Χούντα εἶναι… Μά, θά περάση;


γράφει ο Γεώργιος Μεταξάς

Διέπρεψε καὶ πάλι τὸ νομικὸ σύστημα τῆς Χώρας μας!
Σχεδὸν τρεῖς μῆνες μετὰ τὴν Ἀπεργία Πείνης, στὴν ὁποία ὑπέβαλλα τὸν ἑαυτό μου, ἡ Δίωξις Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος, ἐκινήθη!!!
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἔστειλε ἔγγραφο στὴν ἁρμόδιο διεύθυνση τοῦ Facebook, καὶ πιὸ συγκεκριμένα στὴ «Facebook Ireland Ltd», τὴν ὑποδιεύθυνση τοῦ Facebook στὴν Εὐρώπη, ὥστε νὰ ἀναζητήσῃ τὰ στοιχεῖα τοῦ λογαριασμοῦ μου. Στὴν συνέχεια, ἀφοῦ ἐπέτυχε νὰ ἐντοπίσῃ ὅτι εἶχα συνδεθῆ ἀπὸ τὸ ἐλεύθερο Wi-Fi γνωστοῦ ταχυφαγείου – καφέ της Χαλκίδος, ἔστειλε σχετικὸ ἔγγραφο στὴν Ἀντεισαγγελέα Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν Αἰκατερίνη Μήτρου, ἡ ὁποία διέταξε Εἰσαγγελικὴ Ἔρευνα! ...


 

Τὴν ἔρευνα, ἐχρεώθη ἀνθυπαστυνόμος τοῦ ΑΤ Χαλκίδος, ὁ ὁποῖος ἐκάλεσε τὸν ἰδιοκτήτη τοῦ καταστήματος γιὰ κατάθεση. Ἐκεῖνος, πολὺ ὀρθά, ἔδωσε τὰ στοιχεῖα μου στὸν ἀνθυπαστυνόμο.
 

Νὰ μὴν τὰ πολυλογῶ, πῆγα στὸ ΑΤ Χαλκίδας, ὅπου μου γνωστοποιήθηκε ἡ ΑΒΜ: ΑΑ19/311 ἐντολὴ τῆς Ἀντεισαγγελέως μὲ τίτλο: «Συμμετοχὴ σὲ αὐτοκτονία» (!!!!!!). (Περισσότερο μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ: Μία ἀπεργία πείνης γιὰ τὴν Μακεδονία μας…)
 

Τὸ ἔγγραφό της Ἀντεισαγγελέως, δὲν ἀνέφερε τὸν λόγο ποὺ ἔκανα αὐτὴν τὴ μορφὴ Ἀγῶνος. Ἀντιθέτως, ἔγραφε λακωνικά: «γιὰ πολιτικοὺς λόγους», γεγονὸς ποὺ μὲ ἔκανε ἀμέσως νὰ καταλάβω τὸ τί πράγματι ἀπεκρύβετο πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἔρευνα. Καὶ τὸ ἀπεκάλυψα στὴν κατάθεσή μου, ὅπως θὰ δεῖτε παρακάτω.

Ὁ ἀνθυπαστυνόμος, ἠναγκάσθη νὰ μὲ ρωτήσει ἐάν:
 

α) Συνεχίζω τὴν Ἀπεργία Πείνης
β) Εἶμαι καλὰ στὴν ὑγεία μου
γ) Λαμβάνω ψυχοφάρμακα
δ) Ἔχω νοσηλευθῆ σὲ ψυχιατρικὴ κλινικὴ
ε) Ἔχω τάσεις αὐτοκτονίας καὶ
στ) Γιὰ ποιὸν λόγο ἔκανα Ἀπεργία Πείνης…


Ὁ ἄνθρωπος, λίγο ποὺ συνῳμίλησε μαζύ μου, κατάλαβε μὲ τί ἄνθρωπο εἶχε νὰ κάνῃ καὶ κατάλαβα ἀπὸ τὸ ὕφος του ὅτι ντρεπόταν γι’ αὐτὲς τὶς ἐρωτήσεις ποὺ ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ κάνῃ. Προσωπικῶς, τὸν λυπήθηκα τὸν ἄνθρωπο.
Στὴν συνέχεια, ἀφοῦ ἀπήντησα στὶς παραπάνω ἐρωτήσεις, μὲ ἐρώτησε, ὡς ὄφειλε, ἐὰν ἔχω κάτι ἄλλο νὰ προσθέσω. Καὶ φυσικά, αὐτὴν τὴν εὐκαιρία περίμενα, γιὰ νὰ περάσω στὴν ἀντεπίθεση! Μεταξὺ ἄλλων, κατέθεσα τὰ ἑξῆς:

Ἀφοῦ εὐχαρίστησα τὴν ΔΗΕ καὶ τὴν Ἀντεισαγγελέα ποὺ μετὰ ἀπὸ σχεδὸν τρεῖς μῆνες ἐνεθυμήσαν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὸ θέμα, προσέθεσα:

«…Ἐὰν συνέχιζα τὴν Ἀπεργία Πείνης, τώρα θὰ παίρνατε κατάθεση ἀπὸ τὸ πτῶμα μου.».
Ἐκμεταλλευόμενος τὸ γεγονὸς ὅτι ἀπουσίαζε ἀπὸ τὸ ἔγγραφο ὁ λόγος τοῦ Ἀγῶνος μου, θεώρησα σωστὸ νὰ τὸ τονίσω:
«Τὴν Ἀπεργία Πείνης, τὴν ἔκανα ὡς μία ἀκραία μορφὴ διαμαρτυρίας ἐνάντια στὴν «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν», ἡ ὁποία παραδίδει ἑλληνικὴ ταὐτότητα καὶ ὑπόσταση σὲ ἕνα σλαυϊκὸ κράτος».
Αὐτό, γιὰ νὰ μποῦν κάποια πράγματα στὴν θέση τους. Ὅμως, μὲ ξέρετε! Δὲν γινόταν νὰ μὴ στυλιτεύσω τὴν δικτατορικὴ λογικὴ καὶ τὸν ἀμιννταντατισμὸ τοῦ παρανόμου καὶ ἀντισυνταγματικοῦ κράτους τῶν Ἀθηνῶν ἀλλὰ καὶ τοῦ νομικοῦ «συστήματος».
Συνέχισα λέγοντας:

«Ὅταν ἕνας ἀναρχικὸς ἢ ἕνας ἀριστερὸς προβαίνει σὲ Ἀπεργία Πείνης, τοῦ ἀναγνωρίζεται ἰδεολογικὸ ὑπόβαθρο πίσω ἀπὸ αὐτήν του τὴν πράξη. Ἀντιθέτως, ὅταν ἕνας Πατριώτης προβαίνει σὲ Ἀπεργία Πείνης, ἀναζητᾶτε ψυχοπαθολογικὰ αἴτια.»
Συνέχισα τὴν κατάθεσή μου μὲ ἀρκετὰ ἀκόμη, ποὺ δὲν ἔχουν ἰδιαιτέρα σημασία αὐτὴν τὴ στιγμή, γιὰ νὰ θέσω τὴν ἑξῆς κατακλείδα:
«Παρακαλῶ νὰ σταματήσῃ ἐδῶ αὐτὴ ἡ ἔρευνα, καθὼς ἐὰν συνεχισθῇ, θὰ τὴν ἐκλάβω ὡς Πολιτικὴ Δίωξη!».
Κι αὐτὸ τὸ εἶπα, γιατί αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι!
Πρόκειται γιὰ καθαρὴ πολιτικὴ δίωξη ἐναντίον ἑνὸς ἀνθρώπου ποὺ θεώρησε ὅτι ἔπρεπε νὰ ὑποβάλῃ τὸν ἑαυτό του σὲ μία τέτοια διαδικασία, πρὸ κειμένου νὰ διαμαρτυρηθῇ γιὰ τὴν κατάπτυστο «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν». Δράττωμαι τῆς εὐκαιρίας, ν’ ἀπευθυνθῶ δημοσίως στὴν Ἀντεισαγγελέα κ. Αἰκατερίνη Μήτρου καὶ νὰ τῆς πῶ τὰ ἑξῆς:

Κυρία Ἀντεισαγγελεύ,

Αὐτὸ ποὺ εἶπα στὴν κατάθεσή μου, αὐτὸ θὰ σᾶς πῶ καὶ τώρα. Θεωρῶ τὴν ὅλη ἔρευνα ὡς ἔχουσα πολιτικὴ σκοπιμότητα. Ἀναζητᾶτε ψυχοπαθολογικὰ αἴτια, σὲ μία Ἀγωνιστικὴ Κίνηση ἐνάντια στὸ σάπιο καθεστὼς ποὺ παρέδωσε γῆ καὶ ὕδωρ στοὺς Σλαύους γείτονές μας. Οὔτε ἐσεῖς, οὔτε ἡ ΔΗΕ ἐνδιεφερθήκατε γιὰ τὴν ὑγεία μου. Εἴτε τὴν σωματική, εἴτε τὴν ψυχολογική. Τὸ μόνο ποὺ ἐνδιαφέρει κι ἐσᾶς προσωπικῶς, ἀλλὰ καὶ τὴν ΔΗΕ, εἶναι τὸ πῶς θὰ διατηρηθῆ ἀλώβητο τὸ ἀνθελληνικὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν καὶ τίποτα περισσότερο.

Ἀναφέρετε τὴν πράξη μου, ὡς «αὐτοκτονία»! Στρουθοκαμηλίζετε ὅμως ἐμπρὸς στὴν Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων ποὺ διεξάγεται ἐδῶ καὶ τόσα χρόνια. Ἐθελοτυφλεῖτε ἐμπρὸς στὶς ἀνομίες καὶ τὶς παρανομίες τῶν ταγῶν τῆς ἐξουσίας, τῶν ἐπιχειρηματιῶν καὶ τῶν ἐφοπλιστῶν. Κλείνετε μάτια, αὐτιὰ καὶ στόμα γιὰ τὰ παράνομα Μνημόνια ποὺ δολοφονοῦν τοὺς Ἕλληνες. Ἀδιαφορεῖτε γιὰ τὸν νέο «νόμο» ποὺ ἀφήνει ἐλευθέρους ἐγκληματίες. Μὰ τὸ κυριότερο, γυρίζετε τὴν πλάτη στὶς φωνὲς γιὰ τὴν ἄκυρο, παράνομο καὶ προδοτικὴ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν».

Ἀξιωθήκατε κι ἐσεῖς κι ἡ ΔΗΕ, νὰ γίνετε πλέον μία Μακεδονοκτόνος, ἀφοῦ σιωπᾶτε ὁμοῦ γιὰ τὴν βάναυσο καὶ αἰσχρὴ Μακεδονοκτονία, δίχως ὁποιανδήποτε ντροπή. Δίχως ἴχνος αἰσχύνης!
Καταφέρεστε ἐναντίον μου, προσπαθώντας νὰ μὲ βγάλετε τρελλό, ἢ ὅτι ἔχω τάσεις αὐτοκτονίας. Ἔ, λοιπὸν κυρία Ἀντεισαγγελεύ, θὰ ὁμολογήσω τὴν ἀλήθεια ἐνώπιον ὅλων: Ναί! Ντοπάρομαι! Κι ἡ ντόπα μου εἶναι τὸ Αἷμα καὶ οἱ Ἀγῶνες τῶν Προγόνων μου. Τὸ Αἷμα κι οἱ Ἀγῶνες ποὺ ἐσεῖς ἀνερυθρίαστα περιφρονεῖτε. Διότι ἐὰν δὲν τὸ κάνατε, δὲν θὰ διατάζατε μία τέτοια ἔρευνα. Θὰ κατανοούσατε τοὺς λόγους καὶ τὰ αἴτια. Νὰ θυμήσω καὶ σ’ ἐσᾶς κ. Ἀντεισαγγελεῦ, ἀλλὰ καὶ στὴν ΔΗΕ, ὅτι εἶστε ὑπάλληλοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Ὄχι ἀφεντικά του! Ὀφείλετε νὰ σέβεσθε καὶ νὰ δείχνετε ἄμετρο σεβασμὸ στὸν Λαὸ ποὺ πληρώνει τὸν μισθό σας, γιὰ νὰ μπορεῖτε ἐσεῖς κι οἱ ὑπόλοιποι συνάδελφοί σας νὰ ἀπολαμβάνετε τὰ γεύματα στὰ κυριλὲ ἑστιατόρια καὶ τὴν πολυτελῆ ζωή. Ὅ,τι ἔχετε στὸ σπίτι σας, ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς τὸ ἔχει πληρώση. Ὅ,τι φορᾶτε, ὅ,τι τρῶτε, ὅ,τι πίνετε, ὅλην τὴν ἐπίπλωσή σας, τὸ αὐτοκίνητό σας, τὰ πάντα ἀπὸ ὅσα κατέχετε ἐμεῖς σᾶς τὸ ἔχουμε πληρώση. Ἐμεῖς εἴμαστε ὁ ἐργοδότης σας. Τὶς σπουδές σας στὴν Νομική, ἐμεῖς τὶς πληρώσαμε.

Κι ὅλα αὐτά, βγῆκαν ἀπὸ τὴν βαρειὰ κι ἀπάνθρωπο φορολογία τοῦ «ἑλληνικοῦ» κράτους. Ἀπὸ τὸν ἱδρώτα, τὸν κόπο, τὸν μόχθο καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Ἕλληνος φορολογουμένου. Οὐδενὸς ἄλλου!!!

Δεῖξατε λοιπὸν τὸν ἀπαιτούμενο σεβασμὸ καὶ σταματῆστε νὰ καταφέρεσθε ἐνάντια στὸν Πατριωτισμό μας μὲ νομικίστικα τερτίπια. Κι ἂν ψάχνετε γιὰ ψυχασθενεῖς, ψάχνετε σὲ λάθος μέρος. Ὑπάρχει ἕνα ποὺ ἔχει 300ους ψυχασθενεῖς καὶ σκιζοφρενεῖς. Λέγεται «Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων». Ἀπὸ τὴν ἐδῶ μεριά, θὰ εὕρετε ἀνθρώπους μὲ σώας τὰς φρένας, νὰ ἀγωνίζονται γιὰ τὸ δικό σας μέλλον καὶ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν σας!!!
Γιὰ τὸ καλὸ ὅλων μας, μὴν τραβᾶτε ἄλλο τὸ σκοινί.
 
Μεταξᾶς Γεώργιος


filonoi.gr


diodotos
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2017 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger