Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Δέν γίνεται;


Τί δέν γίνεται;
Αὐτό πού ἐμεῖς πιστεύουμε πώς δέν μπορεῖ νά γίνῃ ἤ αὐτό πού πράγματι δέν μποροῦμε νά ὁλοκληρώσουμε;
Ποιές εἶναι οἱ (πραγματικές) δυνατότητές μας;
Τίς γνωρίζουμε; Ἤ μήπως δέν τολμοῦμε νά τίς διανοηθοῦμε;
Τὰ πάντα ξεκινοῦν ἀπὸ τὸ πρῶτο πρῶτο βῆμα. Ἐκεῖνο τὸ πρῶτο βῆμα, ποὺ ἐὰν ἀποφασίσουμε νὰ τὸ κάνουμε, τότε πολὺ εὔκολα, φυσικὰ καὶ ἄνευ ἀμφιβολιῶν, ἔρχεται τὸ δεύτερο… καὶ μετὰ τὸ τρίτο…
Μὰ γιὰ νὰ γίνῃ ἐκεῖνο τὸ πρῶτο βῆμα ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ ὁρίσουμε τὸ τὶ μποροῦμε καὶ τὶ δὲν μποροῦμε νὰ πράξουμε.
Τὸ «δὲν γίνεται» στὴν πραγματικότητα καταργεῖται μόνον ἀπὸ ἐμᾶς καὶ τὴν θέσιν του καταλαμβάνει πολὺ φυσικὰ καὶ  τὸ «γίνεται»…
Τὰ πάντα μποροῦν νὰ γίνουν, σταθερά, ἀργὰ ἀλλὰ μὲ βαθειὰ ἀποφασιστικότητα.
Ἀπὸ ἐμᾶς ἐξαρτῶνται ὅλα τὰ πρῶτα βήματα, ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὸ νὰ «ξεκλειδώσουμε» τοὺς ἑαυτούς μας καὶ νὰ ἀλλάξουμε τὸν κόσμο μας.
Ἡ ἐπιλογὴ ξεκινᾶ μόνον  ἀπὸ τὴν ὀπτική.
Κι ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς οἱ ἡμέρες ποὺ ζοῦμε εἶναι ὁλίγον …ἀκραῖες, ὧρα μας εἶναι πλέον νὰ ἐπιλέξουμε πὼς ὅλα μποροῦν νὰ γίνουν, ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ ἐμᾶς μά, κυρίως, γιὰ τὸν πραγματικὸ κόσμο μας, ποὺ καλούμαστε ἐπὶ τέλους νὰ κτίσουμε ἀπὸ τὸ μηδέν!!!Φιλονόη

εἰκόνα

arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...