Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Βοοτροφίας κατάῤῥευσις
Τὸ 1911 ὁ πληθυσμὸς τῶν βοοειδῶν (ἑξαιρουμένων τῶν βουβάλων) ἦταν 201 χιλιάδες κεφάλια, ἀλλὰ τὸ 1926 εἶχε ὑπερβῆ τὰ 825 χιλιάδες.
 
Τὸ 1960 ἐκτρέφοντο 840 χιλιάδες, ἀλλὰ τὸ 1974 εἶχαν ἀνέλθη στὰ …… 2,2 ἑκατομμύρια κεφάλια περίπου.

Ἡ ἔνταξις τῆς χώρας στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη (1981) ἀπετέλεσε τὸ τελικὸ κτύπημα σὲ ἕναν κλάδο (τῆς βοοτροφίας) ποὺ ὄντως εἶναι δύσκολα ἀνταγωνιστικὸς μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ ἢ παγκόσμια δεδομένα.
Τὸ 2009 ὁ ἀριθμὸς τῶν ζῴων ἔπεσε κατακόρυφα στὰ 410 χιλιάδες κεφάλια (ἀντίστοιχο τῆς περιόδου τῶν ἀρχῶν τοῦ 1920).

Ὁ ἀριθμὸς τῶν βοοειδῶν εἶναι ἀρκετὰ μικρός, μᾶλλον ἀσήμαντος, μὲ συνέπεια ἡ χώρα νὰ μαστίζεται ἀπὸ μόνιμο πρόβλημα ἐπαρκείας βοείου καὶ μοσχαρισίου κρέατος (σταθερὰ κάτω τοῦ 30% καὶ συχνὰ κάτω τοῦ 20%), γάλακτος κ.λπ..

Πηγὴ εἶναι τὸ «Οἰκονομία καὶ Κοινωνία» τοῦ Θ. Παπαηλία.


Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

εἰκὼν


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...