Ἀπὸ τὴν Μείζονα Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ ἡ ἀκύρωση τῶν Θρησκευτικῶν Γαβρόγλου πού προκάλεσε θλίψη στοὺς «Καιρίτες» θεολόγους

Τὰ «νέα Θρησκευτικὰ» Φίλη - Γαβρόγλου ἀκυρώθηκαν μὲ τέσσερις συνολικὰ ἀποφάσεις τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατίας (ΣτΕ) καὶ συγκεκριμένα μὲ τὶς ἀποφάσεις ΣτΕ 660/2018 και ΣτΕ 926/2018, ποὺ ἀκύρωσαν τὶς Υ.Α. Φίλη γιὰ τὰ Θρησκευτικά, καὶ τὶς ἀποφάσεις ΣτΕ1749/2019 και ΣτΕ 1750/2019, ποὺ ἀκύρωσαν τὶς Υ.Α. Γαβρόγλου.
Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἔκδοση τῆς πρώτης ἐκ τῶν τεσσάρων ἀποφάσεων, τῆς ΣτΕ 660/2018, τὴν ἄνοιξη τοῦ 2018, δεκαοκτὼ (18) ἀνώτατοι δικαστικοί τοῦ ΣτΕ, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τρεῖς (3) Ἀντιπρόεδροι ζήτησαν μὲ ἐπιστολή τους πρὸς τὸν τότε Πρόεδρο τοῦ ΣτΕ Νικόλαο Σακελλαρίου ἡ ἑπόμενη σχετικὴ συζήτηση, ποὺ ἀφοροῦσε στὶς αἰτήσεις ἀκύρωσης τῶν Υ.Α. Γαβρόγλου, νὰ γίνει μὲ πλήρη σύνθεση τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Δικαστηρίου καὶ ὄχι ἐνώπιον τῆς ἐλάσσονος ὁλομελείας (ἐκ 17 μελῶν). Σημείωναν μάλιστα στὴν ἐπιστολὴ τους ὄτι «Δεδομένου ὅτι τὰ τιθέμενα καὶ προσεχῶς...
ζητήματα εἶναι “εὐρύτερου ἐνδιαφέροντος” καὶ “μείζονος σημασίας” γιὰ τὸ δικαστήριο καὶ τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, ὡς ἀφορώντα τὴν ἑρμηνεία καὶ ἐφαρμογὴ διατάξεων τοῦ Συντάγματος καὶ διεθνῶν συμβάσεων ποὺ ἅπτονται τῆς προστασίας σειρᾶς ἀτομικῶν καὶ κοινωνικῶν δικαιωμάτων, παρακαλοῦμε ὅπως εἰσαγάγετε τὶς ἐν λόγω ὑποθέσεις στὴν πλήρη Ὁλομέλεια τοῦ Δικαστηρίου ὥστε νὰ μετάσχει ὁ μεγαλύτερος δυνατὸς ἀριθμὸς δικαστῶν καὶ οἱ ἐκδοθησόμενες ἀποφάσεις νὰ ἔχουν τὴν ἀπαιτούμενη, ὑπὸ τὶς συγκεκριμένες εἰδικὲς συνθῆκες, ἀντιπροσωπευτικότητα καὶ νομιμοποίηση».

Ὁ τότε Πρόεδρος τοῦ ΣτΕ Νικόλαος Σακελλαρίου, πράγματι, λίγες μέρες πρὶν τὴν ὑποβολὴ τῆς παραίτησής του ἀπὸ τὴν θέση τοῦ Προέδρου τοῦ Δικαστηρίου, εἰσήγαγε τὶς ὑποθέσεις (αἰτήσεις ἀκύρωσης τῶν Υ.Α. Γαβρόγλου) στὴν Μείζονα Ὁλομέλεια. Οἱ πρόσφατες λοιπὸν ἀποφάσεις ΣτΕ 1749/2019 καὶ ΣτΕ 1750/2019 εἶναι ἀποφάσεις τῆς Μείζονος Ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ καὶ τοῦτο προσδίδει σὲ αὐτὲς μία ἐπιπλέον βαρύτητα.

Τὴν ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρόεδρο τοῦ ΣτΕ τὴν ἄνοιξη τοῦ 2018 ὑπέγραφαν οἱ τρεῖς (3) Ἀντιπρόεδροι τοῦ ΣτΕ: Χρῆστος Ράμμος, Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου (σήμερα Πρόεδρος τοῦ ΣτΕ) καὶ Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, καθὼς καὶ οἱ δεκαπέντε (15) Σύμβουλοι Ἐπικρατείας: Μαργαρίτα Γκορτζολίδου, Παναγιώτα Καρλή, Μαρίνα Παπαδοπούλου, Θεόδωρος Ἀραβάνης, Δημήτριος Μακρής, Μιχάλης Πικραμένος, Βασιλικὴ Ἀναγνωστοπούλου - Σαρρή, Χρῆστος Ντουχάνης, Ὄλγα Παπαδοπούλου, Μαρία Σωτηροπούλου, Ἰωάννης Συμπλης, Ἀγάπη Γαλενιανοῦ, Ἀγγελικὴ Μίντζια, Μαρλένα Τριπολιτσιώτη, Ἀναστασία - Μαρία Παπαδημητρίου.

Ἀπὸ τοὺς παραπάνω 18 ἀνώτατους δικαστὲς οἱ Μαργαρίτα Γκορτζολίδου, Θεόδωρος Ἀραβάνης, Μιχάλης Πικραμένος καὶ Ἰωάννης Συμπλης συμμετεῖχαν καὶ στὴν σύνθεση τῆς Μείζονος Ὁλομέλειας ποὺ δίκασε τὶς αἰτήσεις ἀκύρωσης τῶν Υ.Α. Γαβρόγλου. Ἐξ αὐτῶν οἱ Θεόδωρος Ἀραβάνης, Μιχάλης Πικραμένος καὶ Ἰωάννης Συμπλης εἶναι μεταξὺ τῶν μειοψηφισάντων δικαστῶν.

Στὶς δύο πρόσφατες ἀποφάσεις τῆς Μείζονος Ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ μὲ τὶς ὁποῖες ἀκυρώθηκαν οἱ Υ.Α. Γαβρόγλου γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ διατυπώθηκαν πέραν τῆς πλειοψηφοῦσας ἄποψης καὶ τρεῖς μειοψηφοῦσες ἀπόψεις: ἡ πρώτη ἀπὸ τοὺς Συμβούλους Κ. Κουσούλη, Α. Χλαμπέα, Χ. Ντουχάνη καὶ Ι. Σύμπλη, ἡ δεύτερη ἀπὸ τὸν Σύμβουλο Θ. Ἀραβάνη καὶ ἡ τρίτη ἀπὸ τὸν Σύμβουλο Μιχ. Πικραμένο.
Συνολικὰ ἀπὸ τοὺς 25 Συμβούλους ποὺ μετεῖχαν στὴν ἐκδίκαση τῶν αἰτήσεων ἀκύρωσης τῶν Θρησκευτικῶν Γαβρόγλου μὲ ἀποφασιστικὴ ψῆφο, μειοψήφισαν μόλις 6 καὶ ἔτσι ἡ Μείζων Ὁλομέλεια ἀποφάσισε μὲ πολὺ μεγάλη πλειοψηφία.orthodoxia-ellhnismos.gr
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2017 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger