Κυριακή, 30 Απριλίου 2017

Φαίνεται νά χάθηκαν ὅλα;
Μέ μίαν πρώτη ματιά;
Ναί;;

Πράγματι… Ἔτσι φαίνεται.
Αὐτοὶ ποὺ μποροῦσαν καὶ ἤθελαν νὰ πολεμήσουν κουράστηκαν.
Αὐτοὶ ποὺ περίμεναν ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ πολεμήσουν γιὰ νὰ ἀποφασίσουν νὰ σηκωθοῦν καὶ νὰ παλαίψουν, κούρνιασαν.
Κι αὐτοὶ ποὺ γλεντοῦσαν εἰς βάρος ὅλων μας ἀσυδοτοῦν.

Σὰν νὰ τελείωσαν ὅλα λοιπόν.
Σὰν νὰ χάθηκαν οἱ μάχες πρὶν νὰ δοθοῦν.
Σὰν νὰ αὐτοπαγιδευθήκαμε ἕνα πρᾶγμα…

Κι ὅμως… Ἔτσι φαίνεται…
Δὲν σημαίνει πὼς εἶναι κι ἔτσι.
Δὲν εἶναι κάτι ποὺ μπορῶ νὰ ἀποδείξω, ἄν καὶ εἶναι κάτι ποὺ γνωρίζω βαθύτατα μέσα μου.
Κι αὐτὸ ποὺ γνωρίζω βασίζεται στὴν κοινὴ λογική, ποὺ μᾶς ὑπαγορεύει πὼς ὅταν οἱ Νόμοι τῆς Φύσεως παραβιάζονται ἀσυστόλως, τότε ἡ ἴδια ἡ Φύσις ἀναλαμβάνει τὴν ἀποκατάστασιν τῶν ἰσοῤῥοπιῶν, μέσα ἀπὸ μεγάλες ἀνακατατάξεις καὶ ἀναδιαμορφώσεις τοῦ περιβάλλοντος χώρου μά, κυρίως διαλύοντας τὶς ὑπάρχουσες -φαινομενικές- δομὲς καὶ ἰσοῤῥοπίες, προκαλώντας τὶς ἀπόλυτες ἀνισοῤῥοπίες καὶ ἀνατρέποντας τὶς στατικότητες, πρὸ κειμένου μέσα ἀπὸ τὴν χαοτικὴ κατάστασιν νὰ ἐπαναδημιουργηθοῦν τὰ πάντα. Κι ἀκριβῶς σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖον φθάνουμε. Στὸ σημεῖον …«Μηδέν» τῆς ἐπανεκκινήσεως καὶ τοῦ ἐπαναπροσδιορισμοῦ. Κι ἀκριβῶς ὑπὸ αὐτὸ πρίσμα δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ μπορέσῃ κάποια δύναμις τοῦ κόσμου μας νὰ ἀνακόψῃ τὶς ἀναγκαῖες ἐκεῖνες διεργασίες, ποὺ θὰ ὁδηγήσουν τὸν κόσμο μας στὸν καθαρμό, στὸν ἐπαναπροσδιορισμὸ καὶ στὴν διαδικασία ἀπελευθερώσσεως.

Τελικῶς;
Θά προλάβουμε ἐμεῖς νά βιώσουμε αὐτές τίς (γιὰ τὸν μικρόκοσμό μας) «κοσμογονικές» ἀλλαγές;
Θά προλάβουμε νά βιώσουμε, ἤ ἔστὧ νά δοῦμε ἀπὸ μακρυά, τίς ἀναγκαῖες ἐκεῖνες ἀλλαγές πού θά ἐγγυῶνται τήν διαδικασία ἀπελευθερώσεως τῆς Ἀνθρωπότητος; Θά εὐτυχήσουμε νά γευθοῦμε λίγη ἀπό ἐκείνην τήν χαρά πού μᾶς ἔκλεψαν;

Δὲν ἔχει σημασία.
Σημασία ἔχει πὼς ὅλα συμβαίνουν ὅπως θὰ ἔπρεπε νὰ συμβαίνουν, τὴν ὥρα ποὺ ἔπρεπε νὰ συμβοῦν καὶ μὲ τὶς προϋποθέσεις ποὺ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχουν. Μὲ ἤ χωρὶς ἐμᾶς, δὲν ἔχει σημασία. Σημασία ἔχει πὼς ὅλοι μας, ἄλλος λιγότερο κι ἄλλος περισσότερο, παραμένουμε κύτταρα τοῦ ἰδίου ὀργανισμοῦ, ποὺ πρέπει, μὲ ὅλες τὶς θυσίες νὰ ἐπιβιώσῃ. Καὶ θὰ ἐπιβιώσῃ.


Φιλονόη

εἰκόνα


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...