Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Γιὰ νὰ ἀποτελειώσουν τὶς ἐλπίδες τῶν συνταξιούχων
Η αλητεία τους και η συνειδητή παραπλάνηση του πόπολου, εκεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕΕΕΕ, δεν έχει όρια….


Στέλνει, λοιπόν, μια …Βασιλάκη (ανταποκρίτρια του ΑΠΕ στις Βρυξέλλες) ένα τηλεγράφημα, που δημοσιεύεται στο Πρακτορείο και αναπαράχθηκε ήδη από πολλά κορόιδα των δημοσιογραφικών σάϊτ, ότι απερρίφθη από το «Ευρωπαϊκό Δικαστήριο» προσφυγή συνταξιούχων, που υποστήριζαν ότι οι περικοπές των συντάξεων τους συνιστούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.


Παρόλο που είναι εγκατεστημένη στις Βρυξέλλες η …«ανταποκρίτρια» αποφεύγει να διευκρινίσει ότι την απόφαση απορρίψεως την πήρε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που εδρεύει στις Βρυξέλλες, και όχι το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου.
Κι’ αυτό γιατί; Μα για να κόψει κάθε ελπίδα στους συνταξιούχους που, μετά και τις νέες περικοπές, θα ήθελαν να καταφύγουν κατά της Ελλάδος στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να βρούν το δίκιο τους.
Διαβάστε το τηλεγράφημα αυτής της δυστυχισμένης και πέστε μου αν βλέπετε κάπου για ποιο «Ευρωπαϊκό Δικαστήριο» μιλάει:
Το τηλεγράφημα: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε αγωγές Ελλήνων συνταξιούχων για περικοπές συντάξεων, λόγω των μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής
03/05/2017 19:13 ΑΠΕ-ΜΠΕ,
της ανταποκρίτριάς μας Χρ. Βασιλάκη Βρυξέλλες,
Βέλγιο 662 Greek

Αριθμός Ειδήσεως: 17929331
Απορρίφθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αγωγές Ελλήνων συνταξιούχων, αναφορικά με τις περικοπές των συντάξεων που υπέστησαν από την εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δημοσιεύθηκε σήμερα, δεν υφίσταται εκ μέρους του Συμβουλίου ΕΕ κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που απονέμει δικαιώματα στους ιδιώτες.
Ειδικότερα, οι ενάγοντες, ήταν εργαζόμενοι στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ και έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία.
Υπάγονται σε δύο οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως, ήτοι, αφενός, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφαλίσεως Μισθωτών (ΙΚΑ), φορέα κυρίας ασφαλίσεως, από το οποίο λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος, και αφετέρου, το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ, το οποίο υπάγεται στο Ταμείο Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, φορέα επικουρικής ασφαλίσεως, από το οποίο λαμβάνουν επικουρική σύνταξη γήρατος.
Οι συνταξιούχοι κατήγγειλαν ότι από το 2010 έως και το 2014, κατ’ εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής και μακροοικονομικής προσαρμογής που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα, με σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της ΕΕ, οι συντάξεις τους γήρατος υπέστησαν δραματικές περικοπές και μειώσεις, που υπερέβησαν το 40% επί του συνολικού ποσού των συντάξεων (μόνον οι επικουρικές συντάξεις έχουν μειωθεί κατά 70%).
Κατά τους ενάγοντες, με τις περικοπές και μειώσεις παραβιάσθηκε το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στην αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και το δικαίωμα προσβάσεως στις παροχές κοινωνικής ασφαλίσεως και στις κοινωνικές υπηρεσίες, που εξασφαλίζουν προστασία σε περιπτώσεις όπως το γήρας, όπως κατοχυρώνονται στα άρθρα 1, 25 και 34 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Το γεγονός αυτό καθιστά τις αποφάσεις παράνομες και γεννά εξωσυμβατική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να αποκαταστήσει την ζημία των εναγόντων. Υποστηρίζουν επίσης, ότι με τις αποφάσεις του Συμβουλίου παραβιάσθηκαν οι αρχές της δοτής αρμοδιότητας και της επικουρικότητας.
Οι ενάγοντες ζήτησαν από το Γενικό Δικαστήριο να υποχρεωθεί το Συμβούλιο να αποκαταστήσει την περιουσιακή ζημία που υπέστησαν από την 01/01/2013 έως και την 31/05/2014 από την παράνομη μείωση των κύριων συντάξεών τους, συνολικού ύψους 870.504,11 ευρώ και να καταβάλει σε κάθε έναν από αυτούς το ποσό των 3.000 ευρώ ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην σημερινή του απόφαση παρατηρεί, ότι ακόμη και αν γινόταν δεκτό ότι οι επίμαχες αποφάσεις ήταν όντως ικανές να προξενήσουν την προβαλλόμενη από τους ενάγοντες ζημία, τα δικαιώματα προσβάσεως στις παροχές κοινωνικής ασφαλίσεως και τις κοινωνικές υπηρεσίες δεν συνιστούν απόλυτα προνόμια.
Πράγματι, η άσκησή τους μπορεί να περιορισθεί, όπως προβλέπει το άρθρο 52, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, εφόσον τούτο δικαιολογείται από σκοπούς γενικού συμφέροντος που επιδιώκει η Ένωση και οι περιορισμοί είναι αναγκαίοι και ανταποκρίνονται πραγματικά στους ως άνω σκοπούς. Μέτρα με σκοπό την μείωση του ποσού των συντάξεων ανταποκρίνονται εν προκειμένω σε σκοπούς γενικού συμφέροντος, ήτοι στην διασφάλιση της δημοσιονομικής εξυγιάνσεως, στην μείωση των δημοσίων δαπανών και στην στήριξη του συνταξιοδοτικού συστήματος της Ελλάδας.
Κατά συνέπεια, τα μέτρα αυτά ανταποκρίνονται επίσης σε σκοπούς γενικού συμφέροντος που επιδιώκει η Ένωση, ήτοι στην διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ και στην διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ. Λαμβανομένων υπόψιν των σκοπών αυτών και του αμέσου κινδύνου για την φερεγγυότητα της Ελλάδας, τα μέτρα δεν μπορούν να θεωρηθούν αδικαιολόγητοι περιορισμοί των δικαιωμάτων που επικαλούνται οι ενάγοντες και δεν συνιστούν, υπό το πρίσμα του επιδιωκομένου σκοπού, υπέρμετρη και απαράδεκτη παρέμβαση που θίγει την ίδια την ουσία των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.
Κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρεί ότι το Συμβούλιο δεν εξέδωσε τις επίμαχες αποφάσεις κατά πρόδηλη και σοβαρή υπέρβαση των ορίων ασκήσεως των εξουσιών του.
Επιπλέον, το Δικαστήριο δεν δέχεται ότι οι επίμαχες αποφάσεις παραβιάζουν τις αρχές της δοτής αρμοδιότητας και της επικουρικότητας, δεδομένου ότι εκδόθηκαν με σκοπό να ενισχυθεί και να εμβαθυνθεί η δημοσιονομική εποπτεία και να ειδοποιηθεί η Ελλάδα να λάβει τα μέτρα μειώσεως του ελλείμματος που κρίνονται αναγκαία για την αντιμετώπιση της καταστάσεως υπερβολικού ελλείμματος.
Κατά συνέπεια, οι επίμαχες αποφάσεις εκδόθηκαν στο πλαίσιο της ασκήσεως αρμοδιοτήτων που απονέμονται ρητώς στο Συμβούλιο με το άρθρο 126, παράγραφος 9, και το άρθρο 136 της Συνθήκης της ΕΕ.
Ῥούσσης Νῖκοςfilonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...