-->

Ανθρώπινος κορωναϊός μαϊμού ο "νέος" κορωναϊός1. Εντοπισμός και απομόνωση του SARS-CoV-2 (Covid 19) από κινέζους ακαδημαϊκούς

Οι  α ν θ ρ ώ π ι ν ο ι  κορωναιοί HCV ( =  human  coronavirus) είναι στελέχη ιών της οικογένειας Coronaviridae. 

Οι ανθρώπινοι  κορωναϊοί προκαλούν στον άνθρωπο ήπιες συνήθως  λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, αλλά μπορούν να προκαλέσουν και πνευμονία. Οι μολύνσεις από στελέχη ανθρώπινου κορωναϊού είναι η αιτία του 10-15% των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος  [Wikipedia: κορωναϊοί]. 

Σε τυχαίο έλεγχο αντισωμάτων η πλειοψηφία του γενικού πληθυσμού θα βρεθεί να διαθέτει  αντισώματα ανθρώπινου κορωναϊού. (Διασταυρούμμενη ανοσία)

Το σημαντικότερο έγγραφο παγκοσμίως  αναφορικά με τον ισχυρισμό περί  ύ π α ρ ξ η ς    και  α π ο μ ό ν ω σ η ς  του SARS-CoV-2 (Covid 19), είναι η μελέτη 24 κινέζων πανεπιστημιακών γιατρών με τίτλο 

"A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019", που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine στις 20 Φεβρουαρίου 2020. 

Peng Zhou et al. Discovery of a novel coronavirus associated with the recent pneumonia outbreak in 2 humans and its potential bat origin. https://doi.org/10.1101/2020.01.22.914952 doi: bioRxiv preprint 

Είναι οι πρώτοι που ισχυρίστηκαν ότι ανίχνευσαν και απομόνωσαν τον ιό. Η μελέτη αυτή υπό τον κινέζο καθηγητή Na Zhu και των 23 επίσης κινέζων πανεπιστημιακών της εν λόγω ερευνητικής ομάδας (στο εξής  "μελέτη Na Zhu κλπ."), απετέλεσε το θεμέλιο πάνω στο οποίο στήθηκε το αφήγημα της  περιβόητης "πανδημίας". Η πρώτη δημοσίευση της μελέτης,στο New England Journal of Medicine, εδώ https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2001017...  . 

Ποια σημαντικά στοιχεία αντλούνται από τη μελέτη Na Zhu κλπ. 

Σύμφωνα με τους παραδεδειγμένους κανόνες της Επιστήμης κάθε ιός έχει μια αρκετά   σ τ α θ ε ρ ή  δομή, πράγμα που με τον  SARS-Cov2  δ ε ν  ισχύει, καθώς ο εν λόγω ιός -- όπως αποδεικνύεται από τη χειραγώγηση  των ιδιοτήτων του και της  επιδημιολογικής του καμπύλης από τις κυβερνήσεις -- επιβεβαιώνει ότι τα πάντα σε αυτόν είναι σουρεάλ... 

Το αυτό ισχύει με  τη δομή και το  μ έ γ ε θ ό ς  του.

Από μια προσεκτική επισκόπηση των  ψηφιακών εικόνων που ελήφθησαν από  ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και περιλαμβάνονται στη μελέτη Na Zhu κλπ., οι οποίες δείχνουν τα σωματίδια που υποτίθεται ότι είναι ο SARS-CoV-2 που εντόπισαν και απομόνωσαν οι κινέζοι πανεπιστημιακοί,  προκύπτει ότι τα σωματίδια του  ιού  π ο ι κ ί λ λ ο υ ν   εξαιρετικά σε  μ έ γ ε θ ο ς  (οι υπό διερεύνηση  δύο εικόνες της μελέτης  Na Zhu κλπ., εδώ https://drive.google.com/.../1xxUu7W1sRus7yKju0Is.../view...  ). 

Το πρωτοφανές εδώ  για τους παραδεδειγμένους κανόνες της Ιολογίας  είναι ότι το   ε ύ ρ ο ς   δ ι α μ έ τ ρ ο υ   του ιού (μετρούμενο σε νανόμετρα - nm), σύμφωνα με την μελέτη Na Zhu κλπ. που πρώτη εντόπισε και απομόνωσε τον ιό, "ΚΥΜΑΊΝΕΤΑΙ ΑΠΌ 60 ΈΩΣ 140 ΝΑΝΌΜΕΤΡΑ (nm)"  ! 

["Diameter varied from about 60 to 140 nm" , βλ.  το κρίσιμο αυτό απόσπασμα  της μελέτης Na Zhu κλπ., 

εδώ  https://drive.google.com/.../1oCw1L17vwsDHkdT1QLN.../view...]. 

Ωστόσο.

Σύμφωνα με ανεξάρτητους επιστήμονες ιατρούς  που τιμούν τον Ιπποκράτειο όρκο τους, 

" Ένας ιός που ΈΧΕΙ ΤΌΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΜΕΓΈΘΟΥΣ  Δ Ε Ν  ΜΠΟΡΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ  Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι" ! 

[βλ. ανεξάρτητη μελέτη που  α π ο κ λ ε ί ε ι  την  ύ π α ρ ξ η   του νέου κορωναϊού,  εξαιτίας, πλην των άλλων, του τεράστιου αυτού  ε ύ ρ ο υ ς   δ ι α μ έ τ ρ ο υ  του (από 60 - 140 νανόμετρα σύμφωνα με την μελέτη Na Zhu κλπ.) , εδώ

 German Investigative Journalists Still Searching for Proof that Sars-CoV-2 Exists

O ιός φάντασμα ή ο φαντομάς ιός

https://vaccineimpact.com/.../german-investigative.../ ]. 

Ωστόσο το σουρεάλ της υπόθεσης  "δομή και διάμετρος νέου κορωναϊού" δε σταματά εδώ.

Καθώς η κινεζική μελέτη Na Zhu κλπ., που υποτίθεται ότι πρώτη εντόπισε και απομόνωσε τον ιό,  απετέλεσε το θεμέλιο στο οποίο στήθηκε η επιδημιολογική παρωδία του νέου  κορωναϊού, αναμενόμενο ήταν  η εν λόγω μελέτη να τεθεί στο μικροσκόπιο  α ν ε ξ ά ρ τ η τ ω ν   ερευνητών

• το κρίσιμο στη μελέτη Na Zhu κλπ. "αποδεικτικό" στοιχείο τής ύπαρξης και της δομής του νέου κορωναϊού είναι οι δύο ψηφιακές εικόνες που ελήφθησαν από  ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και περιλαμβάνονται στη μελέτη (βλ. εδώ

https://drive.google.com/.../1xxUu7W1sRus7yKju0Is.../view... ), σε συνδιασμό με το αντιεπιστημονικό εύρημα της μελέτης σύμφωνα με το οποίο το   ε ύ ρ ο ς   δ ι α μ έ τ ρ ο υ   του νέου κορωναϊού  "ΚΥΜΑΊΝΕΤΑΙ ΑΠΌ 60 ΈΩΣ 140 ΝΑΝΌΜΕΤΡΑ (nm)"  (βλ. εδώ 

https://drive.google.com/.../1oCw1L17vwsDHkdT1QLN.../view... )Ωστόσο.

Από την έρευνα ανεξάρτητων επιστημόνων προκύπτει εδώ το αδιανόητο, η κινεζική μελέτη Na Zhu κλπ. να μην έχει μετρήσει σωστά το εύρος διαμέτρου των ιικών σωματιδίων τού ιού στις δικές της εικόνες (!), τίς εικόνες δλδ από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που περιλαμβάνονται στη μελέτη και δημοσιεύθηκαν σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά! 

Όπως η ανεξάρτητη έρευνα καταδεικνύει, από τις δύο ψηφιακές εικόνες που ελήφθησαν από  ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και περιλαμβάνονται στη μελέτη Na Zhu κλπ., αποδεικνύεται ότι το   ε ύ ρ ο ς   δ ι α μ έ τ ρ ο υ   του νέου κορωναϊού   Δ Ε Ν  "ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ 60 ΈΩΣ 140 ΝΑΝΟΜΕΤΡΑ" όπως η  μελέτη Na Zhu κλπ. ισχυρίζεται,, αλλά ότι  ΚΥΜΑΊΝΕΤΑΙ ΑΠΌ 52  ΈΩΣ 155,6  ΝΑΝΟΜΕΤΡΑ", δηλαδή ΤΟ ΗΔΗ  Τ Ε Ρ Α Σ Τ Ι Ο  ΕΎΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΕΝΤΏΝΕΙ  ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ... !  Ας δούμε γιατί. 

Παίρνοντας οι ανεξάρτητοι επιστήμονες τις δύο ψηφιακές εικόνες  που ελήφθησαν από  ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και περιλαμβάνονται στη μελέτη  Na Zhu κλπ. , κάνοντας χρήση της κλίμακας "1 μικρόμετρο" που παραθέτουν οι κινέζοι στη δεξιά εικόνα όπου αποτυπώνονται τα σωματίδια της Κόβιντ19  (βλ. εδώ  

https://drive.google.com/.../1xxUu7W1sRus7yKju0Is.../view... ),  με τη χρήση ενός ψηφιακού  εργαλείου μετρητή μεγέθους στοιχείων οθόνης (FreeRuler) κατάφεραν να μετρήσουν το μέγεθος των  σωματιδίων  που οι συγγραφείς της μελέτης ισχυρίζονται ότι  είναι ο  SARS-CoV-2.

Σύμφωνα με τη μελέτη των ανεξάρτητων επιστημόνων "Τα μεγεθυμένα σωματίδια της φωτογραφίας στην αριστερή πλευρά  έχουν περίπου 100 nm το καθένα (σε κλίμακα 100 nm) 

(βλ. εδώ https://drive.google.com/.../14u.../view...) . 

Αλλά στην εικόνα στη δεξιά πλευρά (βλ. εδώ 

https://drive.google.com/.../14syXSau.../view...),  

όλα τα ιικά σωματίδια  (μέσα σε κυστίδια)  που υποδεικνύονται με βέλη ως σωματίδια του ιού SARS-CoV-2, μετρούμενα σε κλίμακα 1 MicroM (1.000 nm)έχουν  ε ν τ ε λ ώ ς   δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  μεγέθη." ! 

Και συνεχίζει η μελέτη των ανεξάρτητων επιστημόνων παραθέτοντας τα παρακάτω συγκλονιστικά στοιχεία.

"Τα μαύρα βέλη στην εικόνα της μελέτης  Na Zhu κλπ.  δείχνουν τα  κυστίδια του ιού SARS-CoV-2. 

Η μέτρηση (με ψηφιακό εργαλείο μέτρησης στοιχείων οθόνης) μερικών από αυτά τα σωματίδια του ιού που περιέχονται στα  κυστίδια, αποδεικνύει ότι στο κεντρικό κυστίδιο, το  σωματίδιο που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο,  μετράται σε σχεδόν 52 nm (κυανό βέλος), που είναι  κ ά τ ω  από το εύρος που προτείνει η μελέτη  Na Zhu κλπ (60 έως 140 nm). Το σωματίδιο αμέσως στα δεξιά είναι λίγο μεγαλύτερο, περίπου 57,5 nm, αλλά εξακολουθεί να είναι κάτω από το όριο που θέτει η μελέτη Na Zhu κλπ · ενώ, σχεδόν στο κέντρο του χαμηλότερου κυστιδίου, το μεγαλύτερο σωματίδιο του ιού  (κίτρινο βέλος) μετράται σε περίπου 73,7 nm, εμπίπτοντας στα όρια που θέτει η μελέτη  Na Zhu κλπ..

 Τέλος, στο κάτω αριστερό κυστίδιο, το μεγαλύτερο σωματίδιο του ιού (κόκκινο βέλος) μετράται στο τεράστιο μέγεθος των  155,6 nm, δηλαδή  π ο λ ύ   π ά ν ω  από το μέγιστο όριο των 140 nm που καθορίζεται από την μελέτη Na Zhu κλπ  ." [δες οπωσδήποτε σε  αυτή εδώ την εικόνα 

https://drive.google.com/.../152j5RZLe.../view... που δείχνει την  ουσία της ανεξάρτητης έρευνας και  α π ο δ ο μ ε ί  πλήρως την αξιοπιστία  της μελέτης Na Zhu κλπ. για το μέγεθος των σωματιδίων τού ιού | την ανεξάρτητη ως άνω έρευνα επανέλαβε το  Προφίλ με δικά του μέσα (άπαξ και οι κινέζοι έδωσαν στη δημοσιότητα την κλίμακα στην οποία έκαναν  τις μετρήσεις τους, η επαλήθευση των μετρήσεων είναι παιχνίδι  

•  κάνοντας χρήση ειδικού λογισμικού (Partometer, εκδ. 4.5.1, Android OS) και υποβάλλοντας σε μετρήσεις ακριβείας το μεγάλο σωματίδιο που οι κινέζοι παρουσιάζουν ως "νέο"  κορωναϊό, το αποτέλεσμα των μετρήσεων έδειξε διάμετρο σωματιδίου 161 νανόμετρα, ήτοι ελαφρώς αυξημένη διάμετρο από τη διάμετρο 155,6 νανόμετρα που δίνουν οι ανεξάρτητοι ερευνητές (βλ. μετρήσεις του Προφίλ εδώ 

https://drive.google.com/.../19JacpaSBNbJk4LVT160.../view... ) ]. 

Σύμφωνα με τους ανεξάρτητους επιστήμονες που πραγματοποίησαν τις παραπάνω μετρήσεις, 

"Τα σωματίδια στη μελέτη Na Zhu κλπ. που φαίνονται στις  ψηφιακές εικόνες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και παρουσιάζεται  ως ιός SARS-Cov2  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΌΣ αλλά στην πραγματικότητα είναι ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΆ ΣΩΜΑΤΊΔΙΑ  ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΏΝ" 

[ βλ.αναλυτικά την ανεξάρτητη μελέτη που αποκλείει την ύπαρξη του νέου κορωναϊού, εξαιτίας, πλην των άλλων, του τεράστιου εύρους διαμέτρου των σωματιδίων που παρουσιάζονται ως σωματίδια του νέου κορωναϊού, εδώ  https://vaccineimpact.com/.../german-investigative.../ ].

Τούτων δοθέντων τρία πράγματα προκύπτουν. 

Πρώτον,  ένας ιός που ΈΧΕΙ ΤΌΣΟ ΜΕΓΆΛΗ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗ ΜΕΓΈΘΟΥΣ  Δ Ε Ν  ΜΠΟΡΕΊ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΝΑ  Υ Π Ά Ρ Χ Ε Ι.  

Δεύτερον,  τα σωματίδια της μελέτης  Na Zhu κλπ. που παρουσιάζεται  ως ιός SARS-Cov2  ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΙΟΣ αλλά στην πραγματικότητα είναι ενδοκυτταρικά  σωματίδια όλων των ειδών. 

Και τρίτον, το   ε ύ ρ ο ς   δ ι α μ έ τ ρ ο υ   των σωματιδίων που παρουσιάζονται ως "νέος κορωναίος"  Δ Ε Ν κυμαίνεται από 60 έως 140 νανόμετρα  όπως η  μελέτη Na Zhu κλπ. ισχυρίζεται, αλλά κυμαίνεταιΙ από  52  έως 155,6  νανόμετρα, δηλαδή το ήδη τεράστιο εύρος διαμέτρου του φερόμενου ως κορωναϊού Κόβιντ19  μεγαλώνει ακόμα πιο πολύ. 

Έτσι εχόντων των πραγμάτων η μελέτη   Na Zhu κλπ. αποδεικνύεται μνημείο προχειρότητας που, ωστόσο, νομιμοποίησε την περιβόητη  "πανδημία"  και σηματοδότησε τις τεκτονικές αλλαγές στο δυτικό τρόπο ζωής και τις αντιδημοκρατικές πρακτικές περιστολής των Ελευθεριών  στη Δύση. Η κινεζική μελέτη Na Zhu κλπ. είναι από μόνη της  σκάνδαλο που δεν μπορεί παρά να ταρακούνησε τους συστημικούς κύκλους, κυβερνητικούς, ακαδημαϊκούς, καθεστωτικά μίντια κλπ. .

Έτσι εχόντων των πραγμάτων στην προσπάθειά της η Wikipedia να μαζέψει τα ασυμμάζευτα κάνει τα πράγματα χειρότερα. Δες πως. 

2. Η καταχώρηση στη Wikipedia των μετρήσεων της κινεζικής μελέτης Na Zhu κλπ., που εντόπισε και απομόνωσε τον SARS-Cov2   παρουσιάζοντάς τον στη διεθνή επιστημονική και μη κοινότητα ως πραγματικό ®️ ανθρώπινο κορωναϊό  

Δεδομένου του αντικειμενικά  α δ ι ά β λ η τ ο υ  των μετρήσεων, που αποδεικνύουν ότι  ε σ φ α λ μ έ ν α   η διάμετρος των σωματιδίων που η μελέτη Na Zhu κλπ. παρουσιάζει ως "σωματίδια SARS-Cov2"  υπολογίστηκαν από τους κινέζους σε εύρος από 60 έως 140 nm, αντί εύρους  52  έως 155,6 nm που είναι το ορθό, 

H WIKIPEDIA υποχρεώνεται, εκ των πραγμάτων, ΝΑ   Α Λ Λ Ά Ξ Ε Ι  ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΌΤΥΠΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ,  ΔΙΟΡΘΏΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ  Π Ά Ν Ω  (η πρωτότυπη μελέτη Na Zhu κλπ. που δημοσιεύθηκε στο  New England Journal of Medicine στις 20 Φεβρουαρίου 2020, εδώ https://drive.google.com/.../14QPBji6xZUqfGLbnNVr.../view... 

• σκρίνσοτ των επιπόλαιων μετρήσεων  της μελέτης  Na Zhu κλπ. σύμφωνα με τις οποίες, το μέγεθος του ιού  SARS-Cov2  κυμαίνεται  σε εύρος από 60 έως 140 nm, εδώ https://drive.google.com/.../1oCw1L17vwsDHkdT1QLN.../view...]. 

Έτσι εχόντων των πραγμάτων στο  λήμμα "Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" της Wikipedia, στο πεδίο "Structural biology" αναγράφεται 

"Each SARS-CoV-2 virion is 50 – 200 nanometres in diameter" ( = κάθε ιικό σωματίδιο SARS-CoV-2 είναι 50–200 νανόμετρα" , βλ. εδώ

https://drive.google.com/.../153SQKQ1.../view...  | ο σύνδεσμος της Wikipedia εδώ 

https://en.m.wikipedia.org/.../Severe_acute_respiratory... ), ενώ, ως προελέχθη, η πρωτότυπη  μελέτη Na Zhu κλπ. γράφει 

"Diameter varied from about 60 to 140 nm" ( = η διάμετρος του ιού είναι περίπου 60 έως 140 νανόμετρα", βλ.  το κρίσιμο αυτό απόσπασμα  της μελέτης Na Zhu κλπ., εδώ  https://drive.google.com/.../1oCw1L17vwsDHkdT1QLN.../view... )

Διορθώνοντας όμως η Wikipedia  ΠΡΟΣ ΤΑ  Π Ά Ν Ω  το μέγεθος του ιού, το μόνο που πετυχαίνει είναι να ρίχνει νερό στο μύλο των επιστημόνων που αμφισβητούν τη συστημική στρατευμένη επιστήμη λέγοντας το αυτονόητο : ένας ιός που ΈΧΕΙ ΤΌΣΟ ΜΕΓΆΛΗ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗ ΜΕΓΈΘΟΥΣ  Δ Ε Ν  ΜΠΟΡΕΊ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΝΑ  Υ Π Ά Ρ Χ Ε Ι. 

Σημειώνεται ότι η μελέτη στην οποία παραπέμπει η Wikipedia (προς υποστήριξη της παράθεσης  

"Each SARS-CoV-2 virion is 50 – 200 nanometres in diameter")  δεν είναι η πρωτότυπος αρχική μελέτη Na Zhu κλπ. με τίτλο "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019 " , αλλά άλλη, με τίτλο 

"Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study" της οποίας η συγγραφή δεν έγινε από τους 24 κινέζους ακαδημαϊκούς της πρωτότυπης μελέτης 

(βλ. εδώ παραπομπή της Wikipedia  https://drive.google.com/.../15576CQ78irUNY9Cewnb.../view... ) • 

σε αυτή τη μελέτη στην οποία παραπέμπει η Wikipedia  αναγράφεται 

"2019-nCoV also has enveloped virions that measure approximately 50–200 nm in diameter" η οποία, για τον ισχυρισμό αυτό, παραπέμπει σε άλλη μελέτη (!), 

άλλων συγγραφέων, με τίτλο 

"Evolution of the novel coronavirus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling of its spike protein for the risk of human transmission"  (βλ. σκρίνσοτ εδώ 

https://drive.google.com/.../15D83qbRF3lK0hCgxDFK.../view... , και λίνκ της μελέτης εδώ 

https://www.thelancet.com/.../PIIS0140-6736(20.../fulltext ] 

• από την επισκόπηση ωστόσο της τρίτης αυτής μελέτης δεν προκύπτει σύνδεση με την πρωτότυπη μελέτη Na Zhu κλπ.  

(η τρίτη μελέτη εδώ 

https://drive.google.com/.../15IwrH8Yluu2pVeaKd83.../view... ). 

Κανείς ασφαλώς ΔΕΝ μπορεί, ούτε και δικαιούται, να αμφισβητήσει την αξιοπιστία και τη μέγιστη συμβολή τής  Wikipedia στην ανθρώπινη Γνώση. 

Πρέπει ωστόσο στην προκείμενη περίπτωση να συνεκτιμηθεί  ότι  βρισκόμαστε εν μέσω του Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου, που διεξάγεται με μέσα σοφιστικέ, με κύριο όπλο την προπαγάνδα της ψηφιακής πληροφορίας, όπως παρακάτω θα δούμε.. Τούτου δοθέντος τα λήμματα της Wikipedia τα σχετικά με τον "νέο" κορωναϊό είναι "λήμματα συστημικά", και πρέπει γι'αυτό το Μέσο να κρίνονται αναλόγως, παραδοχή  που, ωστόσο,  δεν αναιρεί συνολικά ούτε την εγκυρότητα ούτε την συμβολή του Μέσου στην Επιστήμη. 

3. "ΈΝΑΣ ΙΟΣ ΠΟΥ  ΈΧΕΙ ΤΌΣΟ ΜΕΓΆΛΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΜΕΓΈΘΟΥΣ  Δ Ε Ν  ΜΠΟΡΕΊ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΝΑ  Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι"

Στο κεφάλαιο αυτό θα διερευνηθεί αν τη  β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή   ιδιαιτερότητα του  τ ε ρ ά σ τ ι ο υ  εύρους διακύμανσης της διαμέτρου τού  Κόβιντ19  (από 50–200 νανόμετρα), που σημαίνει  διαφοροποίηση της τάξης τού 400%  στο μέγεθος του  Ί Δ Ι Ο Υ   Α Υ Τ Ο Υ  ιού (!),  "απολαμβάνουν" και άλλοι ιοί. 

Αν η έρευνα αποδείξει ότι  κ α ν έ ν α ς  ιός δεν έχει παρόμοια τεράστια διακύμανση, τότε ορθή θα αποδειχθεί  η επιστημονική άποψη που υποστηρίζει  

"ΈΝΑΣ ΙΌΣ ΠΟΥ  ΈΧΕΙ ΤΌΣΟ ΜΕΓΆΛΗ ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗ ΜΕΓΈΘΟΥΣ  Δ Ε Ν  ΜΠΟΡΕΊ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ ΝΑ  Υ Π Ά Ρ Χ Ε Ι".

Α. Το μέγεθος που έχουν οι πιο δημοφιλείς ιοί 

- Οι ιοί της οικογένειας Paramyxoviridae (από την ελληνικη λ. «παρά» και τη λ. «βλέννα» myxa) είναι μια οικογένεια ιών RNA. Οι ασθένειες που σχετίζονται με αυτήν την οικογένεια περιλαμβάνουν την ιλαρά, την παρωτίτιδα και λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. Η οικογένεια έχει τέσσερις υποοικογένειες (Avulavirinae, Metaparamyxovirinae, Orthoparamyxovirinae, Rubulavirinae) , 17 γένη και 77 είδη. 

Ό λ α  τα σωματίδια  ό λ ω ν  των τύπων  της  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  Paramyxoviridae (4  υποοικογένειες , 17 γένη και 77 είδη)  έχουν  ό λ α   την  ί δ ι α  διάμετρο  150  νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους 0%)  

• αντίθετα Έ Ν Α Σ ιός της οικογένειας κορωναϊών, ο SARS-CoV-2 εμφανίζεται σε μεγέθη σωματιδίων που ποικίλουν από  50 έως 200 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους έως 400%). [Wikipedia: Paramyxoviridae]

- Οι Ιοί γρίπης (Orthomyxoviridae < ὀρθός, orthós, Greek for "straight" + βλέννα (μύξα, mýxa, Greek for "mucus") περιλαμβάνουν 7 γένη:

Ο ιός Alphainfluenzavirus περιλαμβάνει 18 διαφορετικά γνωστά αντιγόνα της νόσου των πτηνών τύπου Α  (οικογένεια H1 έως H18) και 11 διαφορετικά γνωστά αντιγόνα N (οικογένεια N1 έως N11).  

Ό λ α  τα σωματίδια της  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς   ό λ ω ν  των ιών της γρίπης των πτηνών (18 διαφορετικά αντιγόνα της οικογένειας H  και 11 διαφορετικά  αντιγόνα της οικογένειας N)  έχουν  ό λ α   διάμετρο από  80 έως 120 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους  μικρότερη από 30%)  

• αντίθετα  Έ Ν Α Σ  ιός της οικογένειας κορωναϊών, ο SARS-CoV-2 εμφανίζεται σε μεγέθη σωματιδίων που ποικίλουν από  50 έως 200 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους έως 400%).

Betainfluenzavirus (ιός γρίπης τύπου Β) με  δύο γνωστά στελέχη  του ιού της γρίπης Β. 

 Ό λ α  τα σωματίδια  ό λ ω ν  των τύπων  της  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  του ιού της γρίπης Β έχουν διάμετρο από  80 έως 120 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους  μικρότερη από 30%)  

• αντίθετα  Έ Ν Α Σ ιός της οικογένειας κορωναϊών, ο SARS-CoV-2 εμφανίζεται σε μεγέθη σωματιδίων που ποικίλουν από  50 έως 200 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους έως 400%).

Gammainfluenzavirus (ιός τύπου C). 

Ό λ α  τα σωματίδια  ό λ ω ν  των τύπων  της  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  του ιού της γρίπης C έχουν διάμετρο από  80 έως 120 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους  μικρότερη από 30%)  

• αντίθετα  Έ Ν Α Σ  ιός της οικογένειας κορωναϊών, ο SARS-CoV-2 εμφανίζεται σε μεγέθη σωματιδίων που ποικίλουν από  50 έως 200 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους έως 400%).

Deltainfluenzavirus (ιός γρίπης D). 

Ό λ α  τα σωματίδια  ό λ ω ν  των τύπων  της  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  του ιού της γρίπης D έχουν διάμετρο από  80 έως 120 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους  μικρότερη από 30%)  

• αντίθετα Έ Ν Α Σ ιός της οικογένειας κορωναϊών, ο SARS-CoV-2 εμφανίζεται σε μεγέθη σωματιδίων που ποικίλουν από  50 έως 200 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους έως 400%).

Isavirus (Infectious salmon anemia virus) είναι οικογένεια ιού γρίπης στην οποία υπάρχουν  π ο λ λ ά  διαφορετικά στελέχη του ιού.  Τα πιο συνηθισμένα είναι ένα ευρωπαϊκό στέλεχος και ένα βόρειο αμερικανικό στέλεχος. 

Ό λ α  τα σωματίδια  ό λ ω ν  των τύπων  της  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  του ιού της γρίπης Isavirus  έχουν διάμετρο από  90  έως 130 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους μικρότερη από 40%)  

• αντίθετα  Έ Ν Α Σ ιός της οικογένειας κορωναϊών, ο SARS-CoV-2 εμφανίζεται σε μεγέθη σωματιδίων που ποικίλουν από  50 έως 200 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους έως 400%).

Thogotovirus είναι οικογένεια που  περιέχει το είδος Dhori virus (DHOV) και τον υποτύπο Batken virus, καθώς και το είδος ή τα στελέχη Araguari virus, Aransas Bay virus (ABV), Bourbon virus, Jos virus (JOSV) και Upolu virus (UPOV), που μολύνουν  τα πουλιά τα ζώα και τον άνθρωπο. 

Ό λ α  τα σωματίδια  ό λ ω ν  των τύπων  της  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  του ιού της γρίπης Thogotovirus  έχουν διάμετρο από  80  έως 120 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους  μικρότερη από 30%)  

• αντίθετα  Έ Ν Α Σ ιός της οικογένειας κορωναϊών, ο SARS-CoV-2 εμφανίζεται σε μεγέθη σωματιδίων που ποικίλουν από  50 έως 200 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους έως 400%).

Quaranjavirus είναι μια οικογένεια  ιών γρίπης και περιλαμβάνει δύο γένη , τα Johnston Atoll quaranjavirus και Quaranfil quaranjavirus. 

Ό λ α  τα σωματίδια  ό λ ω ν  των τύπων  της  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  του ιού της γρίπης Quaranjavirus   έχουν διάμετρο από  80  έως 120 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους μικρότερη από 30%)  

• αντίθετα  Έ Ν Α Σ ιός της οικογένειας κορωναϊών, ο SARS-CoV-2 εμφανίζεται σε μεγέθη σωματιδίων που ποικίλουν από  50 έως 200 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους έως 400%). 

[Wikipedia: Orthomyxoviridae, Alphainfluenzavirus, Betainfluenzavirus, Deltainfluenzavirus, Gammainfluenzavirus, Isavirus, Thogotovirus,  Quaranjavirus]

- Η οικογένεια των Retrovirus (ρετροϊων)  περιλαμβάνει τα γένη Orthoretrovirinae, Alpharetrovirus, Betaretrovirus, Deltaretrovirus, Epsilonretrovirus, Gammaretrovirus, Lentivirus, και τις υποοικογένειες, Bovispumavirus, Equispumavirus, Felispumavirus, Prosimiispumavirus, Simiispumavirus. 

Οι ρετροϊοί προκαλούν σοβαρές ασθένειες σε ανθρώπους, σε άλλα θηλαστικά και σε πτηνά.  Οι ανθρώπινοι ρετροϊοί περιλαμβάνουν τον HIV-1 και τον HIV-2 , την αιτία της νόσου AIDS . 

Επίσης, τον ανθρώπινο Τ-λεμφοτροπικό ιό (HTLV) που προκαλεί ασθένεια στους ανθρώπους καθώς και τον ιό τής λευχαιμίας  (MLV) που προκαλούν καρκίνο σε ζώα. 

Ό λ α  τα σωματίδια  ό λ ω ν  των τύπων  της  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  ρετροϊων (6 οικογένειες και 5  υποοικογένειες)  έχουν  ό λ α   την  ί δ ι α  διάμετρο  100  νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους  0%)  

• αντίθετα  Έ Ν Α Σ ιός της οικογένειας κορωναϊών, ο SARS-CoV-2 εμφανίζεται σε μεγέθη σωματιδίων που ποικίλουν από  50 έως 200 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους έως 400%). [Wikipedia: Retrovirus]

- Οι ιοί Picornavirus είναι μια ομάδα  ιών RNA που μολύνουν  θηλαστικά και τα πτηνά. Οι ιοί αυτής της οικογένειας  προκαλούν  μια σειρά ασθενειών όπως η πολιομυελίτιδα , η μηνιγγίτιδα , η ηπατίτιδα και η παράλυση. 

Ό λ α  τα σωματίδια  ό λ ω ν  των τύπων  της  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  Picornavirus  έχουν  ό λ α   την  ί δ ι α  διάμετρο  30 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους  0%)  

• αντίθετα  Έ Ν Α Σ ιός της οικογένειας κορωναϊών, ο SARS-CoV-2 εμφανίζεται σε μεγέθη σωματιδίων που ποικίλουν από  50 έως 200 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους έως 400%). [Wikipedia: Picornavirus]

- Οι ιοί Reoviridae είναι μια οικογένεια από δίκλωνο RNA ιών. Μπορούν να επηρεάσουν το γαστρεντερικό σύστημα  και την αναπνευστική οδό . Υπάρχουν 97 είδη ιών Reoviridae, χωρισμένα σε 15 γένη σε 2 υποοικογένειες. 

Ό λ α  τα σωματίδια  ό λ ω ν  των τύπων  της  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  Reoviridae  (97 είδη, χωρισμένα σε 15 γένη σε 2  υποοικογένειες)  έχουν  ό λ α   διάμετρο  που ποικίλει  από  ∼60 έως 100 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους μικρότερη από 40%)  

• αντίθετα Έ Ν Α Σ ιός της οικογένειας κορωναϊών, ο SARS-CoV-2 εμφανίζεται σε μεγέθη σωματιδίων που ποικίλουν από  50 έως 200 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους έως 400%). [Wikipedia: Reoviridae]

- Στην οικογένεια Togaviridae στο γένος Alphavirus περιλαμβάνονται 31 ιοί που μεταδίδονται κυρίως μέσω κουνουπιών. 

Ό λ α  τα σωματίδια  ό λ ω ν  (των 31 ιών) της  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  Togaviridae  του γένους Alphavirus  έχουν  ό λ α  την  ί δ ι α  διάμετρο  70  νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους  0%)  

• αντίθετα  Έ Ν Α Σ  ιός της οικογένειας κορωναϊών, ο SARS-CoV-2 εμφανίζεται σε μεγέθη σωματιδίων που ποικίλουν από  50 έως 200 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους έως 400%). [Wikipedia: Togaviridae, Alphavirus]

Β. Σύγκριση του μεγέθους που (φέρεται να)  έχει το στέλεχος SARS-CoV-2 της Covid 19, που ανήκει στην οικογένεια των κορωναϊών, με άλλα στελέχη  της  ι δ ί α ς  οικογένειας των κορωναϊών

Οι  α ν θ ρ ώ π ι ν ο ι  κοροναϊοί HCV ( =  human  coronavirus) είναι στελέχη ιών της οικογένειας Coronaviridae με τρία γένη: Alphacoronavirus και Betacoronavirus, Deltacoronavirus και Gammacoronavirus. Οι άνθρωποι σε όλο τον Κόσμο συνήθως μολύνονται με τα στελέχη ανθρώπινων κοροναϊών 229E, NL63, OC43 και HKU1. 

Ένα στέλεχος της οικογένειας των ανθρώπινων κορωναϊών ήταν υπεύθυνο για μια έξαρση κρουσμάτων σοβαρού οξέως αναπνευστικού συνδρόμου (SARS Coronavirus 1) που προκάλεσε τοπική επιδημία  το 2002 στην Κίνα. 

Ένα άλλο στέλεχος  κορονοϊού προκάλεσε το αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής το 2012 (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus MERS-CoV). Στα τέλη του 2019, φέρεται να εμφανίζεται στην πόλη Γουχάν της Κίνας ένας νέος κοροναϊός,  γνωστός επίσημα ως SARS-CoV-2 (Covid 19), ο οποίος προκάλεσε την αμφισβητούμενη πανδημία κορονοϊού 2019–2021.

(α) Σύμφωνα με τους παραδεδειγμένους κανόνες της Κυτταρολογίας  που ίσχυαν μέχρι την εμφάνιση της Κόβιντ19, η διάμετρος των σωματιδίων   

Ό Λ Ω Ν  των στελεχών της  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  των ανθρώπινων κορωναϊών κυμαίνεται  αποδεδειγμένα σε εύρος από 80 έως 120 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους όλων των στελεχών της οικογένειας των κορωναϊών περίπου  40%) (βλ. σωματίδιο ανθρώπινου κορωναϊού σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σε κλίμακα 100 nm , εδώ 

https://drive.google.com/.../15nxG0KaAlrBRYmaskId.../view...). 

Αντίθετα,  Έ Ν Α Σ  νεόφερτος  ιός της  Ι Δ Ί Α Σ   οικογένειας κορωναϊών, ο  SARS-CoV-2 της Κόβιντ19 εμφανίζεται σε μεγέθη σωματιδίων που  π ο ι κ ί λ ο υ ν  από  50 έως 200 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους έως 400%) (παρατίθεται εκ νέου το  λήμμα 

"Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" της Wikipedia σύμφωνα με το οποίο  "Each SARS-CoV-2 virion is 50 – 200 nanometres in diameter"  

https://drive.google.com/.../153SQKQ1.../view...). 

Το παράδοξο εδώ είναι ότι ανατρέχοντας στο λήμμα Alphacoronavirus της Wikipedia, που είναι το γένος  ό λ ω ν  των στελεχών κορωναϊού  του εν λόγω γένους  που μολύνουν τους ανθρώπους,  έκπληκτος ο αναγνώστης διαβάζει 

"Το ιικό σωματίδιο  είναι σφαιρικό και έχει μέγεθος  120-160 νανόμετρα" (βλ. σκρίνσοτ εδώ 

https://drive.google.com/.../16ypURx0qktl3YM9Zr.../view... 

| το λίνκ στη Wikipedia εδώ 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Alphacoronavirus] 

ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΕΚΤΌΣ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥ (120-160 ΝΑΝΌΜΕΤΡΑ), ΤΟ ΕΎΡΟΣ ΔΙΑΚΥΜΆΝΣΗΣ 50-200 ΝΑΝΌΜΕΤΡΑ ΤΟΥ SARS-CoV-2  ! 

• αν ο SARS-CoV-2, της Κόβιντ19 είναι πράγματι ανθρώπινος κορωναϊός, άρα υποχρεωτικά το εύρος διακύμανσης του μεγέθους του συνυπολογίζεται  στο  εύρος διακύμανσης   ό λ ω ν  των στελεχών κορωναϊού που μολύνουν  τους ανθρώπους, τότε το εύρος των τελευταίων  δεν είναι από 120-160 νανόμετρα , όπως η Wikipedia αναφέρει, αλλά  από 50 – 200 νανόμετρα ώστε να περιλαμβάνει και τον  SARS-CoV-2, της Κόβιντ19. 

Ας δούμε όμως  τι συμβαίνει με τους άλλους, τους κανονικούς ανθρώπινους κορωναϊούς.

(β) Τα σωματίδια του κορωναϊού Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus MERS-CoV / ιός του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής, που ανήκει στην οικογένεια των ανθρώπινων κορωναϊών,  έχουν  Ό Λ Α   την   Ί Δ Ι Α   διάμετρο  ∼100 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους  0%)

[ίδε, μελέτη  Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV): A Perpetual Challenge, εδώ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6074883/ ] .  

Αντίθετα,  Έ Ν Α Σ  ιός της  Ι Δ Ί Α Σ   οικογένειας κορωναϊών, ο  SARS-CoV-2, της Κόβιντ19  εμφανίζεται σε μεγέθη σωματιδίων που ποικίλουν από  50 έως 200 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους έως 400%).

(β) Τα σωματίδια του κορωναϊού SARS Coronavirus 1 (ιός SARS της κινεζικής επιδημίας του 2002) που ανήκει στην οικογένεια των ανθρώπινων κορωναϊών, έχουν  

Ό Λ Α  την  Ί Δ Ι Α   διάμετρο 78  νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους  0%). [ίδε, μελέτη Ultrastructural Characterization of SARS Coronavirus, εδώ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3322934/...] .  

Αντίθετα,  Έ Ν Α Σ  ιός της  Ι Δ Ί Α Σ   οικογένειας κορωναϊών, ο SARS-CoV-2 εμφανίζεται σε μεγέθη σωματιδίων που ποικίλουν από  50 έως 200 νανόμετρα (διαφοροποίηση μεγέθους έως 400%).

Αν όμως η διάμετρος των σωματιδίων   Ό Λ Ω Ν  των στελεχών της  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  των ανθρώπινων κορωναϊών κυμαίνονται αποδεδειγμένα σε εύρος από 80 έως 120 νανόμετρα, πρόσθετα δε τρία   αντιπροσωπευτικά στελέχη της οικογένειας των ανθρώπινων κορωναϊών κυμαίνονται σε μέγεθος 

(α) 78 νανόμετρα ο SARS COV 1 της κινεζικής επιδημίας του 2002, 

(β) 100 νανόμετρα ο Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus MERS-CoV και 

(γ) από 50 έως 200 νανόμετρα ο SARS-CoV-2, της Κόβιντ19   ερωτάται ποιο το  β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ό  εύρος διακύμανσης του μεγέθους της  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  των κορωναϊών γενικά  μ ε τ ά  την εμφάνιση της Κόβιντ19 

• για να δικαιολογεί   β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ά   την ύπαρξή του ο SARS-CoV-2, (με την τεράστια διακύμανση διαμέτρου από 50-200 nm , βλ. και πάλι εδώ   https://drive.google.com/.../153SQKQ1.../view...)  

θα πρέπει το εύρος διακύμανσης της διαμέτρου  ό λ ω ν  των στελεχών της  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς   κορωναϊών να  τ ε ν τ ω θ ε ί  (από τα 50 μέχρι τα 200 νανόμετρα) για να καλύψει το τεράστιο εύρος διακυμάνσης  Ε Ν Ό Σ  και μόνο στελέχους: του ιού της Κόβιντ19. 

Το ερώτημα είναι αν αυτό είναι εφικτό. 

Αν η βιβλιογραφία για την οικογένεια των κορωναϊών αποδέχεται  έναν ιό  λ ά σ τ ι χ ο, που όμοιός του  Δ Ε Ν  υπάρχει και που,  άγνωστο πώς,  από τα 50 nm  διογκώνεται ως τα τα 200 nm,  και από τα  200 nm σμικρύνεται ως τα 50 nm αφήνοντας  α ό ρ ι σ τ η  τόσο τη δομή του όσο και, κυρίως, το μέγεθός του..   Αυτό ακριβώς το βιβλιογραφικό "τέντωμα" της διαμέτρου της οικογένειας των κορωναϊών, εξαιτίας της Κόβιντ19, διερευνά το Προφίλ παρακάτω. 

Για να διαπιστωθεί πώς  αυτό επιχειρείται να γίνει.. 

Ιδιαίτερο σχετικά ενδιαφέρον παρουσιάζει το λήμμα Coronavirus της Wikipedia, και ειδικότερα το κεφάλαιο Microbiology Structure όπου περιγράφεται το  μ έ γ ε θ ο ς  των  κορωναϊών που λέει αυτολεξεί τα εξής: 

"Οι κοροναϊοί είναι μεγάλα, περίπου σφαιρικά σωματίδια με μοναδικές επιφανειακές προεξοχές. Το μέγεθός τους είναι  π ο λ ύ  μεταβλητό με μέσες διαμέτρους 80 έως 120 nm.  Α κ ρ α ί α  μεγέθη είναι γνωστά από 50 έως 200 νανόμετρα σε διάμετρο" ("Their size is  h i g h l y  variable with average diameters of 80 to 120 nm.  E x t r e m e  sizes are known from 50 to 200 nm in diameter", βλ. εδώ

 https://drive.google.com/.../15YFF6yZHjlxePwEKXov.../view...). 

Διαβάζοντας ο αναγνώστης "Α κ ρ α ί α  μεγέθη κορωναϊών είναι γνωστά από 50 έως 200 νανόμετρα σε διάμετρο", εύλογα αναμένει ότι η αναφορά αυτή αφορά ευθέως στον SARS-CoV-2,  με την τεράστια διακύμανση διαμέτρου από 50-200 nm (βλ. και πάλι Wikipedia, εδώ   

https://drive.google.com/.../153SQKQ1.../view...).

Το παράδοξο εδώ είναι ότι η  αναφορά της Wikipedia  σε "E x t r e m e  διαμέτρους κορωναϊών από 50 έως 200 νανόμετρα" Δ Ε Ν  αφορά τονSARS-CoV-2, (!), για τον οποίο  ο υ δ ε μ ί α  αναφορά γίνεται (!!), αλλά  (η αναφορά σε "E x t r e m e  διαμέτρους από 50 έως 200 νανόμετρα" κάποιων κορωναϊών) υποστηρίζεται από παραπομπή σε μια μελέτη με τίτλο  

"The molecular biology of coronaviruses" (βλ. εδώ 


https://drive.google.com/.../15YFF6yZHjlxePwEKXov.../view... 

| το λίνκ εδώ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coronavirus ) 

• ανατρέχοντας ωστόσο  στην τελευταία αυτή  μελέτη, στην οποία εύλογα ο αναγνώστης αναμένει  ότι οι  "E x t r e m e  διάμετροι από 50 έως 200 νανόμετρα" αφορούν τον SARS-CoV-2,  έκπληκτος διαβάζει  

"e x t r e m e  sizes as small as 50 nm and as large as 200 nm are occasionally given in the  O L D E R  literature" ( = τεράστιες διαφοροποιήσεις στο μέγεθος  κορωναϊών, με διακύμανση μεγέθους από 50 νανόμετρα έως 200 νανόμετρα εμφανίζονται σε  Π Α Λ Α Ι Ό Τ Ε Ρ Η  βιβλιογραφία") , πλην όμως, για μία ακόμη φορά,  ο αναγνώστης βρίσκεται ενώπιον δύο παραπομπών σε άλλη βιβλιογραφία: στη μελέτη  Oshiro του έτους 1973 (!)  

και στη μελέτη McIntosh του έτους 1974 ! (βλ. εδώ

• άναυδος ο αναγνώστης διερωτάται αν ο SARS-CoV-2, υπήρχε τη δεκαετία του 70..

Ανατρέχοντας ο  αναγνώστης στην πρώτη  μελέτη  (Oshiro 1973) εμβρόντητος διαπιστώνει ότι η μελέτη πραγματεύεται μεν τα των κορωναϊών πλην όμως είναι 

κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή  και αναφέρεται  ό χ ι  στους ανθρώπινους κορωναϊούς αλλά  στους κορωναϊούς των ζώων  (!)

• και καθώς το περιεχόμενο τής μελέτης  δεν είναι διαθέσιμο, η παραδοχή περί κτηνιατρικών κορωναϊών συνάγεται από τον τίτλο της: 

"Coronaviruses. In “Ultrastructure of Animal Viruses and Bacteriophages: An Atlas” («Κορωναϊοί:  Η Δομή των ιών των ζώων και των βακτηριοφάγων: Ένας Άτλας» - βλ. εδώ 

https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=%E2%80%9CUltrastructure+of+Animal+Viruses+and+Bacteriophages:+An+Atlas%E2%80%9D&author=L.+Oshiro&publication_year=1973& ). 

Περαιτέρω, ανατρέχοντας ο  αναγνώστης στη δεύτερη  μελέτη  (McIntosh 1974 με τίτλο "Corona viruses: A Comparative Review" 

https://drive.google.com/.../15hgdKpJgCjq5VpjmjM2.../view... , 

στο τρίτο κεφάλαιο "Properties of Coronaviruses A. , Morphology of the Virion" , σελ. 94,  όπου παρατίθεται το μέγεθος διαφορετικών στελεχών της οικογένειας των κορωναϊών κατόπιν μετρήσεων σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο)  βρίσκεται ενώπιον ενός πίνακα (στο εξής "πίνακας McIntosh")  που, πράγματι, αποτυπώνει από μέτριες έως μεγάλες  διακυμάνσεις στη διάμετρο (από 79 έως 200 νανόμετρα)  μεταξύ   δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν   στελεχών κορωναϊού από  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  γένη  και  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς  υποοικογένειες,  ενώ σε  μ ί α  περίπτωση, το εύρος διακύμανσης της διαμέτρου για  έ ν α  στέλεχος κορωναϊού είναι τεράστιο (για το στέλεχος GN-2 η διάμετρος κυμαίνεται από 60 έως 220 νανόμετρα..!) 

[βλ. πίνακα McIntosh με τις διακυμάνσεις στη διάμετρο μεταξύ διαφορετικών στελεχών  κορωναϊού, εντός του πορτοκαλί πλαισίου, εδώ


 
https://drive.google.com/.../16JlBKhWzvtrk3XN9Qij.../view...].

Με δεδομένο λοιπόν ότι στον  πίνακα McIntosh υπάρχει ένα στέλεχος κορωναϊού με  διάμετρο που  κυμαίνεται σε τεράστιο εύρος  από 60 έως 220 νανόμετρα, εύλογα κανείς υποθέτει ότι ο ανθρώπινος κορωναϊός SARS-CoV-2,  δεν είναι ο μόνος με τεράστια διακύμανση διαμέτρου από 50-200 νανόμετρα. 

Άρα τα στοιχεία  για το μέγεθος των κορωναϊών στον  πίνακα McIntosh μοιάζει να επιβεβαιώνουν -- αναφορικά με το μέγεθος του SARS-CoV-2,  -- και την ορθότητα τόσο της κινεζικής μελέτης Na Zhu κλπ. που ανακάλυψε και απομόνωσε τον Κόβιντ-19  ("Diameter varied from about 60 to 140 nanometres" 


https://drive.google.com/.../1oCw1L17vwsDHkdT1QLN.../view...), όσο και της Wikipedia ("Each SARS-CoV-2 Govind19 virion is 50 – 200 nanometres in diameter" https://drive.google.com/.../153SQKQ1.../view...)

Ωστόσο. 

Από μια προσεκτική επισκόπηση του πίνακα McIntosh στον οποίο περιλαμβάνονται δεδομένα  από 13 διαφορετικές μελέτες μετρήσεων του  μ ε γ έ θ ο υ ς   π ο λ λ ώ ν   σ τ ε λ ε χ ώ ν  κορωναϊού σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, προκύπτει  ότι οι μετρήσεις  για  στελέχη   α ν θ ρ ώ π ι ν ο υ  κορωναϊού είναι μόλις  Δ Υ Ο (2)!  

• οι υπόλοιπες 11 μελέτες μετρήσεων μεγέθους κορωναϊών στον πίνακα McIntosh είναι κορωναϊοί IBV ( =  κορωναϊός των πτηνών , κυρίως του γένους των μελεαγρίδων όπου ανήκουν η φραγκόκοτα, ο Ταώς, η γαλοπούλα, ο φασιανός, η πέρδικα κλπ), κορωναϊοί TGE ( = μεταδοτικός κορωναϊός  γαστρεντερίτιδας των χοίρων) , κορωναϊοί HEV ( = ιός της εγκεφαλομυελίτιδας των χοίρων που είναι  νευροτροπικός κορωναϊός των χοίρων) και κορωναϊοί RCV ( =  κορωναϊός αρουραίων). 

[βλ. οπωσδήποτε σκρίνσοτ του πίνακα  McIntosh με τις απαραίτητες επεξηγηματικές επισημάνσεις από το Προφίλ, εδώ https://drive.google.com/.../15iBYdIX8FPcwd66m1PI.../view... ]

• όπως λοιπόν αποδεικνύει ο πίνακας McIntosh, οι  Δ Ύ Ο   μελέτες στις οποίες μετράται το μέγεθος στελεχών  α ν θ ρ ώ π ι ν ο υ   κορωναϊού  HCV ( =  human  coronavirus) οι οποίες στον πίνακα περικλείονται σε  κόκκινο πλαίσιο,  είναι 

(α) των  δ ύ ο  στελεχών  B814 και 229E με διάμετρο από  80-120 νανόμετρα ( =  φυσιολογικό  εύρος διακύμανσης, μικρότερο του 30% για  δ ύ ο   ε ί δ η  στελέχων ανθρώπινου κορωναϊού), και 

(β) τα στελέχη OC16 και 229E με διάμετρο από  120-200  νανόμετρα  ( = μέσο εύρος διακύμανσης, μικρότερο του 70%  για  δ ύ ο   ε ί δ η  στελέχων ανθρώπινου κορωναϊού).

4. Βιλιογραφική κοροναγονία: η γένεση ενός "νέου"  "ανθρώπινου" κορωναϊού από λάθη  της συστημικής βιβλιογραφίας

Αν, λοιπόν, η διάμετρος των σωματιδίων   Ό Λ Ω Ν  των στελεχών της  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς  των  α ν θ ρ ώ π ι ν ω ν  κορωναϊών κυμαίνονται αποδεδειγμένα σε εύρος από 80 έως 120 νανόμετρα, πρόσθετα δε το μέγεθός τους παρουσιάζει  μ ι κ ρ ή  μεταβλητότητα, ερωτάται,  πώς διάβολο οι κινέζοι στη  μελέτη  Na Zhu κλπ. κατέγραψαν  β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ά  έναν  "α ν θ ρ ώ π ι ν ο" κορωναϊό - λάστιχο, τον  SARS-CoV-2 Govind19, με το τεράστιο  εύρος διακύμανσης της διαμέτρου του από  60 έως 140 νανόμετρα 

[βλ. μελέτη Na Zhu κλπ. που ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε και απομόνωσε τον Κόβιντ-19  ("Diameter varied from about 60 to 140 nanometres" 

https://drive.google.com/.../1oCw1L17vwsDHkdT1QLN.../view...] άλλως βλ. τον SARS-CoV-2, της Wikipedia  με το   ακόμα πιο  τ ε ν τ ω μ έ ν ο  εύρος  διακύμανσης της διαμέτρου του, από 50 έως 200 νανόμετρα  ("Each SARS-CoV-2 Govind19 virion is 50 – 200 nanometres in diameter" https://drive.google.com/.../153SQKQ1.../view...). 

Η απάντηση πιθανολογείται ως εξής.

Ο πίνακας McIntosh πιθανολογείται ως  το θεμέλιο της κορωναγονίας ( = βιβλιογραφική εκ παραδρομής δημιουργία του "νέου" κορωναϊού), καθόσον είναι αυτός ο πίνακας από τον οποίο οι κινέζοι εκ παραδρομής οδηγήθηκαν στις Extreme διακυμάνσεις μεγέθους του Κόβιντ19 ! 

Και τούτο, διότι στον  πίνακα McIntosh  υπάρχει το ένα και μοναδικό στέλεχος κορωναϊού που παρουσιάζει τεράστια μεταβλητότητα της διαμέτρου του

• είναι η  μία και μοναδική  περίπτωση που  Έ Ν Α  στέλεχος κορωναϊού παρουσιάζει τεράστιο εύρος διακύμανσης της διαμέτρου του,  είναι το στέλεχος GN-2 η διάμετρος του οποίου  κυμαίνεται στο τεράστιο εύρος  από 60 έως 220 νανόμετρα (βλ. πίνακα McIntosh με το στέλεχος κορωναϊού GN-2 εντός του μπλέ πλαισίου, εδώ 


 https://drive.google.com/.../165yavRJZbxfvFSxNKnG.../view...), 

ενώ κατά διαβολική  σύμπτωση ο SARS-CoV-2, παρουσιάζει την  Ί Δ Ι Α   ΔΙΑΚΎΜΑΝΣΗ στο  εύρος της διαμέτρου του 

("Each SARS-CoV-2 Govind19 virion is 50 – 200 nanometres in diameter", σύμφωνα με τη Wikipedia) ! 

Με μια όμως καταρχήν επισήμανση: 

Το στέλεχος *κορωναϊού  GN-2*  Δ Ε Ν  ΕΊΝΑΙ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΣ ΚΟΡΩΝΑΊΟΣ ΑΛΛΆ ΕΊΝΑΙ Ο  **ΚΟΡΩΝΑΊΟΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΏΝ**, δηλ ο κορωναϊός που προκαλεί μολυσματική βρογχίτιδα  (IBV) στο κοτόπουλο, τη  φραγκόκοτα, τον  Ταώ, τη γαλοπούλα, τον φασιανό, την πέρδικα κλπ., και οι καθηγητές  Hirai and  Shimakura  που αναφέρονται στον πίνακα McIntosh πλάι στη μέτρηση του στελέχους  GN-2,  που το 1971 μέτρησαν το μέγεθός του εν λόγω κορωναϊού των πτηνών,  είναι   κ τ η ν ί α τ ρ ο ι ! 

[ολόκληρη η κτηνιατρική μελέτη Katsuya Hirai  and Seigo  Shimakura, με τίτλο  ISOLATION AND CHARACTERISTICS OF AVIAN NEPHROSIS-INDUCING INFECTIOUS BRONCHITIS VIRUS (CORONAVIRUS), εδώ https://drive.google.com/.../161yWKCgRK8uy0.../view... 

• στην  κτηνιατρική αυτή  μελέτη  καταλήγει το  βιβλιογραφικό μονοπάτι της Wikipedia για την πληροφορία  

"E x t r e m e  διάμετροι από 50 έως 200 νανόμετρα των κορωναϊών είναι γνωστοί https://drive.google.com/.../15YFF6yZHjlxePwEKXov.../view..." , αναφορά που νομιμοποιεί  ε μ μ έ σ ω ς  το τεράστιο  εύρος διακύμανσης  της διαμέτρου του SARS-CoV-2,  από  50 έως 200  νανόμετρα,  βλ. και πάλι Wikipedia, εδώ

 https://drive.google.com/.../153SQKQ1.../view...].

[ * Από τα στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων του NCBI  (Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Βιοτεχνολογίας), στο πεδίο που κατηγοριοποιούνται και παρατίθενται όλοι οι ιοί (ανθρώπων, ζώων, πτηνών και ερπετών ), και συγκεκριμένα στο πεδίο του γένους "κορωναϊοί των πτηνών" της  οικογένειας των κορωναϊών , όπου παρατίθεται όλα τα στελέχη των κορωναϊών των πτηνών που προκαλούν τη μολυσματική βρογχίτιδα των πτηνών IBV  (Infectious bronchitis virus) , απουσιάζει το στέλεχος κορωναϊού  GN-2 (βλ. NCBI  Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Βιοτεχνολογίας, στελέχη κορωναϊών IBV των πτηνών   - Infectious bronchitis virus, εδώ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi... ]. 

** Ανατρέχοντας κανείς στο λήμμα "Avian coronavirus" της Wikipedia διαβάζει ότι "Οι Avian coronavirus (IBV  = ιός  της μολυσματικής   βρογχίτιδας των πτηνών)  π α λ α ι ό τ ε ρ α  ανήκαν στην οικογένεια των κορωναϊών καθόσον  -- από την πρώτη καταχώρηση της οικογένειας (των κορωναϊών) το 1968 μέχρι πρόσφατα --   δ ε ν  γινόταν διάκριση σε γένη και υπογένη κορωναϊών και  Ό Λ Ο Ι  οι κορωναϊοί, οι ανθρώπινοι, των ζώων και των πτηνών ανήκαν στην μια και μοναδική  οικογένεια που υπήρχε: των κορωναϊών γενικώς και αδιακρίτως. 

Με  το πέρασμα του χρόνου και την ανακάλυψη εκατοντάδων νέων στελεχών κορωναϊού,  δημιουργήθηκαν γένη  και υπογένη της οικογένειας των κορωναϊών, και  έτσι  σ ή μ ε ρ α   οι κορωναϊοί των πτηνών (Avian coronavirus)  ανήκουν στο γένος των Gammacoronavirus και συγκεκριμένα στο υπογένος Igacovirus (βλ. Wikipedia, Avian coronavirus , https://en.m.wikipedia.org/wiki/Avian_coronavirus#Kidney ) 

κατά τρόπον ώστε να  διαφοροποιούνται  δ ι α κ ρ ι τ ά  (γιατί άραγε;; θυμάστε την γρίπη των πτηνών;;) από τους ανθρώπινους κορωναϊούς,  που ανήκουν στο είδος Alphacoronaviruses του υπογένους Orthocoronavirinae της οικογένειας των κορωναϊών. 

Τούτων δοθέντων το τσουβάλιασμα ανθρώπινων κορωναϊών και κορωναϊών των ζώων και των πτηνών (όπως εν προκειμένω το τσουβάλιασμα του Κόβιντ19 με το στέλεχος κορωναϊού  GN-2 των πτηνών) είναι  επιστημονικά έωλο, όταν  για να δικαιολογηθεί το τεράστιο εύρος διαφοροποίησης του μεγέθους του SARS-CoV-2διέξοδος είναι οι μηχανορραφίες με  κορωναϊούς των πτηνών ..]

Έτσι εχόντων των πραγμάτων, έστω και με  τις αυτές αντιεπιστημονικές βιβλιογραφικές μηχανορραφίες,   Δ Υ Ο  είναι τα στελέχη  της οικογένειας των κορωναϊών που φέρονται να έχουν διάμετρο που  παρουσιάζει  Τ Ε Ρ Ά Σ Τ Ι Ο  εύρος διακύμανσης: 

ο ένας είναι ο   α ν θ ρ ώ π ι ν ο ς κορωναϊός SARS-CoV-2 με εύρος διακύμανσης της διαμέτρου του από  50 έως 200  νανόμετρα, και ο άλλος είναι το στέλεχος  GN-2 των  π τ η ν ώ ν  του  πίνακα McIntosh,  με εύρος διακυμάνσης της διαμέτρου του  από 60 έως  220  νανόμετρα  βάσει των μετρήσεων της κτηνιατρικής μελέτης Hirai and  Shimakura του 1971. 

Παρά την εξαντλητική έρευνα του  Προφίλ, τόσο στο Google scholar όσο και σε πλήθος κτηνιατρικών  βάσεων δεδομένων,  πουθενά δεν εντόπισε τι ακριβώς είναι το GN-2  που στον πίνακα  McIntosh αναφέρεται ως στέλεχος κορωναϊού των πτηνών με Extreme διακυμάνση στο μέγεθός του. Το Προφίλ δεν εντόπισε άλλη κτηνιατρική βιβλιογραφία που να επιβεβαιώνει την Extreme διακυμάνση στο μέγεθός του GN-2. Όποιος γνωρίζει και μπορεί να βοηθήσει ας το κάνει.

5. ΤΟ  ΙΙΚΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ ΤΟΥ SARS-CoV-2 ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΈΤΡΟΥ ΤΟΥ ΤΌΣΟ  Μ Ε Γ Α Λ Ο  (50 - 200 ΝΜ)  ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΛΌΚΛΗΡΟ ΣΧΕΔΌΝ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ 20-300 ΝΜ  Ο Λ Ω Ν  ΤΩΝ ΙΙΚΏΝ ΣΩΜΑΤΙΔΊΩΝ  Ό Λ Ω Ν  ΤΩΝ  (ΧΙΛΙΆΔΩΝ) ΣΤΕΛΕΧΏΝ,  Κ Α Θ Ε  ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ  Κ Α Ι  ΓΈΝΟΥΣ,  Ό Λ Ω Ν  ΤΩΝ 5.000 ΓΝΩΣΤΏΝ ΙΩΝ

• ΈΤΣΙ  ΚΆΘΕ ΙΌΣ  ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΌΠΙΟ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΕΊΝΑΙ  ΚΌΒΙΝΤ !

Α. Ο   ανθρώπινος  κορωναϊός της Κόβιντ19 έχει  εύρος διακύμανσης της διαμέτρου του από  50 έως 200  νανόμετρα [Wikipedia: Κόβιντ19, https://drive.google.com/.../153SQKQ1.../view...]

Τα  5.000 είδη ιών που έχουν ανακαλυφθεί και είναι οι  γνωστοί ιοί στην επιστήμη της Ιολογίας έχουν μεγέθη που  κυμαίνεται από 20 μέχρι 300  νανόμετρα  (βλ. Wikipedia: Εισαγωγή στους ιούς 

Τούτων δοθέντων κάθε ιικό σωματίδιο που φωτογραφίζεις στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο κάλλιστα, βάσει μεγέθους, βαφτίζεις SARS-CoV-2, Κόβιντ19.. 

Ωστόσο το μέγεθος δεν αρκεί για την οπτική ταυτοποίηση ή κατηγοριοποίηση των ιών. Απαιτείται πρόσθετα οπτικός έλεγχος της δομής των "ιικών εργοστασίων" που οι ιοί δημιουργούν εντός του κυττάρου όταν μολύνουν ένα κύτταρο. 

Και τούτο, διότι  οι ιοί που ανήκουν στην  ί δ ι α  οικογένεια δημιουργούν  π α ν ο μ ο ι ό τ υ π η    δ ο µ ή  και σύνθεση στα κυτταρικά έγκλειστα που δημιουργούν.  Ας δούμε όμως  πώς λειτουργεί ο μηχανισμός δημιουργίας κυτταρικών εγκλείστων από τους ιούς, κσι ποια η σχέση τους με τον …. ανθρώπινο κορωναϊό Κόβιντ19.

Β. Βασικές αρχές κυτταρολογίας  

Ο ιός είναι ένας διηθητικός βιολογικός παράγοντας που αναπαράγεται στο εσωτερικό των κυττάρων ξενιστών. Όταν ένα κύτταρο-ξενιστής μολυνθεί από έναν ιό, αναγκάζεται να παράγει πολλές χιλιάδες πανομοιότυπα αντίγραφα του αρχικού ιού, με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα. Σε αντίθεση με τα περισσότερα έμβια όντα, οι ιοί δεν έχουν κύτταρα που διαιρούνται· νέοι ιοί συναρμολογούνται αποκλειστικά μέσα στο μολυσμένο κύτταρο, το κύτταρο ξενιστή  [Wikipedia: Εισαγωγή στους ιούς].

Όταν ένας ιός εισέρχεται σε ένα κύτταρο και το μολύνει είναι ορατές ενδοκυτταρικές  συσσωµατώσεις του ιού  ή  ορισµένα  ενδοκυτταρικά  έγκλειστα (inclusion bodies) που  οφείλονται  στην  ύπαρξη  του  ιού

• απλοϊκά, τα ενδοκυτταρικά  έγκλειστα είναι  διαμερίσματα μέσα στο κύτταρο τα οποία καταλαμβάνει ο ιός για να χτίσει τα "εργοστάσια" αναπαραγωγής του. Επιστημονικότερα, κυτταρικά έγκλειστα είναι η αναδιοργάνωση των διαμερισμάτων τής  κυτταρικής μεμβράνης και του κυτταροσκελετού ως αποτέλεσμα της μόλυνσης του κυττάρου από τον ιό.  

Βλέπουμε λοιπόν ότι τα κυτταρικά έγκλειστα είναι ενδοκυτταρικά μικροπεριβάλλοντα που δημιουργεί ο ιός και που ονομάζονται «ιικά εργοστάσια» ή «ιόπλαση (ιός + πλάση»). Τα ενδοκυτταρικά εργοστάσια πολλαπλασιασμού του ιού μπορεί να είναι στο κυτταρόπλασμα, πέριξ δλδ του κυτταρικού πυρήνα (περιπυρηνικά/ κυτταροπλασματικά εργοστάσια),  ή εντός του κυτταρικού πυρήνα (ενδοπυρηνικά εργοστάσια). 

Τα ενδοκυτταρικά  ιικά  εργοστάσια   αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της σύνθεσης  και  αντιγραφής του ιού και τον  προστατεύουν από την άμυνα του μολυσμένου κυττάρου - ξενιστή. 

Τρεις είναι οι μηχανισμοί των ιικών  εργοστασίων (ενδοκυτταρικά  έγκλειστα).

(α) Τα συσσωματώματα ιικών σωματιδίων (viroplasm) τα οποία είναι συγκεντρώσεις ιικών σωματιδίων που μοιάζουν με ενιαία κυτταρική δομή

• είναι πυκνά κυτταροπλασματικά εγκλείσματα όπου πραγματοποιείται σύνθεση και αντιγραφή  του ιού.

(β) Τα σφαιρίδια (spherules) τα οποία έχουν έχουν μεμβράνη διαμέτρου 50-400 nm στα οποία πραγματοποιείται ιική αντιγραφή.

(γ) Τα κυστίδια διπλής μεμβράνης (Double membrane vesicles - DMV) που είναι μεμβρανώδεις δομές που προέρχονται από το κυτταρικό οργανίδιο  Golgi, με διάμετρο περίπου 200-300 nm. Τα κυστίδια διπλής μεμβράνης δημιουργούνται ως ιικά εργοστάσια, μεταξύ άλλων, από τους ιούς της οικογένειας των κορωναϊών  (coronaviridae).

Τα κυτταρικά έγκλειστα (inclusion bodies)  δ ι α φ έ ρ ο υ ν   σηµαντικά  µεταξύ  τους  σε  δοµή και  σύνθεση  α ν ά λ ο γ α   µε  τον ιό 

• και αντίστροφα: τα  κυτταρικά έγκλειστα έχουν  π α ν ο μ ο ι ό τ υ π η  µεταξύ  τους   δ ο µ ή  και  σύνθεση  εφόσον αυτά δημιουργούνται εντός του κυττάρου - ξενιστή από την  ί δ ι α   ο ι κ ο γ έ ν ε ι α   ιών. Άρα. 

Γ. Διαφορετικοί ιοί δημιουργούν ενδοκυτταρικά έγκλειστα ( = ιικά εργοστάσια)   με εντελώς  διαφορετική δομή 

-  Η ενδοκυτταρική δομή του ιικού εργοστασίου που δημιουργεί ο ιός της Ιλαράς  όταν μολύνει το κύτταρο,  δ ι α φ έ ρ ε ι  ουσιωδώς της  αντίστοιχης δομής που φέρεται να δημιουργεί ο SARS-CoV-2 [σύγκριση εικόνων από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο  ενδοκυτταρικών δομών από SARS-CoV-2 και Ιλαρά, εδώ

https://drive.google.com/.../184kQ_b1atEggAO.../view...]. 

-  Η ενδοκυτταρική δομή του ιικού εργοστασίου που δημιουργεί ο ιός της Γρίπης   όταν μολύνει το κύτταρο,  δ ι α φ έ ρ ε ι  ουσιωδώς της  αντίστοιχης δομής που φέρεται να δημιουργεί ο SARS-CoV-2 [σύγκριση εικόνων από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο  ενδοκυτταρικών δομών από SARS-CoV-2 και Γρίπης, εδώ

https://drive.google.com/.../184w8zeH.../view...]. 

-  Η ενδοκυτταρική δομή του ιικού εργοστασίου που δημιουργεί ο ιός της Ηπατίτιδας Β  όταν μολύνει το κύτταρο,  δ ι α φ έ ρ ε ι  ουσιωδώς της  αντίστοιχης δομής που φέρεται να δημιουργεί ο SARS-CoV-2 [σύγκριση εικόνων από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο  ενδοκυτταρικών δομών από Κόβιντ19 και Ηπατίτιδα Β , εδώ

https://drive.google.com/.../18GdqLc.../view...]. 

-  Η ενδοκυτταρική δομή του ιικού εργοστασίου που δημιουργεί ο ιός  HIV (AIDS)    όταν μολύνει το κύτταρο,  δ ι α φ έ ρ ε ι  ουσιωδώς της  αντίστοιχης δομής που φέρεται να δημιουργεί ο SARS-CoV-2 [σύγκριση εικόνων από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο  ενδοκυτταρικών δομών από Κόβιντ19 και HIV , εδώ 


https://drive.google.com/.../18IL4TYDPxHt7KmZv5yP.../view...]. 

-  Η ενδοκυτταρική δομή του ιικού εργοστασίου που δημιουργεί ο ιός Τοξόπλασμα Gondii όταν μολύνει το κύτταρο,  δ ι α φ έ ρ ε ι  ουσιωδώς της  αντίστοιχης δομής που φέρεται να δημιουργεί ο SARS-CoV-2 [σύγκριση εικόνων από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο  ενδοκυτταρικών δομών από Κόβιντ19 και Τοξόπλασμα , εδώ

https://drive.google.com/.../18MwMdfQgfNaayiUZp7w.../view...]. 

Δ. Σύγκριση της δομής των ενδοκυτταρικών εγκλείστων ( = ιικά εργοστάσια) που δημιουργούν ο ιός της μολυσματικής βρογχίτιδας των πτηνών και ο SARS-CoV-2

Ο ΙΌΣ ΤΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΉΣ ΒΡΟΓΧΊΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΏΝ (ΚΟΡΩΝΑΪΌΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΏΝ) ΕΊΝΑΙ  Ο Λ Ό Ι Δ Ι Ο Σ  ΜΕ ΤΟΝ SARS-CoV-2 ! 

-  Η ενδοκυτταρική δομή του ιικού εργοστασίου που δημιουργεί ο ιός της μολυσματικής βρογχίτιδας των πτηνών όταν μολύνει κύτταρα κοτόπουλου, είναι  α π ο λ ύ τ ω ς   ό μ ο ι α   της  αντίστοιχης δομής που φέρεται να δημιουργεί ο SARS-CoV-2 σε ανθρώπινα κύτταρα  [σύγκριση εικόνων από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο  ενδοκυτταρικών δομών από τον  SARS-CoV-2 και τον ιό της μολυσματικής βρογχίτιδας των πτηνών, εδώ


 
https://drive.google.com/.../18s2WsjqoIUwVPmQFMNz.../view...]. 

[Πηγή για τις ως άνω παρατιθέμενες εικόνες  από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο: 

(i) "Ανθρώπινο κύτταρο μολυσμένο από σωματίδια κορωναϊού του στελέχους 2019-nCoV (Covind 19) όπου εμφαίνονται τα  ιικά σωματίδια στα δύο κυστίδια" (εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο από την κινεζική μελέτη Na Zhu κλπ. που ισχυρίζεται ότι εντόπισε και απομόνωσε τον Κόβιντ-19, δημ. n engl j med 382;8 nejm.org February 20, 2020, 

https://drive.google.com/.../14QPBji6xZUqfGLbnNVr.../view...).

(ii) "Κύτταρο κοτόπουλου μολυσμένο από σωματίδια του στελέχους IBV BeauR-hRluc-Δ5a του  κορωναϊού της μολυσματικής βρογχίτιδας των πτηνών, όπου εμφαίνονται τα ιικά σωματίδια στα δύο κυστίδια (εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, από την κτηνιατρική  μελέτη Helena J. Maier κλπ. για το  στέλεχος IBV BeauR-hRluc-Δ5a  του κορωναϊού  της μολυσματικής βρογχίτιδας των πτηνών, δημ. mbio.asm,  DOI:  10.1128 / mBio.00801-13, ολόκληρη η κτηνιατρική μελέτη, εδώ https://drive.google.com/.../1TemEbDRVFKjK2OkPcVC.../view...]

6. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΆ ΚΥΤΤΑΡΙΚΆ ΟΡΓΑΝΊΔΙΑ ΒΑΦΤΊΖΟΝΤΑΙ  " ΙΙΚΆ ΣΩΜΑΤΊΔΙΑ ΚΌΒΙΝΤ19 " !

Σχετικά με τα παρακάτω εξόφθαλμα λάθη μερίδας της βιβλιογραφίας που οι  ακαδημαϊκοί συγγραφείς Cynthia S Goldsmith και Sara E Miller εντόπισαν σε ιατρικές μελέτες, όπου φυσιολογικά κυτταρικά οργανίδια βαφτίζονται "Κόβιντ19  ιικά σωματίδια" (!) , σημειώνουν σκωπτικά ότι 

" Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να δείξει  ε ν δ ε ί ξ ε ι ς  μόλυνσης από έναν ιό, αλλά πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη  Π Ρ Ο Σ Ο Χ Ή   κατά την  ε ρ μ η ν ε ί α  των φυσιολογικών κυτταροπλασματικών δομών για τη  σ ω σ τ ή   αναγνώριση των σωματιδίων του ιού". 

Δηλαδή  οι φυσιολογικές κυτταροπλασματικές δομές να  μ η ν  ερμηνεύονται εσφαλμένα ως ιοί ..

Στην  Κυτταρολογία με τον όρο ενδοπλασματικό δίκτυο (συντομογραφικά Ε/Δ ή αγγλικά ER), καλείται ένα σύστημα κοιλοτήτων με τη μορφή αγωγών και κύστεων, μέσα στο κυτταρόπλασμα. Η λειτουργία του είναι να παράγει πρωτεΐνες για να λειτουργήσει το υπόλοιπο κύτταρο. Περίπου το 50% της συνολικής επιφάνειας της μεμβράνης σε ένα ζωικό κύτταρο παρέχεται από ενδοπλασματικό δίκτυο (ER). 

Υπάρχουν δύο ειδών ενδοπλασματικού δικτύου: το λείο (που εδώ δεν ενδιαφέρει)  και το αδρό ( = τραχύ) που εν προκειμένω ενδιαφέρει.

Το αδρό ή τραχύ (ή κοκκιώδες) ενδοπλασματικό δίκτυο (RER = ROUGH ENDOPLASMIC RETICULUM) αποτελείται από  πεπλατυσμένους σφραγισμένους σάκους, που γειτνιάζουν με την πυρηνική μεμβράνη. 

Οι σακκοειδείς αυτές δομές στο εσωτερικό του αδρού ενδοπλασματικού δικτύου ονομάζονται δεξαμενές. Το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο έχει δύο βασικές λειτουργίες: τη σύνθεση των πρωτεϊνών και την παραγωγή της μεμβράνης. Ονομάζεται «τραχύ» επειδή είναι γεμάτο με ριβοσώματα. 

Περίπου 13 εκατομμύρια ριβοσώματα υπάρχουν στο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο στο μέσο ηπατικό κύτταρο. Τα ριβοσώματα στο τραχύ ενδοπλασματικό δίκτυο, είναι μικρά, στρογγυλά οργανίδια των οποίων η λειτουργία είναι η παραγωγή αυτών των πρωτεϊνών. Σε αυτά γίνεται η σύνθεση των πρωτεϊνών. 

Τα ριβοσώματα υπάρχουν ελεύθερα στο κυτταρόπλασμα ή στο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο. [βλ. εικόνα  κυττάρου με το τραχύ  ενδοπλασματικό δίκτυο και τα ριβοσώματα, για να καταλάβεις στη συνέχεια  τι ακριβώς στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο βαφτίζεται "SARS-CoV-2 ιικά σωματίδια" , εδώ

https://drive.google.com/.../1A70nDDpBOieAUqA9EpH.../view...]

Την πρωτεΐνη που παράγεται από τα  ριβοσώματα μέσα στο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο αναλαμβάνουν να μεταφέρουν ενδοκυτταρικά μια πληθώρα κυστιδίων που λειτουργούν ως αχθοφόροι για την τροφοδοσία των οργανίδιων του κυττάρου.  

Κάθε τύπος κυστιδίου μεταφέρει πρωτεΐνες από συγκεκριμένα κυτταρικά  οργανίδια προς συγκεκριμένα κυτταρικά οργανίδια προορισμού. Ένας από τους τρεις γνωστούς τύπους κυστιδίων είναι τα κυστίδια με επικάλυψη κλαθρίνης ( = κυστίδια ντυμένα με παλτό της πρωτεΐνης κλαθρίνη). 

Τα κυστίδια με επικάλυψη κλαθρίνης είναι κρίσιμης σημασίας για την ενδοκυτταρική μεταφορά πρωτεϊνών που έχουν συντεθεί στο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο. Τα κυστίδια με επικάλυψη κλαθρίνης είναι  μικρά κυστίδια που μεταφέρουν πρωτεΐνες ενδοκυτταρικά  από το ένα οργανίδιο στο άλλο. 

Με άλλα λόγια τα κυστίδια κλαθρίνης είναι ο πολύτιμος αχθοφόρος του οργανισμού, μια μοριακή «μπάλα»  ή «καλαθάκι» για την είσοδο και μεταφορά  χρήσιμων φορτίων στο κύτταρο. Τα τυπικά κυστίδια  με επικάλυψη κλαθρίνης έχουν διάμετρο 50 - 100 nm. Και καθώς το εύρος της διαμέτρου των ανθρώπινων κορωναϊών κυμαίνεται από 80 έως 120  νανόμετρα, εύκολα ο ανθρώπινος κορωναϊός μπορεί,  από  λ ά θ ο ς,  να συγχέεται με τα κυστίδια  με επικάλυψη κλαθρίνης που έχουν ίδια περίπου  διάμετρο (από  50 έως  100 νανόμετρα)... Δες πώς.

(I) Τα ευεργετικά κυστίδια με επικάλυψη κλαθρίνης βαφτίζονται "ιικά σωματίδια SARS-CoV-2"! 

Ενδοκυτταρικές δομές και κυστίδια  που φυσιολογικά απαντώνται στο κυτταρόπλασμα ενός κυττάρου βαφτίζονται  ιικά σωματίδια Κόβιντ19 ! 

Ειδικότερα, σε νεκροψίες που έγιναν σε ασθενείς των οποίων ο θάνατος αποδόθηκε σε  "Κόβιντ19", στην ανάλυση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας που ακολούθησε, κυστίδια με επικάλυψη κλαθρίνης, οι ζωοδότες δηλαδή αχθοφόροι του κυττάρου,  χαρακτηρίστηκαν ως θανατηφόρα σωματίδια του νέου κορωναϊού (!) , με αποτέλεσμα να  έχουν  ε σ φ α λ μ έ ν α  καταχωρηθεί βιβλιογραφικά  ως "ιικά σωματίδια Κόβιντ19"  π.χ., όλως ενδεικτικά,  στις μελέτες 

(α)  "Renal histopathological analysis of 26 postmortem findings of patients with COVID-19 in China" των κινέζων ακαδημαϊκών Su H Yang κλπ. (published online April 9, 2020, DOI:10.1016/j.kint.2020.04.003, δημ. εδω

 https://drive.google.com/.../1IqB1XROpcLEOKBg2xPg.../view...) και 

(β)  "Collapsing glomerulopathy in a COVID-19 patient" των ακαδημαϊκών Kissling S Rotman S Gerber C κλπ.  (published online April 15, 2020, DOI:10.1016/j.kint.2020. 04.006, δημ. εδώ  https://drive.google.com/.../1nk0eRJ4uv6Zpb7WXV01.../view...). 

Τις παραπάνω μελέτες στις οποίες  εκ παραδρομής φυσιολογικά ενδοκυτταρικά σωματίδια  χαρακτηρίζονται ως ιικά σωματίδια Κόβιντ19, αποδομούν οι ακαδημαϊκοί οι Miller SE και  Brealey JK ως ακολούθως:

Στη μελέτη "Οπτικοποίηση του  υ π ο θ ε τ ι κ ο ύ  κοροναϊού στα νεφρά (Visualization of putative coronavirus in kidney)" των ακαδημαϊκών Miller SE και  Brealey JK που εντοπίζει τις εσφαλμένες παραπάνω βιβλιογραφικές καταχωρήσεις φυσιολογικών ενδοκυτταρικών δομών ως ... Κόβιντ19, αναφέρονται αυτολεξεί τα εξής συγκλονιστικά: 

"Στις παραπάνω δύο  μελέτες διαβάζουμε  με  α ν η σ υ χ ί α   αναφορές για την παρουσία του νέου κοροναϊού στα νεφρά με βάση ηλεκτρονικά μικροσκοπικά στοιχεία. 

ΚΑΝΕΝΑ ΑΡΘΡΟ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΕΝ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΚΟΒΙΝΤ19 ΣΤΟΥΣ ΝΕΦΡΟΥΣ. ΟΙ ΚΙΝΈΖΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΔΕΊΧΝΟΥΝ  Υ Π Ο Τ Ι Θ Έ Μ Ε Ν Α  ΣΩΜΑΤΊΔΙΑ ΙΟΎ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΌΠΛΑΣΜΑ. ΑΥΤΈΣ ΟΙ ΔΟΜΈΣ  Δ Ε Ν  ΕΊΝΑΙ ΙΙΚΆ ΣΩΜΑΤΊΔΙΑ ΚΌΒΙΝΤ19, ΑΛΛΆ ΚΥΣΤΊΔΙΑ ΜΕ ΕΠΙΚΆΛΥΨΗ ΚΛΑΘΡΊΝΗΣ, ΔΗΛΑΔΉ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΆ ΚΥΤΤΑΡΙΚΆ ΟΡΓΑΝΊΔΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΈΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΉ ΜΕΤΑΦΟΡΆ" 

[βλ.  εικόνα από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο όπου η κινεζική μελέτη,  φυσιολογικά κυστίδια με επικάλυψη κλαθρίνης, βαφτίζει "σωματίδια του νέου κορωναϊού", εδώ

https://drive.google.com/.../1A5eu0tnex9lhv07GkQ9.../view... 

| βλ. ολόκληρη τη μελέτη  '"Οπτικοποίηση του  υ π ο θ ε τ ι κ ο ύ  κοροναϊού στα νεφρά (Visualization of putative coronavirus in kidney)" των ακαδημαϊκών Miller SE Brealey JK, Kidney Int. 2020; (published online May 12.), DOI:10.1016/j.kint.2020.05.004, 

που αποδομεί τα ευρήματα της κινεζικής μελέτης, εδώ    https://drive.google.com/.../1jgD9kJJqJhiqmxYg7Qu.../view...].

(II) Τα ριβοσώματα  που είναι πηγή ζωής για το κύτταρο,  βαφτίζονται "ιικά σωματίδια Κόβιντ19"! 

Σε μελέτη των ακαδημαϊκών Cynthia S Goldsmith, Sara E Miller κλπ.  που δημοσιεύθηκε στο έγκυρο ιατρικό περιοδικό The Lancet , διαβάζουμε το  αδιανόητο, ότι τα ευεργετικά  ρ ι β ο σ ώ μ α τ α  βαφτίζονται στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο "Κόβιντ19 ιικά σωματίδια" ! 

Ακολουθεί αυτούσιο το σχετικό απόσπασμα. 

"Διαβάζουμε με ενδιαφέρον δημοσιεύσεις συναδέλφων  σχετικά με   π ι θ α ν ή  μόλυνση ενδοθηλιακών κυττάρων από το SARS-CoV-2 χρησιμοποιώντας εικόνες από ηλεκτρονική μικροσκοπία (EM = ηλεκτρονικό μικροσκόπιο)  ως  α π ο δ ε ι κ τ ι κ ά  στοιχεία.  Ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι εικόνες από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο  Δ Ε Ν  ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΙΙΚΆ  ΣΩΜΑΤΊΔΙΑ ΚΌΒΙΝΤ19,  ΑΛΛΑ ΔΕΊΧΝΟΥΝ  Φ Υ Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ   ΔΙΑΤΟΜΈΣ ΑΔΡΟΥ ΕΝΔΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΎ ΔΙΚΤΎΟΥ (RER).  

Αυτές οι σφαιρικές δομές περιβάλλονται από σκοτεινές κουκίδες, οι οποίες ΘΑ  Μ Π Ο Ρ Ο Ύ Σ Ε   ΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΟΎΝ ΩΣ ΣΩΜΑΤΊΔΙΑ ΚΟΡΩΝΑΪΟΎ, ωστόσο όμως  Δ Ε Ν  είναι σωματίδια κορωναϊού αλλά αντίθετα ΕΙΝΑΙ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΑ."..!  

[βλ. "Electron microscopy of SARS-CoV-2: a challenging task", των Cynthia S Goldsmith, Sara E Miller κλπ. , δημ. 


Electron microscopy of SARS-CoV-2: a challenging task

https://www.thelancet.com/.../PIIS0140-6736.../fulltext...].

Έτσι εχόντων των πραγμάτων ο "νέος" "ανθρώπινος" κορωναϊός με την ονομασία  SARS-CoV-2 (Covid 19), πιθανολογείται ότι  είναι  είτε 

(α)  ο IBV κορωναϊός της μολυσματικής βρογχίτιδας των πτηνών, είτε 

(β) φυσιολογικά κυτταρικά οργανίδια που βαφτίζονται "Κόβιντ19 ιικά σωματίδια".

ΠΗΓΗ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10226180848725561&set=pcb.10226180857085770

https://www.facebook.com/alampasis.t

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιστημονικά δεδομένα ή φήμες;

O ιός φάντασμα ή ο φαντομάς ιός

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΝ (SOVI)

Καθαρισμός και απομόνωση ιών. Το εργαλείο δεν είναι το πρόβλημα, η χρήση του είναι το πρόβλημα.

Η μεγαλύτερη εγκληματική απάτη στην ιστορία της ιατρικής: Πού είναι ο ιός;

Η απάτη επιβεβαιώθηκε: Η PCR δεν ανιχνεύει τον SARS-CoV-2

COVID19 – Απόδειξη παγκόσμιας απάτης ισχυρίζονται Ισπανοί επιστήμονες


Πηγή: https://halithheia.blogspot.com/2021/02/blog-post_24.html

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2010-2021 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger