Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Βήματα δημιουργίας τοῦ Μεγάλου Κουρδιστάν…


Ἀπὸ τὸ 2011 ἔχει κυκλοφορήσει ἕνα βιβλίο στὴν Τουρκία μὲ τίτλο «Teror Orgutlerinin Sonu» (τὸ τέλος τῶν τρομοκρατικῶν ὀργανώσεων) καὶ εἶναι τοῦ τέως Ἀρχηγοῦ τῶν Τουρκικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων Ilker Basbug.
Σύμφωνα μὲ τὸν Ilker Basbug λοιπόν, ὁ τελικὸς στόχος τῶν Κούρδων εἶναι νὰ δημιουργήσουν ἕνα μεγάλο καὶ ἑνιαῖο Κουρδιστάν. Σὲ αὐτό, θὰ περιλαμβάνονται οἱ Νοτιοανατολικὲς περιοχὲς τῆς Τουρκίας, ὁρισμένα τμήματα τῶν Ἰρὰκ καὶ Ἰρὰν καὶ ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὴν Συρία.
Καὶ ἀναλύει:
«Ὁ συγκεκριμένος στόχος περιλαμβάνει τέσσερα βήματα/στάδια:
Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ ἀναγνώρισις τῶν Κούρδων σὲ ὅλες τις περιοχές/χῶρες. Τὸ δεύτερο ἡ δημιουργία μιᾶς αὐτονόμου διοικήσεως σὲ κάθε μία ἀπὸ αὐτές… Τὸ τρίτο ἡ τελικὴ δημιουργία πολλῶν μικρῶν κουρδικῶν κρατιδίων στὶς προαναφερθεῖσες περιοχὲς καί, Τὸ τέταρτο ἡ ἑνοποίησίς τους μὲ τελικὸ ἀποτέλεσμα τὸ ἑνιαῖο καὶ παράλληλα μεγάλο Κουρδιστάν».
«Οἱ ΗΠΑ εἶχαν προειδοποιήσει …πὼς σὲ περίπτωση ποὺ ἡ Τουρκία ἀπέῤῥιπτε τὴν ἀμερικανικὴ πρόταση (ὅπως καὶ τελικὰ ἔκανε) τότε δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἐγγυηθῇ κάτι, ὅσον ἀφορᾶ στὸ μέλλον, καθὼς καὶ  ὅτι οὐδεὶς πιὰ  θὰ ἐγνώριζε τὸ τὶ θὰ μποροῦσε νὰ συμβῇ στὸ Ἰράκ, πάντα σὲ σχέση μὲ τὴν πορεία του Κουρδικοῦ».
Δεῖτε ποὺ εὑρισκόμεθα λοιπὸν σήμερα…


Συμπερᾶς Δ. Λουκᾶς

εἰκόναfilonoi.gr
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...