ΕΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΒΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ......ΚΥΡΙΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ !ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΑΝ ΑΠΑΣΕΣ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ ΔΙΑ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ..... 

ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3723/2008 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΤΑ ΕΞΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΥΔΟΛΩΣ, ΟΥΔΑΜΩΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΥΠ. ΟΙΚ. ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΩΣ ΤΥΧΑΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ, ΗΤΟΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ. 

ΝΑ ΤΙ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ Ο ΝΟΜΟΣ 3723/2008 :

Ο νόμος με βάση τον οποίο οι ελληνικές Τράπεζες έλαβαν το προιόν των ανακεφαλαιοποιήσεων ήταν ο με αριθμό 3723/2008ΦΕΚ Α 250/09-12-2008: ‘’Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις’’. Δυνάμει αυτού του νόμου οι τράπεζες όφειλαν να διαθέσουν τα ποσά των ανακεφαλαιοποιήσεων δια την εξόφληση των κόκκινων δανείων και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητος. 

Συγκεκριμένα, στον εν λόγω νόμο προβλέπονταν και τα κάτωθι, ήτοι :

Άρθρο 2
1. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι του συνολικού ποσού των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, προς τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον καλύπτουν το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, για δάνεια που θα συναφθούν μέχρι 31.12.2009 με ή χωρίς έκδοση τίτλων και θα έχουν διάρκεια από τρεις μήνες έως τρία έτη. Η ανωτέρω εγγύηση παρέχεται έναντι προμήθειας ή και επαρκών, κατά την κρίση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, εξασφαλίσεων. Το κατά περίπτωση ύψος της προμήθειας και το είδος των εξασφαλίσεων, καθώς και οι λοιποί όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εισηγείται με εποπτικά κριτήρια περί του ποσού της παρεχόμενης εγγυήσεως ανά τράπεζα, εντός του συνολικώς διατιθεμένου από το Ελληνικό Δημόσιο ποσού.

2. Η κατά την παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου συμμετοχή εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο των πιστωτικών ιδρυμάτων ισχύει και εν προκειμένω, με τα ίδια έννομα αποτελέσματα, μέχρι τη λήξη της παρεχόμενης εγγύησης. 

Άρθρο 3 
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) δύναται να εκδίδει μέχρι 31.12.2009 τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας έως τρία έτη μέχρι συνολικού ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ και να τους διαθέτει απευθείας στα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, και εφόσον καλύπτουν το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι σχετικής προμήθειας που καταβάλλουν τα εν λόγω ιδρύματα και επαρκών, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, εξασφαλίσεων. Για τη διάθεση των τίτλων συνάπτονται διμερείς συμβάσεις, στη λήξη των οποίων οι τίτλοι επιστρέφονται και ακυρώνονται. Η διαδικασία διενέργειας της διάθεσης των τίτλων και οι όροι έκδοσης καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Στις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται το ύψος της καταβαλλόμενης προμήθειας και το είδος των εξασφαλίσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος εισηγείται με εποπτικά κριτήρια και για τον αριθμό των διατιθεμένων τίτλων ανά πιστωτικό ίδρυμα, εντός του συνολικώς διατιθέμενου από το Ελληνικό Δημόσιο ποσού. 

Άρθρο 4 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι δυνατόν τα κονδύλια που διατίθενται από το Ελληνικό Δημόσιο για την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 του παρόντος νόμου να ανακατανέμονται ανά κατηγορία ρυθμίσεων αναλόγως της απορροφητικότητας και των εν γένει αναγκών που προκύπτουν, διατηρουμένου πάντως του ανώτατου συνολικού ύψους των κονδυλίων αυτών στο ποσό των 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

Άρθρο 5 
Τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία διατίθενται τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου κατά το άρθρο 3 του παρόντος οφείλουν να χρησιμοποιούν το προϊόν της ρευστοποίησης των τίτλων για χορήγηση δανείων στεγαστικών και προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους, η δε παρεχόμενη εγγύηση κατά το άρθρο 2 δύναται να αφορά σε χορηγήσεις προς επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της Χώρας. 

Άρθρο 6 
1. Προς εξασφάλιση δανείων ή πιστώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα δύναται να παρέχεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος ασφάλεια επί απαιτήσεων του δανειοδοτούμενου πιστωτικού ιδρύματος κατά τρίτων με μόνη τη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος και του δανειοδοτούμενου πιστωτικού ιδρύματος. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου και διατάξεων για την παροχή ασφάλειας επί αξιόγραφων, η ασφάλεια συνιστάται έγκυρα κατά το χρόνο σύναψης της σχετικής σύμβασης και αντιτάσσεται έναντι παντός τρίτου χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, όπως ιδίως αναγγελία στον οφειλέτη, επίδοση της δανειακής σύμβασης ή δημοσίευση κατά τις διατάξεις του ν. 2844/2000 ή άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

2. Από την παροχή ασφάλειας κατά την προηγούμενη παράγραφο δεν θίγονται τυχόν δικαιώματα που τρίτοι είχαν αποκτήσει επί των απαιτήσεων έως και την ημέρα που προηγείται της σύναψης της κατά την προηγούμενη παράγραφο σύμβασης. 

3. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής είσπραξης από το δανειοδοτούμενο πιστωτικό ίδρυμα των απαιτήσεων, επί των οποίων παρέχεται ασφάλεια κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το Ελληνικό Δημόσιο ή η Τράπεζα της Ελλάδος έχει αξίωση κατά του δανειοδοτούμενου πιστωτικού ιδρύματος προς απόδοση των εισπραχθέντων, η οποία ικανοποιείται προνομιακά από την περιουσία του πιστωτικού ιδρύματος πριν από τη σειρά των απαιτήσεων που ορίζεται στην περίπτωση 3 του άρθρου 975 του ΚΠολΔ, όπως ισχύει και πριν από τη διαίρεση κατά το άρθρο 977 του ΚΠολΔ. 

4. Ως ασφάλεια στο πλαίσιο του άρθρου αυτού νοούνται ιδίως η ενεχύραση και η εκχώρηση απαιτήσεων. 

Άρθρο 7 
1. Συνιστάται Συμβούλιο Εποπτείας, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με τη συμμετοχή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιου για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και των εκπροσώπων του Δημοσίου στα Διοικητικά Συμβούλια των τραπεζών που θα ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το Συμβούλιο αυτό θα συνέρχεται μια φορά το μήνα προκειμένου να συντονίζει την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και να διασφαλίζει ότι η δημιουργούμενη ρευστότητα θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος των καταθετών, των δανειοληπτών και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας. Οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος δεν θίγονται από τη σύσταση και λειτουργία του Συμβουλίου Εποπτείας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται οι όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου. 

2. Σε περίπτωση παράβασης των προϋποθέσεων και των όρων υπό τους οποίους οι τράπεζες θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 55 Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και η μερική ή ολική ανάκληση των μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Κι ενώ οι Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες μετά την ανακεφαλαιοποίηση θα έπρεπε να έχουν περιέλθει στο σύνολό τους στο Ελληνικό Δημόσιο, αφού με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου αυτές ανακεφαλαιοποιήθηκαν, αντιθέτως δημιουργήθηκε το ΤΧΣ δια του νόμου 3864/2010 , ως Ανώνυμη Εταιρεία, προκειμένου να μεταπωλήσει τις ελληνικές τράπεζες σε ξένους ιδιώτες και funds , το οποίο μέσα στα δέκα χρόνια της λειτουργίας του , άφησε χρέη στο Ελληνικό Δημόσιο πλέον των 34 δις ευρώ. 

ΤΙΠΟΤΕ ΑΠ ΟΣΑ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ Ο Ν.3723/2008 ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ...ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΗΤΑΝ Η ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ Η ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.... ΔΙ ΑΥΤΟ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΑ, ΑΠ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΙ ΑΠ ΤΟ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ-ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΟ ΤΟΙΑΥΤΟ.... 

ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΝΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ ΜΑΣ.... 

ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΔΗΘΕΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΜΟΝΟ ΤΕΤΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ....ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΑΠΛΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΡΤΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙ ΑΥΤΟ ΣΧΕΔΟΝ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ , ή Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75....ΟΙ ΑΠΛΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΟΥΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ..... 

ΚΙ ΑΦΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΩΦΕΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΜΑΣ, ΗΤΟΙ ΣΤΟ ΑΥΤΑΠΟΔΕΙΚΤΟΝ ΤΩΝ ΦΕΚ ΚΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΩΡΑ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ....ΑΥΤΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΘΕΝ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΤΩΝ Α.Τ.Ε ΕΚ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (FUNDS) ,ΟΠΩΣ ΔΗΘΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ( Ν.3156/2003 ΚΑΙ 4354/2015) ........ 

ΟΜΩΣ ,ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΔΗΘΕΝ ΤΟ FUND ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η Α.Τ.Ε ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝ ;;;;;;;;;;; ΤΟ ΝΑ ΜΙΛΗΣΩ ΒΕΒΑΙΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (FUNDS) ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ, ΑΦΟΥ ΕΥΤΥΧΩΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΞΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.......

ΚΙ ΕΝΤΕΛΕΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΕΞΗΣ: 
ΜΟΝΟΝ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΚΕΙΝΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΜΕ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΣΤΙΟΙ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ, ΗΤΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΡΜΑΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΥΚΟΛΗ ΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ..... 

ΤΩΡΑ ΕΙΝ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ........ 

ΚΥΡΙΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΚΡΑΤΑΤΕ ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ... ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ 

ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΓΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ.. 

ΠΡΑΞΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΕΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ FUNDS..... 

ΑΛΛΙΩΣ, ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ Η ΕΛΛΑΣ ΜΑΣ Θ'ΑΛΛΑΞΕΙ ΧΕΡΙΑ ...ΠΗΓΗ
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2017 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger