Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

O Macron των Rothschild ως Δίας… στην εφημερίδα των Rothschild


Κωλο­τού­μπες κάνουν οι Rothschild από τη χαρά τους …που με το κατάλ­λη­λο «μαγεί­ρε­μα» και κινώ­ντας τα σωστά νήμα­τα …φρό­ντι­σαν ώστε οι Γάλ­λοι να ψηφί­σουν «αυθόρ­μη­τα» ακρι­βώς αυτόν που ήθε­λαν οι τοκο­γλύ­φοι.Φυσι­κά αυτό το αφιέ­ρω­μα δεν έχει κανέ­να νόη­μα για το 99% των Ελλή­νων που δεν έχουν ιδέα τον όγκο της λέξης Rothschild. Αυτά που είπε τα έπια­σε …μία ασή­μα­ντη μάζα τηλε­θε­α­τών, που είναι οι απα­ξιω­μέ­νοι ως συνω­μο­σιο­λό­γοι… Αν ρωτή­σε­τε οποιον­δή­πο­τε τι κατά­λα­βε από αυτό …θα δεί­τε ότι το Σύστη­μα δεν έχει κανέ­ναν λόγο να ανη­συ­χεί… Εξί­σου απα­θής είναι ο κόσμος κι όταν τους πεί­τε ότι η ΤτΕ είναι ιδιω­τι­κή κι ανή­κει σε ξένους… Το 2011 ο Βαξε­βά­νης έκα­νε εκπο­μπή στην ΕΡΤ… τι έγι­νε; Τίπο­τα απο­λύ­τως… αδιά­φο­ροι όλοι.

Από το ένα αυτί μπαί­νει από το άλλο βγαί­νει… επει­δή δεν υπάρ­χει καμία «υπο­δο­χή» στον μέσο εγκέ­φα­λο για να καθί­σει αυτή η πλη­ρο­φο­ρία…

Ότι και να απο­κα­λύ­ψουν …δεν θα βρει έδα­φος να φυτρώ­σει η πλη­ρο­φο­ρία… Αντί­θε­τα αν πουν κάτι για τον Σπα­λιά­ρα… κατευ­θεί­αν θα γίνει αντι­λη­πτό οτι­δή­πο­τε…

Ο Μπο­γδά­νος δού­λευε στην Ευρω­παϊ­κή Τρά­πε­ζα Επεν­δύ­σε­ων που είναι Τρά­πε­ζα της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης η οποία δανεί­ζε­ται χρή­μα­τα από τις κεφα­λαια­γο­ρές και τα χορη­γεί για επεν­δυ­τι­κά δάνεια σύμ­φω­να με τους στό­χους της Ε.Ε.

Βασι­κά είναι λίγο «αυθόρ­μη­τος», αλλά και πάλι είπε ελά­χι­στα… που σ’ εμάς φάνη­καν τερά­στια… Να μην ξεχνά­με… το έκα­νε κι ο Καμ­μέ­νος, κι ο Καρα­τζα­φέ­ρης, κι η Βούλ­τε­ψη…

Και όπως τα είπαν …ξεχά­στη­καν κιό­λας… Σήμε­ρα οι πρά­κτο­ρες της ΕΡΤ ανέ­φε­ραν …«η αρι­στε­ρή Liberation είχε εξώ­φυλ­λο τον Μακρόν»… εκα­τομ­μύ­ρια κόσμος ενη­με­ρώ­θη­κε ότι η Liberation ανή­κει σε «αρι­στε­ρούς» …τους «κομ­μου­νι­στές» …Rothschild…
aznews.site
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...