Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Ὥρα τῶν ἑλληνικῶν ὑδρογονανθράκων

Ὅτι στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν μεγάλα ἀποθέματα ὑδρογονανθράκων, ἔχει γίνει γνωστό, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια.
  Ἡ ἐπιβεβαίωσις ὅμως αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, μὰ καὶ ἡ ἔναρξις τῶν καταλλήλων ἐνεργειῶν πρὸς ἀπόδειξιν καὶ ἀξιοποίησιν αὐτῶν, ὀφείλεται κυρίως στὶς ἐνέργειες δύο  Ἑλλήνων ἐπιστημόνων, τῶν καθηγητῶν Ἀντωνίου Φωσκόλου καὶ Ἠλία Κονοφάγου. Ἄτομα, τὰ ὁποῖα ἐδέχθησαν ἄπειρα κτυπήματα καὶ ἐκατηγορήθησαν ἀπὸ πολλοὺς γιὰ τὶς ἀποκαλύψεις τους, ἔως τῆς στιγμῆς ποὺ ἔφθασε ἡ παρακάτω εἴδησις, ὡς ἀπόλυτος ἐπιβεβαίωσις τῶν ἰσχυρισμῶν τους καὶ τῶν ἐρευνῶν τους. 
  Ἔφθασε μᾶλλον ἡ κατάλληλη στιγμὴ γιὰ νὰ ἐπιβεβαιωθοῦν. 


Προς συμφωνία ExxonMobil με ΕΛΠΕ

Τώρα ποὺ ὁ ἀμερικανικὸς κολοσσὸς Exxon Mobil (τῆς ὁποίας τὸ «ἀφεντικό» μόλις ἀνέλαβε τὴν θέση τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ὑπερδυνάμεως), συματοδοτεῖ τεράστιες ἀλλαγὲς γιὰ τὴν περιοχή μας καὶ τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος.
Κρατῆστε τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ἐν λόγῳ κολοσσὸς ἐνδιαφέρεται γιὰ ἔρευνα κι ἐκμετάλλευση στὴν θαλασσία περιοχὴ νοτίως τῆς Κρήτης.

Συζητᾶμε γιὰ μίαν τεραστία θαλασσία περιοχή, 220.000 τ. χιλιομέτρων, ὅπου οἱ γεωλογικοὶ σχηματισμοὶ ὁμοιάζουν πάρα πολὺ μὲ αὐτοὺς τοῦ τεραστίου κοιτάσματος Ζὸρ τῆς Αἰγύπτου.  Μία ἐξόρυξις ποὺ πραγματοποιεῖται ἀπὸ τὴν ἰταλικὴ ἑταιρεία «Eni SpA» καί, συμφώνως μὲ τὶς δικές τους ἔρευνες, νοτίως τῆς Κρήτης ὑπάρχουν παρόμοια, τοὐλάχιστον, κοιτάσματα, μὲ αὐτὰ ποὺ ἤδη ἐρευνοῦν κι ἐκμεταλλεύονται.
(Ὡς γνωστὸν τὸ κοίτασμα ἐκεῖνο περιέχει περίπου 30 τρισεκατομμύρια κυβικὰ μέτρα φυσικοῦ ἀερίου, ποὺ ἀντιστοιχοῦν σὲ 5,5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.)

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὸ μέγεθος τῶν ποσοτήτων ἂς ἔχουμε ὑπ΄ ὄψιν μας ὅτι ἔως σήμερα στὴν περιοχὴ τοῦ Πρίνου ἔχουν εὑρεθεῖ μόνον 320 ἑκατομμύρια βαρέλια. Θηριώδη μεγέθη, σὲ τεράστιες, θαλάσσιες ἑλληνικὲς ἐκτάσεις, ποὺ θὰ ἐπιφέρουν «θηριώδεις» ἀλαγὲς γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Θεοφανάκης Στέφανοςfilonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...