Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

ΕΚΤΑΚΤΟ!! ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΞΕΚΛΗΡΙΣΜΑ!!!
ΚΟΚΚΙΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΞΕΚΛΗΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ !!!

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ & ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΣΤΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ !!!
Οι δανειακές σας συμβάσεις είναι άκυρες :
Επειδή, έχουν συναφθεί παράνομα και, ως εκ τούτου είναι άκυρες, σε συνδυασμό με το άρθρο 174 ΑΚ, αφού η κατ’ άρθρο 106, παρ. 2 του Συντάγματος ανάπτυξη της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας των τραπεζών έγινε εκ προθέσεως παράνομα και προς βλάβη της εθνικής οικονομίας, ήτοι :
αντίθετα με τις αρχές και το πλαίσιο του Παραρτήματος II, ΠΔ/ΤΕ 2560/01.04.2005, όπως τροποποιήθηκε από την ΠΔ/ΤΕ 2614/7.4.2009, την απόφαση ΕΤΠΘ 285/8/09.07.2009 και την ΠΔ/ΤΕ 2626/29.7.2010,
αντίθετα με την παρ. 2, ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002 και με τις διατάξεις του άρθρου 4, ν. 2251/1994 «Περί προστασίας των καταναλωτών»,
αντίθετα με την αρχή του Υπεύθυνου Δανεισμού και την ΚΥΑ Ζ1-699/ΦΕΚ Β΄ 917/2010,
αντίθετα με τη θεμελιώδη αρχή της Εμπιστοσύνης και με τις βασικές αρχές της Ρευστότητας και της Ασφάλειας,
αντίθετα με το βασικό νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ και, ιδιαίτερα, αντίθετα με τις οδηγίες 73/183/ΕΟΚ, Οδηγία 77/780/ΕΟΚ (Πρώτη Τραπεζική ή Συντονιστική Οδηγία), Οδηγία 83/350/ΕΟΚ, Σύσταση Επιτροπής 87/62/ΕΟΚ, 87/63/ΕΟΚ, 87/598/ΕΟΚ, 88/590/ΕΟΚ, 90/109/ΕΟΚ, Οδηγία 86/635/ΕΟΚ, Οδηγία 88/361/ΕΟΚ, Οδηγία 89/117/ΕΟΚ, Οδηγία 89/299/ΕΟΚ, Οδηγία 89/646/ΕΟΚ (Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία), Οδηγία 89/647, Οδηγία 91/308/ΕΟΚ, Οδηγία 92/121/ΕΟΚ, Οδηγία 92/16/ΕΟΚ,
αντίθετα με το εποπτικό πλαίσιο του Συμφώνου της Βασιλείας Ι του 1988, αντίθετα με το εποπτικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας του άρθρου 28, ν. 3601/2007, της ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007 και του άρθρου 27, ν. 3601/2007, καθώς και αντίθετα με τις ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, 2588/2007, 2589/2007, 2590/2007, 2646/2011, 2655/19.03.2012, 2645/2011, 2594/2007, 2595/2007, 2635/2010 και ΠΔ/ΤΕ 2620/28.08.2009, ΠΥΛΩΝΑΣ 1,2 και 3 και
αντίθετα με την κατά «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ» υποχρέωσή τους να ενισχύουν τη λειτουργία διαχείρισης των αναλαμβανόμενων κινδύνων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους και να συσχετίζουν τους κινδύνους αυτούς με τις εποπτικές, καθώς και με τις εσωτερικά εκτιμώμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις τους,

παραβιάζοντας έτσι, ευθέως, τη Συνταγματική αρχή του Κοινωνικού Κράτους δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, παρ.1, εδ. α,β’ του Συντάγματος, σχετικά με την αρχή της τριτενέργειας και την κατά το άρθρο 25, παρ. 1, εδ. δ’ του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας από την, δια των πιστωτικών συμβάσεων όλων των Ελλήνων – ήτοι και των δικών σας – ανάπτυξη της κατ΄άρθρον 106 παρ. 2 του Συντάγματος ιδιωτικής οικονομικής τους πρωτοβουλίας, προς βλάβη της Εθνικής Οικονομίας, με αποτέλεσμα, εκ της αιτίας αυτής, την αναγκαστική παροχή σε αυτές κρατικών ενισχύσεων, με δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους, προς βλάβη της εθνικής μας οικονομίας και, έτσι, προς βλάβη της περιουσίας μας και των κεκτημένων οικονομικών μας συμφερόντων, ως φορολογούμενοι.
Και, ακόμη, επειδή αυτές έχουν συναφθεί αντίθετα με το άρθρο 281 ΑΚ, καθ΄υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος και, έτσι είναι αντίθετες στα χρηστά ήθη, κατ΄ άρθρον 178 ΑΚ και, ειδικότερα, αισχροκερδείς κατ΄ άρθρον (179 ΑΚ), και συνεπώς άκυρες κατ΄άρθρον 180ΑΚ ενώ, κατά την κατάρτιση και την εξυπηρέτηση τους, οι τράπεζες παραβίασαν την διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, σε ότι αφορά τις παρεπόμενες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την σχέση εμπιστοσύνης και έχουν διαπράξει κατ΄ επάγγελμα τοκογλυφία, κατά τις διατάξεις των άρθρων 404 ΠΚ και δη κατά τις §§ 1, 2 αυτού και 13 ΠΚ, που συνιστά αδικοπραξία κατά την ευρύτερη έννοια του άρθρου 914 ΑΚ.
Οι απαιτήσεις των τραπεζών από τα υπόλοιπα των οφειλών σας δεν είναι ορισμένες και εκκαθαρισμένες, κατ’ άρθρο 916 ΚΠολΔ και, έτσι, πρέπει να επανακαθοριστούν, μετά την απομείωσή τους κατά κεφάλαιο και τόκους :
Επειδή, η καταβολή υπέρμετρων τόκων απαγορεύεται από το νόμο (ΑΚ 281, αρθρ.2 παρ.7 περ.ια΄του ν.2251/1994), τυχόν δε υπέρμετροι τόκοι, καταβληθέντες, καταλογίζονται στο κεφάλαιο και δεν εξαναγκάζεται η πληρωμή τους (βλ. ΕφΑθ 3562/2001 αδημ) ενώ, η ενσωμάτωση υπέρμετρων τόκων στο διατασσόμενο να πληρωθεί κεφάλαιο καθιστά μη εκκαθαρισμένη την διατασσομένη να πληρωθεί απαίτηση.
Επειδή, οι τράπεζες, καθ’ όλη τη διάρκεια των πιστωτικών σας συμβάσεων, προέβαιναν με γνώση και πρόθεση : (α) στον παράνομο τοκισμό, κεφαλαιοποίηση και ανατοκισμό της εισφοράς του Ν.128/1975, (β) στον παράνομο υπολογισμό του επιτοκίου των πιστωτικών σας συμβάσεων, με βάση υπολογισμού το ημερολογιακό έτος των 360 ημερών, αντί της εκ του νόμου ρητά προβλεπόμενης των 365 ημερών και, κατά τα δίσεκτα έτη, των 366 και (γ) στον παράνομο υπολογισμό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου και του ποσοστού επιβάρυνσης των πιστωτικών σας συμβάσεων, αντίθετα με την Κ.Υ.Α. Ζ1-699 (ΦΕΚ 917 Β’/23-6-10) περί Σ.Ε.Π.Ε. και, έτσι, ενσωμάτωσαν σε όλες τις οφειλές σας, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και με περισσότερες πράξεις, διάφορα χρηματικά ποσά, ειδικότερα τόκους, χρεωλύσια, τόκους υπερημερίας και έξοδα και, ως εκ τούτου, εισέπραξαν και επιδιώκουν να εισπράξουν μη οφειλόμενα χρηματικά ποσά, αυξάνοντας έτσι αυθαίρετα και παράνομα τις απαιτήσεις τους.
Επειδή, κατά τα ανωτέρω, οι τράπεζες συντέλεσαν εξ οικείου πταίσματος στην πρόκληση και στην έκταση της ζημίας πιστωτικού κινδύνου εκ των πιστωτικών σας συμβάσεων, υπό την έννοια του άρθρου 300 ΑΚ και, έτσι, έχουν συνευθύνη και συνυπαιτιότητα σε ότι αφορά την σύναψη, την εξυπηρέτηση και τη διαμόρφωση των σημερινών, αυθαίρετων υπολοίπων των οφειλών σας, που είναι μεγαλύτερα των πραγματικών και, έτσι, δυσκολεύεστε ή, ακόμη, αδυνατείτε να τα εξυπηρετήσετε, με αποτέλεσμα να είναι άκυρη η οφειλή τόκου δυνάμει των πιστωτικών σας συμβάσεων, άλλως πρέπει να απαλλαγείτε από το κόστος της χορηγηθείσας πίστωσης, περιλαμβανομένων των τόκων, και να έχετε την υποχρέωση να καταβάλετε μόνο το ποσό του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις συμβάσεις σας δόσεις, άλλως, δια των πιστωτικών σας συμβάσεων έχουν συνομολογηθεί και ληφθεί υπέρμετροι τόκοι, των οποίων, σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η καταβολή εκ του νόμου (ΑΚ 281, αρθρ.2 παρ.7 περ.ια΄του ν.2251/1994).
Επειδή, η απομείωση των οφειλών σας, κατά το συνολικό ποσό των τόκων και των πάσης φύσης εξόδων, προβλέπεται ρητά σε κάθε περίπτωση που οι τράπεζες παραβιάζουν την αρχή του Υπεύθυνου Δανεισμού της ΚΥΑ Ζ1-699/ΦΕΚ Β΄ 917/2010 και, επίσης, νομολογήθηκε πρόσφατα με την ECLI:EU:C:2016:842 ΔΕΕ της 9ης Νοεμβρίου 2016, όταν οι τράπεζες παραβιάζουν τις διατάξεις του παραρτήματος Ι, της Κ.Υ.Α. Ζ1-699 (ΦΕΚ 917 Β’/23-6-10) περί ΣΕΠΕ, όπως εν προκειμένω έπραξαν και με τις δικές σας πιστωτικές συμβάσεις.
Επειδή, οι απαιτήσεις των τραπεζών από τις πιστωτικές σας συμβάσεις πρέπει, ακόμη, να απομειωθούν και κατά το κεφάλαιο των οφειλών σας, κατά ποσό ανάλογο των κρατικών ενισχύσεων με τους δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους που έλαβαν οι τράπεζες από το 2008 μέχρι και σήμερα, προς αποκατάσταση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και της ρευστότητας, προς βλάβη των κρατικών προϋπολογισμών, του χρέους και, έτσι, της ελληνικής εθνικής οικονομίας, της περιουσίας και των κεκτημένων οικονομικών συμφερόντων των φορολογουμένων στην Ελλάδα φυσικών και νομικών προσώπων και, έτσι, και των δικών σας, που παρότι μέχρι σήμερα ακόμη διασώζονται, έστω εν μέρει, κανείς δεν μπορεί να σας εγγυηθεί ότι θα διασωθούν και στο μέλλον, ιδιαίτερα δε αν εσείς επιτρέψετε, η κατ’ άρθρο 106, παρ. 2 του Συντάγματος ανάπτυξη της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας των τραπεζών, να συνεχίσει να γίνεται παράνομα, προς βλάβη της εθνικής οικονομίας και, εν τέλει, προς βλάβη και της δικής σας περιουσίας και των κεκτημένων οικονομικών σας συμφερόντων.
Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ & ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ !!!
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, τα σπίτια και τις επιχειρήσεις των Δανειοληπτών του Κινήματος ΥΠΕΡΒΑΣΗ, δεν θα τα δείτε ποτέ στα εκθέματα των πλειστηριασμών, αφού ακυρώνουμε τις Διαταγές Πληρωμής των τραπεζών στα Δικαστήρια όλης της Ελλάδας !!!


Η πραγματική προστασία της 1ης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, δηλαδή η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, καταργήθηκε την 31/12/2014, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου δεν την ανανέωσε, ενώ την ίδια σκληρή μνημονιακή απαίτηση των δανειστών και της ΤτΕ ακολούθησε στη συνέχεια και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ, που δεν τόλμησε ποτέ να την επαναφέρει.
Παράλληλα, με το νέο, τραπεζοκεντρικό ΚΠολΔ, που ψήφισε η κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2015, καθ’ υπόδειξη της ΤτΕ και των δανειστών, ενώ ο οφειλέτης χάνει το σπίτι του στον πλειστηριασμό για χρέη στο δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία, επειδή τα χρήματα του πλειστηριάσματος πηγαίνουν κατά 65% πρώτα στις τράπεζες, για να καλύψουν οφειλές από δάνεια και κάρτες, αυτός συνεχίζει να χρωστά στο δημόσιο και τα ταμεία, με αποτέλεσμα, όχι μόνο να χάνει την περιουσία του, αλλά να κινδυνεύει να καταλήξει και στη φυλακή, αφού οι οφειλές σε δημόσιο και ταμεία είναι ποινικοποιημένες.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι ήδη προγραμματισμένοι 16.500 πλειστηριασμοί του δημοσίου, που γίνονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και, έτσι, δεν μπορούν να μπλοκαριστούν με διαμαρτυρίες πολιτών στα Ειρηνοδικεία, να λειτουργούν στην πράξη ως πλειστηριασμοί των τραπεζών, αφού τα πλειστηριάσματα θα καταλήξουν κατά 65% σε αυτές.
Έτσι, οτιδήποτε αποκαλείται σήμερα ως προστασία της 1ης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, ανήκει μόνο στη σφαίρα της φαντασίας όσων την επικαλούνται !!!
Το τραγικότερο όμως όλων είναι το πρωτοφανές επιχείρημα των θεσμών και της ΤτΕ, κατά τους οποίους, με την απειλή των πλειστηριασμών, πρέπει να εκφοβιστούν κατά τα ισπανικά πρότυπα όλοι οι Έλληνες δανειολήπτες, προκειμένου έτσι να τρέξουν στις τράπεζες και να ρυθμίσουν τα κόκκινα δάνειά τους ενώ, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΤτΕ, είναι πλέον αυταπόδεικτο ότι οι προτεινόμενες αυτές ρυθμίσεις, επειδή κινούνται εκτός πραγματικότητας και νομιμότητας, απέτυχαν παταγωδώς, όχι μόνο επειδή δεν ξεπέρασαν το 5% του συνόλου των κόκκινων δανείων, αλλά επειδή τελικά οδήγησαν και στο σκάσιμο κατά 80%, των ελάχιστων εκείνων περιπτώσεων από το 5% των δανειοληπτών, που πίστεψαν στις συγκεκριμένες αυτές ρυθμίσεις και, εξαπατηθέντες, τις υπέγραψαν. Πόση αριστεροσύνη περιέχει ο όρος «Συνεργάσιμος Δανειολήπτης», όταν στην πράξη αυτός εξισώνεται με ένα «Πιστοποιητικό Τραπεζικών Φρονημάτων», αντίστοιχο με εκείνα των «Κοινωνικών Φρονημάτων» του ακροδεξιού κράτους των δεκαετιών του 50 και του 60 ;;;
Γιατί απέτυχαν οι ρυθμίσεις

Οι τράπεζες, με τις νέες συμβάσεις των ρυθμίσεων, επιδιώκουν να νομιμοποιήσουν τις αυθαιρεσίες, τις καταχρηστικότητες και τις παρανομίες των προηγούμενων πιστωτικών συμβάσεων, από τις οποίες προκύπτουν τα σημερινά υπόλοιπα, για να προλάβουν τους δανειολήπτες πριν προσφύγουν αυτοί πρώτοι στη δικαιοσύνη και τις ακυρώσουν.
Γνωρίζουν ότι τα σημερινά υπόλοιπα όλων ανεξαιρέτως των δανείων, κόκκινων και πράσινων, περιλαμβάνουν τοκογλυφικούς τόκους, παράνομες χρεώσεις, ανατοκισμούς και κεφαλαιοποιήσεις τόκων και εισφορών, με αποτέλεσμα να είναι όλα μη βέβαια και μη εκκαθαρισμένα και ότι, για τους λόγους αυτούς, τα ελληνικά δικαστήρια, εκδίδουν καθημερινά σωρεία αποφάσεων που καταδικάζουν τις τράπεζες, δικαιώνοντας τους δανειολήπτες.
Πως λοιπόν ζητείται από τους δανειολήπτες να ρυθμίσουν, να νομιμοποιήσουν και να αποδεχθούν κατά κεφάλαιο και τόκους την καταλήστευσή τους με τα συγκεκριμένα αυτά οικονομικά εγκλήματα, που τροφοδότησαν επί ολόκληρες δεκαετίες τα υπερκέρδη των ισολογισμών του τραπεζικού συστήματος και τις χρηματιστηριακές φούσκες ;;;
Και γιατί οι τράπεζες απαιτούν από τους δανειολήπτες, προκειμένου αυτοί να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, να παραιτηθούν από κάθε ένδικο μέσο, δικαστικό και εξωδικαστικό και, έτσι, να αναγνωρίσουν τα αυθαίρετα υπόλοιπα των οφειλών τους, παραιτούμενοι ακόμη και του δικαιώματος της ανακοπής στη διαταγή πληρωμής και την εκτέλεση, δηλαδή και τον πλειστηριασμό ;;;
Τι ζητείται λοιπόν λοιπόν από τους δανειολήπτες ;;;
Να αποδεχθούν την καταλήστευσή τους και να παραιτηθούν από συνταγματικά κατοχυρωμένα δικονομικά τους δικαιώματα, επειδή αυτά είναι νομοτεχνικά αδύνατο να καταργηθούν με τα μνημόνια ;;;
Και ζητείται το ίδιο και από τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου, όταν, με δικαστικές αποφάσεις, δικαιώνονται καθημερινά στα δικαστήρια όλης της Ελλάδας ως θύματα εξαπάτησης ή τουλάχιστον παραπληροφόρησης από τις τράπεζες κατά τη χορήγηση των δανείων τους, που σήμερα είναι κόκκινα ;;;
Τι τους προτείνουν κυβέρνηση, ΤτΕ και τράπεζες ;;;
Να αποδεχθούν και, έτσι, να ρυθμίσουν αναγκαστικά το προϊόν της απάτης που δημιούργησε τα σημερινά τους δανειακά τους υπόλοιπα, για να μη χάσουν τα σπίτια τους στον πλειστηριασμό ;;;
Και αυτοί που με δάνεια ελβετικού φράγκου, εξαπατηθέντες από τις τράπεζες, αγόρασαν ένα εξοχικό, σήμερα πρέπει να το χάσουν επειδή αυτό δεν είναι 1η κατοικία ;;;

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και ο Συνεργάσιμος Δανειολήπτης
Πόσοι γνωρίζουν τι ακριβώς προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας, που νομοθετήθηκε μονομερώς από την ΤτΕ ;;;
Πόσοι γνωρίζουν ότι η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ του κόκκινου δανείου περνά αναγκαστικά μέσα από την εθελοντική παράδοση της 1ης κατοικίας στην τράπεζα, τη δυνατότητα παραμονής στο ακίνητο μόνο με σύμβαση lease back ή εναλλακτικά, με την ανταλλαγή του ακινήτου με άλλο, κατασχεμένο από την ίδια τράπεζα, μικρότερης αξίας και, όλα αυτά, υπό την προϋπόθεση της συνολικής ρευστοποίησης, δηλαδή του ξεπουλήματος όσο-όσο, του συνόλου των εξασφαλίσεων και της υπόλοιπης περιουσίας του δανειοληπτη, κινητής και ακίνητης, η οποία πρέπει προηγουμένως να δηλώνεται υποχρεωτικά στην τράπεζα, μέσα από τη διαδικασία του Συνεργάσιμου Δανειολήπτη ;;;

Υπάρχει έστω και ένας λογικός άνθρωπος που να μπορεί να ισχυριστεί ότι όλα αυτά συνιστούν προστασία των δανειοληπτών και της 1ης κατοικίας τους από τους πλειστηριασμούς ;;;
Τι περισσότερο δηλαδή από αυτά ζητά από τον δανειολήπτη ένας κοινός τοκογλύφος ;;;
Όσο για τις βραχυπρόθεσμες διευθετήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, οι προτεινόμενες λύσεις είναι μόνον αυτές των ρυθμίσεων, τις οποίες αναλύσαμε διεξοδικά προηγουμένως.
Πιστεύει λοιπόν κανείς ότι, το μονομερώς νομοθετημένο από την ΤτΕ αυτό πλαίσιο των βραχυπρόθεσμων και των οριστικών διευθετήσεων των κόκκινων δανείων μέσα από τον Κώδικα Δεοντολογίας, συνιστά, έστω και κατά φαντασία, ένα πραγματικό πλαίσιο προστασίας της 1ης κατοικίας των αδυνάτων, των βιοπαλαιστών και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών ;;;
Όσο για τη θεσμοθέτηση, ξανά μονομερώς από την ΤτΕ, του Συνεργάσιμου Δανειολήπτη, σας υπενθυμίζουμε ότι, προκειμένου οι δανειολήπτες να χαρακτηριστούν ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΙ, οι τράπεζες τους ζητούν να παραιτηθούν από κάθε ένδικο μέσο, δικαστικό και εξωδικαστικό και να αναγνωρίσουν τα υπόλοιπα των οφειλών τους κατά κεφάλαιο και τόκους, παραιτούμενοι ακόμη και του δικαιώματος της ανακοπής στη διαταγή πληρωμής και την εκτέλεση, δηλαδή και τον πλειστηριασμό.
Και ότι το μορατόριουμ των εκτελέσεων κατά της περιουσίας τους περιορίζεται μόνο στους τεχνικούς χρόνους του Κώδικα Δεοντολογίας και της υποχρέωσης απόστολής των 3 επιστολών.
Συνιστά λοιπόν προστσία η μετάθεση του πλειστηριασμού για λίγους μήνες ;;;
Προστατεύονται οι δανειολήπτες που δεν θα μπορέσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους ή που δεν θα καταφέρουν να τηρήσουν τη ρύθμιση ;;;
Πόσοι γνωρίζουν ότι, κάθε Τετάρτη, στα Ειρηνοδικεία όλης της Ελλάδας, οι δανειολήπτες που εκτελούνται από τις τράπεζες ή που τρώνε ξύλο και χημικά από την αστυνομία, είναι Συνεργάσιμοι Δανειολήπτες, που όμως αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές και τις ρυθμίσεις τους ;;;
Και ακόμη, πόση αριστεροσύνη κρύβει άραγε ο όρος «Συνεργάσιμος Δανειολήπτης», όταν στην πράξη αυτός εξισώνεται με ένα «Πιστοποιητικό Τραπεζικών Φρονημάτων», αντίστοιχο με εκείνα των «Κοινωνικών Φρονημάτων» του ακροδεξιού κράτους των δεκαετιών του 50 και του 60, που βάφτιζαν τους αριστερούς ως αντιφρονούντες και εχθρούς του κράτους, προκειμένου να οδηγηθούν στον κοινωνικό και τον επαγγελματικό αποκλεισμό, ακόμη και στην Εξορία ;;;

Γιατί λοιπόν θα πρέπει να τιμωρηθούν, χαρακτηριζόμενοι ως μη Συνεργάσιμοι, οι δανειολήπτες που διεκδικούν την εφαρμογή στις πιστωτικές τους συμβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί καταναλωτή, εθνικής και ευρωπαϊκής, και των αποφάσεων της ολομέλειας του ΑΠ και του ΣτΕ ;;;
Υπάρχει, ναι ή όχι, κοινωνικό κράτος δικαίου στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του Συντάγματος ;;; Ή έχει ανασταλεί ακόμη και η απλή έννοια του κράτους δικαίου, στο βωμό της ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος ακόμη και με τα στοιχειώδη συστατικά του δημοκρατικού πολιτεύματος ;;;
Γιατί ζητείται από τους δανειολήπτες να αποδεχθούν τους τοκογλυφικούς τόκους, τις παράνομες χρεώσεις, τους ανατοκισμούς και τις κεφαλαιοποιήσεις τόκων και εισφορών, με τις οποίες επιβαρύνονται όλα ανεξαιρέτως τα υπόλοιπα δανείων και των καρτών, κόκκινων και πράσινων, την ώρα μάλιστα που τα ελληνικά δικαστήρια, εκδίδουν καθημερινά σωρεία αποφάσεων που τους δικαιώνουν, καταδικάζοντας αντιστοίχως τις τράπεζες ;;;
Πως λοιπόν εκβιάζονται οι δανειολήπτες να ρυθμίσουν και, έτσι, να νομιμοποιήσουν και να αποδεχθούν κατά κεφάλαιο και τόκους,την καταλήστευσή τους από τις τράπεζες, προκειμένου να μη χάσουν τα σπίτια τους ;;;
Και γιατί κυβέρνηση & ΤτΕ συνεχίζουν να ανέχονται την άθλια πρακτική των τραπεζών να απαιτούν από τους δανειολήπτες, προκειμένου να ρυθμίσουν, να παραιτηθούν από κάθε ένδικο μέσο, να παραιτηθούν δηλαδή ακόμη και του δικαιώματος της ανακοπής στη διαταγή πληρωμής και τον πλειστηριασμό ;;; 
hellasforce.com 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...