger claimed that he was ex CIA and stationed in Bogota at the time of the assassination,he claimed it to be a CIA hit and seemed to be very well informed on the matter. Could have been pure fabrication of course and a pity that sight was closed down some time ago.
  • Hi PMAC, It’d be interesting to read the post, which is probably preserved somewhere on the net. But, like you say, the post could be fantasy or the guy’s own misunderstanding. After all, if he really was CIA, he’d be recalling events from more than a half-century before. In any case, I come back to my original thoughts: Why would the CIA or other organization have employed someone who was mentally imbalanced to carry out an assassination? And, if there was a conspiracy, wouldn’t someone have made a death-bed confession? Wouldn’t some incriminating CIA or Colombian government document have been uncovered? After all, the CIA’s activities in Cuba, Iran, Chile, Guatemala and other places have all been revealed. Best, Mike
  • Hi Mike, there is evidence of another shooter, and there was a confession. There is no doubt in my mind that Gaitan was killed after attempts to bribe him to live in exile failed. Though the evidence is less, I’m also inclined to believe that Gabriel Turbay was murdered by the same people while living in exile. Volume One of my ebook on the JFK assassination will be out very soon. Part One of the first volume sets out to investigate the Gaitan hit (as a precedent case study). In doing so, I included a lot of history on US interference in Colombia. It was also in the research phase that I came to believe that Turbay was murdered via overdose of Dramamine which made it look like natural causes. At the time of his death, he was making noises about returning to Colombia (though that is far from the sole reason for suspicion). More info here http://www.reopenkennedycase.net/new-disease-press.html Just thought I’d give you the heads up after recalling your interest in this. Cheers, Greg
Κρίνοντας μόνον ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, σήμερα, βάσει ἐπὶ πλέον δημοσιεύμάτων γιὰ τὴν ἐμπλοκὴ τῶν Η.Π.Α. καὶ τῆς CIA (ἐπισήμως, τῶν τραπεζιτῶν καὶ τοκογλύφων στὴν πραγματικότητα), στὰ ἐσωτερικὰ τῶν χωρῶν τῆς Κεντρικῆς καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς, καθὼς καὶ στὴν ἀπροκάλυπτο συμμετοχή τους γιὰ τὴν δημιουργία συνθηκῶν ἀναταραχῆς, ἐμφυλίων ἢ ἀκόμη καὶ γενοκτονιῶν, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ἡ δολοφονία Γκαϊτᾶν πολλοὺς …ἐξυπηρέτησε.

Κρίνοντας ἐπίσης ἀπὸ τὶς ἀποδείξεις γιὰ τὴν ἐμπλοκὴ (ἐπισήμως λέμε) τῶν Η.Π.Α. καὶ τῆς CIA, στὰ ἐσωτερικὰ καὶ ἐθνικὰ θέματα αὐτῶν τῶν χωρῶν, ἀπὸ τὴν ἐνεργό τους συμμετοχὴ στὶς δίχως ἀρχὴ καὶ τέλος ἀναταραχές, ἀπὸ τὴν ὑποστήριξίν τους στὰ καρτὲλ τῶν ναρκωτικῶν καὶ σὲ κάθε εἴδους ἀνομία καὶ δολιοφθορά, ἀπὸ τὶς πολλαπλὲς σκηνοθεσίες διαφόρων εἰδῶν «ἐπαναστάσεων», ἀλλὰ καὶ δικτατορικῶν καθεστώτων, ποὺ καταλήγουν διαρκῶς καὶ σταθερὰ στὴν διαρπαγὴ καὶ στὴν λεηλασία τῶν ἐθνικῶν πόρων αὐτῶν τῶν λαῶν, στὸν ἀπόλυτο ἔλεγχό τους, στὴν μετατροπὴ αὐτῶν τῶν χωρῶν σὲ ἀστείρευτη πηγὴ δούλων καὶ θυμάτων, ποὺ θὰ καλύπτουν ἀπὸ «δωρεὲς ὀργάνων» ἔως ψυχοπαθῆ βίτσια ἐκμεταλλεύσεως παιδιῶν, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς’οὐδεὶς ἐκ τῶν σκηνοθετῶν θὰ μετανοοῦσε ἢ θὰ ἄλλαζε τακτικές.

Ἡ ἀποδεδειγμένη πλέον ἀντιμετώπισις τῆς Κεντρικῆς καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς (ὅπως καὶ μεγάλου τμήματος τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας) ὡς ἐπαρχιῶν παροχῆς δούλων, εἶναι μία σοβαρὴ μεθόδευσις, ποὺ ἐπαναλαμβάνεται σταδιακῶς σὲ ὅλες τὶς χῶρες τοῦ πλανήτου μας. Ἐπὶ πλέον ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ἡ δολοφονία Γκαϊτὰν δὲν ἦταν ἄσχετη τὸν λοιπῶν γεγονότων καὶ καθεστώτων, ποὺ ἀπὸ τότε ἐπεβλήθησαν διὰ τῆς βίας, ἀνεξαρτήτως τῶν …«τίτλων» ποὺ ἐδόθησαν στὶς μορφὲς ἀσκήσεως βίας (ἐπαναστάσεις, δικτατορίες, δημοκρατίες… Ὅλα «φορεμένα»!!!). Καὶ οὔτε εἶναι ἄσχετος τῶν παραπάνω ἡ συντήρησις αὐτῆς τῆς βίας, ἀκόμη καὶ σὲ περιπτώσεις ποὺ ἔχουν συνεργασθεῖ τὰ ἀνδρείκελα (οἱ φορεμένες κυβερνήσεις) μὲ τοὺς σκηνοθέτες -δυνάστες – γενοκτόνους. Εἶναι μία τακτικὴ παλαιοτάτη, ποὺ ἀλλάζει τὰ χρώματα τοῦ σκηνικοῦ, ἀλλὰ οὐδέποτε τὸ θέμα τῆς παραστάσεως.
Συνδέεται δὲ ἡ πάραπάνω τεχνικὴ δολοφονίας ἀκόμη καὶ μὲ τὴν δολοφονία, ὅπως εἴδατε, τοῦ Κένεντυ. (Ἐγὼ θὰ προσθέσω ἐπὶ πλέον,  καὶ μὲ τὴν δολοφονία Καποδιστρίου, ἀλλὰ ὄχι μόνον.)

Στὰ σχόλια τοῦ παραπάνω, μεταφρασμένου ἄρθρου, ἀναφέρεται ἐπίσης καὶ ὡς πανομοιότυπος, ἡ δολοφονία τοῦ Spencer Perceval, κάτι, ποὺ ἐὰν μελετήσουμε ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ συστημικὰ μέσα παραποιήσεως τῆς ἱστορίας, θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἐπαναλαμβάνεται κατὰ καιροὺς καὶ κατὰ τόπους καὶ συστηματικῶς ἐναντίον τῶν λαῶν, ἀπὸ …ἀόρατα δίκτυα δολοφόνων. Μάλιστα ὁ δολοφόνος τοῦ Spencer, John Bellingham, πρόλαβε νὰ δικασθῇ καὶ νὰ …ἀπαγχωνισθῇ.
Διαβάζουμε, στὰ σχετικά, πὼς ὁ Μπέλλινγχαμ ναὶ μὲ ἐτιμωρήθη, γιὰ τὴν δολοφονία, ἀλλὰ ἡ χήρα καὶ τὰ ὀρφανά του ἔλαβαν …ἀποζημιώσεις, πολλαπλάσιες ἀπὸ τὶς ἀναμενόμενες.

Evidence was presented that Bellingham was insane, but it was discounted by the trial judge, Sir James Mansfield. Bellingham was found guilty, and was sentenced to death.[3]
Bellingham was hanged in public three days later. René Martin Pillet, a Frenchman who wrote an account of his ten years in England, described the sentiment of the crowd at the execution:[4]
Farewell poor man, you owe satisfaction to the offended laws of your country, but God bless you! you have rendered an important service to your country, you have taught ministers that they should do justice, and grant audience when it is asked of them.”
A subscription was raised for the widow and children of Bellingham, and “their fortune was ten times greater than they could ever have expected in any other circumstances”.[4] His widow remarried the following year.
Bellingham’s skull was preserved at Barts Pathology Museum.[5]
In September 2009 the St Neots Local History Society erected a plaque on Bellingham House in St Neots. The house, on the corner of Huntingdon Street and Cambridge Street, is said to be the birthplace of Bellingham.[6]
Φαντάζομαι πὼς θὰ εἶναι ἐπίσης …σύμπτωσις.

Ἐπίσης μαθαίνουμε γιὰ τὸν δολοφονημένο πρωθυπουργὸ Σπένσερ Πέρσεβαλ πὼς ἦταν ὁλίγον …συμπαθὴς στοὺς Ἄγγλους. Μᾶλλον θὰ παραῆταν…
Ἐπεδίωκε τὴν παύσιν τῆς διαπλοκῆς, τὴν κατάργησιν τῆς δουλείας καί, κυρίως τὴν χρηματοδότησιν ἀπὸ ἰδίους πόρους τῶν ταμείων τοῦ Δημοσίου, τοῦ πολέμου κατὰ τοῦ Ναπολέοντος. Εἶχε μάλιστα φθάση στὸ σημεῖον νὰ τὸ ἐπιτύχῃ, ἀλλὰ μᾶς …τελείωσε. (Μήπως πετοῦσε ἐκτός χρηματοδοτήσεων τούς γνωστούς μας τραπεζῖτες;)
Συμπτώσεις θὰ εἶναι κι αὐτές, φαντάζομαι…


Καὶ εἶναι πασιφανές, ἀκόμη καὶ γιὰ τοὺς πλέον ἐπιφυλακτικούς, πὼς ἀπολύτως ὀφθαλμοφανῶς ἔχουν παιχθεῖ ἀμέτρητες φορὲς οἱ ἴδιες παραστάσεις, μὲ θύματα αὐτοὺς ποὺ κάπου ἔθεσαν ἐμπόδια στοὺς τοκογλύφους, ἀλλὰ ποὺ ἕνας καὶ …«τυχαῖος» καὶ …«τρελλός» ἔπαιξε τὸν ῥόλο τοῦ δολοφόνου, γιὰ νὰ βρῇ κι αὐτός, μὲ τὴν σειρά του, συντόμως τὸν θάνατο. Εἶτε μὲ τὴν …νομιμοφανὴ ὅδο, εἶτε ὄχι…

Οἱ …«αὐτόχειρες δολοφόνοι»

Δίκτυα ποὺ πρὸ τῆς κάθε δολοφονίας, ἔχουν καὶ πανέτοιμον ἕναν …«δολοφόνο», ποὺ …«ὅλως τυχαίως» θὰ δολοφονηθῆ ἢ θὰ λυντσαρισθῆ ἢ θὰ τὸν καταπιῆ τὸ μαῦρο σκοτάδι τῆς σιωπῆς, γιὰ νὰ πάρῃ μαζύ του, στὸν τάφο, τοὺς ὁποίους ἰσχυρισμούς του γιὰ τὴν ἀθῳότητά του, τὶς ἐπαφές του μὲ κάποιους πρὸ τῆς δολοφονίας, ἀλλὰ καὶ τὶς μαρτυρίες του γιὰ τοὺς πραγματικοὺς δολοφόνους, ποὺ τὸν ἐχρησιμοποίησαν γιὰ βιτρίνα…
Κι αὐτὸ δὲν θὰ τὸ ὁμολογήσουν, ἀλλὰ εἶναι τελικῶς τὸ εὔλογον συμπέρασμα.

Ἐπίσης, στὸ ἄρθρον τῆς El Tiembo (αὐτόματος μετάφρασις) διαβάζουμε πὼς ἐκείνην τὴν περίοδο στὴν Μπογκοτὰ ἐπραγματοποιεῖτο ἡ παναμερικανικὴ διάσκεψις καὶ πὼς ἡ παρουσία τοῦ Κάστρο στὴν Μπογκοτὰ θεωρεῖται, ἀπὸ μεγάλη μερίδα τῶν Κολομβιανῶν, τοὐλάχιστον ὕποπτος, μὰ καὶ ἄμεσα συνδεδεμένη μὲ τὴν δολοφονία.
Μεταφέρω ἀπὸ τὸν αὐτόματο μεταφραστή, κάποιες ἐνδιαφέρουσε λεπτομέρειες:

Μαρτυρία τοῦ  Plinio Mendoza Neira, υἱοῦ ἑνὸς ἐκ τῶν στενῶν συνεργατῶν τοῦ Γκαϊτᾶν (ὁ πατέρας του, Plinio Apuleyo Mendoza, ἦταν μέλος τῆς συμβουλευτικῆς του ἐπιτροπῆς) ἐπιβεβαιώνει τὴν ἀναγνώρισίν του ὡς φυσικοῦ ἡγέτου τοῦ κόμματος τῶν Φιλελευθέρων (μήπως ἀναγνωρίζετε κάποιες ὁμοιότητες μέ τόν δικομματισμό τῶν κρατῶν τῆς Δύσεως καί ἰδίως μέ τίς Η.Π.Α. καί τήν Ἀγγλία;), καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν πρόσβασίν τους σὲ ὅλα τὰ ἀρχεῖα τοῦ Γκαϊτᾶν. Ὁ ἐν λόγῳ μάρτυς βεβαιώνει τὴν ἐμφάνισιν τοῦ ἐπισήμου δολοφόνου, καθὼς ἐπίσης καὶ τρεῖς πυροβολισμούς, κατὰ τοῦ Γκαϊτᾶν, βάσει προσωπικῆς μαρτυρίας τοῦ πατρός του, ποὺ ἦτο αὐτόπτης μάρτυς. Ἕνας τέταρτος πυροβολισμός, κατὰ τοῦ συνοδοῦ του (πατρὸς τοῦ μάρτυρος) ἦταν ἀπολύτως ἄστοχος. Αὐτομάτως, μετὰ τὸ πέρας τῶν πυροβολισμῶν, ἕνας εὔσωμος ἄνδρας, ἐξερχόμενος ἀπὸ μίαν καφετέρια, ἀθορύβως πλησιάσας, πῆρε τὸ περίστροφον ἀπὸ τὸν Roa, καὶ μὲ ἕνα νεῦμα του ἐπαρουσιάσθησαν οἱ ἀστυνομικοί, ποὺ συνέλαβαν τὸν (ἐπισήμως) δολοφόνο. Οἱ ἀγανακτισμένοι πολῖτες ἦσαν ἕτοιμοι καὶ λίγο μετὰ λυντσάρισαν τὸν Roa.
Ὁ συνεργάτης τοῦ Γκαϊτᾶν, πατὴρ τοῦ μάρτυρος, λίγους μῆνες ἀργότερα, ἐν ὅσῳ οἱ ταραχὲς μεγιστοποιοῦντο, ἀπεφάσισε νὰ μιλήσῃ στὸ πλῆθος, γιὰ νὰ τὸ ἡρεμήσῃ, σὲ κάποιες ἐκδηλώσεις διαμαρτυρίας ἔξω ἀπὸ τὸ γραφεῖο του.  Δίπλα του ἐπαρουσιάσθη φίλος καὶ μέλος τῶν Φιλελευθέρων (José Francisco Chaux) ποὺ κατέδειξε ἕνα πρόσωπο μέσα στὸ πλῆθος, ὡς κατάσκοπο καὶ  δολιοφθορέα. Κάποιος  ὀνόματι Pablo Emilio Potes, διοργανωτὴς τῶν (κατὰ κύριον λόγο πυρήνων ἀντιδράσεως καὶ δημιουργίας ἐμφυλοπολεμικοῦ κλίματος) «Valley» καί, πάντα …«συμπτωματικῶς», ἦταν κι ἐκεῖνος ποὺ ἀφῳπλισε τὸν δολοφόνο τοῦ Γκαϊτᾶν ἐνᾦ μὲ τὸ νεῦμα του πρὸς τοὺς ἀστυνομικούς, τὸν …παρέλαβαν ὡς δολοφόνο. Ἐπίσης ὁ Plinio Apuleyo Mendoza ἐπέμενε στὴν παρουσία δύο Κουβανῶν, τοῦ Κάστρο καὶ τοῦ Rafael del Pino, στὴν Μπογκοτά, ἐκεῖνες τὶς ἡμέρες, ἐπιμένοντας πὼς ἡ παρουσία τους δὲν ἦταν ἄσχετος μὲ τὴν δολοφονία τοῦ Γκαϊτᾶν.
Ὁ Plinio Apuleyo Mendoza ἔως τὸν θάνατό του πλέον πίστευε πὼς πραγματικὸς δολοφόνος τοῦ Γκαϊτᾶν ἦταν ὁ Emilio Potes κι ὄχι ὁ Roa καὶ πὼς ἐμπλοκὴ σὲ αὐτὴν εἶχαν καὶ οἱ Κουβανοί. Αὐτὴ ἡ ἄποψις, κατὰ τὸν υἱό του, ἐβεβαιώθη ἀργότερα, ὡς ἀληθής, ὅταν μετὰ ἀπό χρόνια, συνδυάζοντας πληροφορίες ἀπὸ γνωστά του γεγονότα, μίαν συνέντευξιν τῆς ἀδελφῆς τοῦ Κάστρο καὶ κάποια μηνύματα.
Ἡ Emma Kastro, σὲ μίαν ἐπίσκεψίν της στὸ Καράκας, ἀναζητώντας ὑποστηρικτὲς καὶ συμμάχους γιὰ τοὺς ἐπαναστάτες (;;;) τῆς Σιέρα Μαέστρα, βλέποντας σὲ μίαν φωτογραφία τὸν ἀδελφό της Φιντέλ, καθὼς καὶ τὸν Rafael del Pino (ἡμερομηνία λήψεως ἡ 3η Ἀπριλίου τοῦ 1948), ἀνεγνώρισε τοὺς δύο Κουβανοὺς «ἐπανάστάτες» σὲ αὐτήν.
Ἐπὶ πλέον τῶν παραπάνω σὲ μίαν διαθήκη (ἠλεκτρονικὸ μήνυμα πρὸς τὸν Plinio Mendoza Neira μὲ τίτλο «Ποιός σκότωσε τόν Gaitan;» καὶ συντάκτη τὸν συνταγματάρχη Luis Arturo Mera Castro), ἔμαθε, ἔκπληκτος, πὼς ὁ Pablo Emilio Potes, ἐξομολογήθη, λίγο πρὸ τοῦ θανάτου του, σὲ ἔμπιστο φίλο τοῦ συνταγματάρχου, πὼς αὐτὸ ὁ ἴδιος ἐδολοφόνησε τὸν Γκαϊτάν, μετανοώντας γιὰ τὸ κακὸ ποὺ ἔκανε σὲ ὅλην τὴν Κολομβία. Ὁ Plinio Mendoza Neira ἐπὶ πλέον θεωρεῖ τώρα πιὰ ὡς αἰτία δολοφονία καὶ τοῦ δικοῦ του πατρός, τὸ γεγονός τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ Potes ὡς δολοφόνου. Ὁ Potes, καθὼς καὶ ὁ Κάστρο, συνδέονται μὲ τὴν CIA, ἀπὸ ἄλλες μαρτυρίες, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀποχαρακτηρισμένα ἔγγραφα. Ἐπίσης ὁ ἴδιος ἀπενοχοποιεῖ τὸν διεθνῆ κομμουνισμὸ γιὰ τὸ ἐν λόγῳ ἔγκλημα, μὴ γνωρίζοντας ἴσως πὼς ὁ διεθνὴς κομμουνισμός, σὲ κάθε πλευρὰ τοῦ πλανήτου, ἐπεβλήθη ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐλέγχουν ὅλους τοὺς διεθνεῖς μηχανισμούς, ἀκόμη κι αὐτοὺς ποὺ …πολεμοῦν τὸν διεθνὴ κομμουνισμό, μαζὺ μὲ τὸν διεθνὴ κομμουνισμό.
 Τελικῶς; Ποιός ἦταν ὁ δολοφόνος τοῦ Γκαϊτᾶν; Ὁ Κάστρο δὲν ἦταν, ἀλλὰ ἡ σχέσις του  μὲ τὴν CIA, ὁ ῥόλος ποὺ ἡ CIA τὸν ἐπεφόρτισε νὰ παίξῃ καὶ ἡ στήριξίς του, μὲ ὅλα τὰ μέσα, τῆς γνωστῆς μας δικτατορίας τῶν τοκογλύφων, εὔκολα ἀποδεικνύεται. Τὸ ὅτι ἦταν κρυπτοεβραῖος «Μαῥῥᾶνο», τὸ ἔχει ὁ ἴδιος δηλώσεις.

Φιντὲλ Κάστρο, ἕνας ἀπὸ τοὺς κρυπτοεβραίους Μαῤῥάνος

Ἐπὶ πλέον τῶν ἤδη ἀποκαλυφθέντων λεπτομερειῶν, γιὰ τὴν συμμετοχή του σὲ πολλὰ ἐγκλήματα τῆς CIA, καθὼς ἐπίσης καὶ τοῦ συνεργοῦ τοῦ Τσὲ Γκουεβάρα, εἶναι κάτι ποὺ ξέφυγε ἀπὸ τὸ ἐπίπεδον τῶν ψιθύρων καὶ περνᾶ, ἐπὶ τέλους, στὴν σφαίρα τῆς συνειδητοποιήσεως. Τοὐλάχιστον στὴν Κολομβία γνωρίζουν καὶ τὸ κακὸ ποὺ τοὺς ἔκανε καὶ τὸ ποιοὶ ἦσαν αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ …«ἐπαναστάτες». Ἐρευνῆστε λίγο στὸ διαδίκτυο, ἀκόμη καὶ στὶς …«συστημικές» (ἂς ποῦμε) «πηγές», γιὰ νὰ βρεῖτε πολλὲς καταγγελίες καὶ καταγραφές.
Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι μέλη τῆς αὐτῆς συμμορίας, ἐπαναλαμβάνουν τὰ ἴδια ἐγκλήματα, εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος, ἐδῶ καὶ αἰῶνες καί, ἐπὶ τέλους, πρέπει κάποτε νὰ τελειώσουμε μὲ αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα διὰ παντός.
Ἡ εἰκόνα:


ἀπὸ τὸ βιβλίον τοῦ κυρίου Δημητρίου Κοκκινάκη «Ποιοί δολοφόνησαν τόν Καποδίστρια», νομίζω ἀπαντᾶ γιὰ τὸν πραγματικὸ δολοφόνο.


Φιλονόη
filonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...