-->

Πᾶνε γιά τόν ἑπόμενο στόχον : «Ἐπιχείρησις Κυβερνο-Ἐπίθεσις»Ἡ ἀπάτη/covid-19 δέν ἀφοροῦσε ποτέ τόν «ἰό»,πού ποτέ δέν ὑπῆρχε,ἦταν πάντα ἕνας σχεδιασμός γιά ντήν πρόκλησιν τρόμου-πανικοῦ γιά τούς goyim-gentiles ( gentiles, ὅλοι ὅσοι δέν πιστεύουν στόν ἰουδαϊσμό,σχεδόν τό ἴδιο μέ τήν λέξιν goyim που αὐτή ἔχει τήν σημασία τοῦ ζώου γι᾿αὐτό έπισήμως χρησιμοποιοῦν τό gentiles),ὥστε νά ἐμβολιαστοῦν μέ τό σιωνιστικό θανατηφόρο ἐμβόλιο covid ( Zionist COVID-Lethal-Injection (ZCLI).  

(Ἀποποίησις εὐθυνῶν -Αὐτό τό σχέδιο μπορεῖ νά χαρακτηριστῇ Κομμουνιστικό,Σατανιστικό,Καμπαλιστικό,Μασσωνικό καθώς καί Σιωνιστικό)

Τό 2020,ὁ Karl Schwab ἀνέφερε ὅτι μία «κυβερνο-ἐπίθεσις» μπορεῖ νά συμβῇ συντόμως καί πώς θά προκαλέσῃ τήν πτώσιν ὁλοκλήρου τοῦ συστήματος τοῦ διαδικτύου,παγκοσμίως. Ἐπίσης θά διακόψῃ τήν ἐφοδιαστική τροφική ἀλυσίδα,τό ἡλεκτρικό ῥεῦμα μέ ἀποτέλεσμα νά προκληθῇ τό «ἀπόλυτο χάος» σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο,εἰδικῶς στίς «προηγμένες» χῶρες καί πόλεις τῆς Δύσεως. Ὁ Max Igan,προβλέπει νά συμβῇ αὐτό τόν Ἰούλιο του 2021.

ἀπό τόν Patrick O'Carroll
(henrymakow.com)

Μερικά στοιχειώδη βήματα στήν σιωνιστική ἀτζέντα2030 τοῦ ΟΗΕ,γιά ταχεία ἐξάλειψιν τῶν «ἀχρήστων καταναλωτῶν» ( θά μπορούσαμε νά τούς ποῦμε «τό ἄχθος ἀρούρης» τοῦ πλανήτη,κατά τά ναζιστικά πρότυπα).

Τὀ 2011-19,ὁ «Μεγάλος Προφήτης τοῦ Σιωνισμοῦ» Klaus Schwab,τοῦ Σιωνιστικοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ,ἔκανε ἀρκετές δημόσιες δηλώσεις γιά μία «πανδημία» πού σύντομα θ᾿ἀντιμετωπίσῃ ἡ ἀνθρωπότης. Σωστά,«πανδημία» εἶναι ὅταν τό 5% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ πεθαίνει,ὅπως ὁ Μαῦρος θάνατος ἤ ἡ Ἰσπανική Γρίππη τοῦ 1918-1921,μέ τήν τελευταία πιθανῶς νά προκλήθηκε ἀπό ἕνα σιωνιστικό βιολογικό ὄπλο σέ στρατιωτικές δυνάμεις στό Fort Riley Kansas.
.

Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2019,  ὁ σιωνιστής ἐμβόλιο-γενοκτονία,Bill "McKill" Gates καί ἡ «σύζυγός του»  Μέλ,συνεργάστηκαν μέ τό Πανεπιστήμιο Johns-Hopkins καί τό Σιωνιστικό  Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ,γιά τήν πραγματοποίησιν τοῦ Event 201 στήν Νέα Ὑόρκη,μιᾶς προσομοιώσεως πανδημίας ἀπό ἕναν «ἰό»,τήν ὁποία ἐπιχείρησιν ὅλως τυχαίως «προέβλεψαν» νά τήν ὀνόμασουν «Coronavirus».Ἐπί πλέον ἡ «τυχαία πρόβλεψις» εἶναι προφανής ἀπό τό γεγονός ὅτι οἱ διαδικτυακές διευθύνσεις  VACCINEPASSPORTINFO ,  VACCINEPASSPORT.NET ,  VACCINEPASSPORT.ORG  και  VACCINEPASSPORT.COM  ὅλες καταχωρήθηκαν στίς 17 Ἰουλίου τοῦ 2016.  Ἡ «ἄσκησις προετοιμασίας» τοῦ Ὀκτωβρίου 2019 ἦταν ἕνα σινιάλο τοῦ «βγαίνουμε ζωντανά» («Go Live») στήν σκηνή,ἦταν τώρα κοντά γιά τήν «ἐπιχείρησιν ἀπάτη/covid-19». 

Οἱ σιωνιστές ξεκίνησαν τήν «ἐπιχείρησιν ἀπάτη/covid-19»,στίς 11 Μαρτίου 2020,ἀλλά αὐτή ἡ ἐπιχείρησις βασίστηκε ἀρχικῶς στό ἔγγραφο Rockefeller Lock Step,ἀπό τό 2010. Αὐτό τό ἔγγραφο ὑποτιμήθηκε τόσο πολύ διότι ἡ Σιωνιστική στοά B'NAI B'RITH (ἡ ὁποία δίνει καθημερινῶς τίς ἐντολές της σ᾿ὅλον τόν μασσωνικό κόσμο τοῦ πλανήτη) ἤθελε ὅλοι οἱ σιωνιστές ἐλευθεροτέκτονες τοῦ κόσμου ( οἱ μαριονέτες καί οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι/φίδια τῆς χώρας σας) νά βάλλουν σέ λειτουργία τά συγχρονισμένα κλειδώματα,ἕνα βῆμα πρός τόν στόχο τους,τήν γενοκτονία πολλῶν goyim-gentiles.

Ἡ ἀπάτη/covid-19 δέν ἀφοροῦσε ποτέ τόν «ἰό»,πού ποτέ δέν ὑπῆρχε,ἦταν πάντα ἕνας σχεδιασμός γιά τήν πρόκλησιν τρόμου-πανικοῦ γιά τούς goyim-gentiles,ὥστε νά ἐμβολιαστοῦν μέ τό σιωνιστικό θανατηφόρο ἐμβόλιο covid ( Zionist COVID-Lethal-Injection (ZCLI).  Τό Modus Operandi ( ὁ τρόπος τοῦ λειτουργεῖν) ἤ πῶς τό σιωνιστικό COVID-Lethal-Injection (ZCLI) στειρώνει καί σκοτώνει τά θύματά του,εἶναι ὅτι εἰσέρχεται στήν κυκλοφορία τοῦ αἵματος ἐν συνεχείᾳ οἱ ἀκῖδες/πρωτεΐνες κυκλοφοροῦν σ᾿ὁλοκληρο τό σῶμα προσβάλλοντας τίς ὠοθῆκες,τό ἤπαρ,τούς νευρολογικούς ἱστούς καί τά κύρια ὄργανα τοῦ σώματος.

Οἱ ἐμβολιασμένοι δέν ἔχουν κανένα δικαίωμα προσφυγῆς σέ ἔνδικο μέσο καθώς οἱ σιωνιστές μαριονετίστες ἔχουν ἀσφαλίση τούς κατασκευαστές γιά στείρωσιν ἤ καί θάνατο,ἐπισημαίνοντας πώς οἱ ἐμβολιασμένοι  μέ τό ἐμβόλιο «COVID» ἀπό τήν στιγμή πού ἐμβολιάζονται σημαίνει πώς «εἶναι πρόθυμοι νά συμμετάσχουν σ᾿ἕνα ἱατρικό πείραμα» ( κάτι τό ὁποῖο μπορεῖ ἀπό ἐκείνη τήν στιγμή καί στό ἐξῆς ν᾿ἀκυρώσῃ τήν ἀσφάλεια ὑγείας τοῦ θύματος,γιά ἀναπηρία ἤ θάνατο). Οἱ σιωνιστές πάντα διασφαλίζουν καί τήν ἐλάχιστη οἰκονομική ἀπώλεια γι᾿αὐτούς,κάθε φορά πού σφαγιάζουν τούς goyim-gentiles.Κατά τό παρελθόν οἱ Σιωνιστές βγῆκαν πραγματικά κερδισμένοι στίς περισσότερες ἐκ τῶν γενοκτονιῶν πού διέπραξαν.

Ὑποσχόμενη κυβερνο-ἐπίθεσις

Στήν συνέχεια,τό 2020, ὁ Schwab ἀνέφερε ὅτι μία «κυβερνο-ἐπίθεσις» μπορεῖ νά συμβῇ συντόμως καί πώς θά προκαλέσῃ τήν πτώσιν ὁλοκλήρου τοῦ συστήματος τοῦ διαδικτύου,παγκοσμίως. Ἐπίσης θά διακόψῃ τήν τροφική ἀλυσίδα ἐφοδιασμοῦ,τό ἡλεκτρικό ῥεῦμα μέ ἀποτέλεσμα νά προκληθῇ τό «ἀπόλυτο χάος» σ᾿ὁλόκληρο τόν κόσμο,εἰδικῶς στίς «προηγμένες» χῶρες καί πόλεις τῆς Δύσεως. 

Πῶς μπορεῖ νά ἐπιβιώσῃ κανείς,στόν 25ο ὄροφο ἑνός οὐρανοξύστη τῆς Νέας Ὑόρκης,ἄν μία ἐκτεταμένη διακοπή ῥεύματος καταστρέψει τά ὑδραυλικά,τόν ἀνελκυστῆρα,τήν θέρμανσιν,τόν φωτισμό ; Μιλώντας μέ τήν συνηθισμένη φωνή τοῦ Bond Villain (μία φωτό/ἐκδοχή ταυτίσεως,ἐδῶ), ὁ Γαλαξιακός Αὐτοκράτορας Klaus Schwab,ἀπεφάνθη διά διατάγματος:  «Ἡ κρίσις COVID,θά θεωρηθῇ,ἀπό αὐτή τήν ἄποψιν ὡς μία μικρή ἀναστάτωσις σέ σύγκρισιν μέ μία κυβερνο-ἐπίθεσιν». 

Τόν Ἰούλιο τοῦ 2021,θά πραγματοποιηθῇ ἡ ἐπιχείρησις  Cyber ​​Polygon,πού θά προσομοιώσῃ τήν πτώσιν τοῦ παγκοσμίου Διαδικτύου μετά ἀπό μία «τρομοκρατική ἐπίθεσιν» ἀπό τρομοκράτες πού χρηματοδοτοῦνται ἀπό τούς Σιωνιστές ( π.χ. ἀπό τό σιωνιστικό ISIS ἤ τήν Σιωνιστική Ἀλ-Κάϊντα),προκαλῶντας ἐπίσης διακοπή στήν ἐφοδιαστική τροφική ἁλυσίδα,τό ἡλεκτρικό ῥεῦμα,τό νερό (στήν προσομοίωσιν). Λόγῳ τοῦ ἐκπληκτικοῦ ἱστορικοῦ,τοῦ «Σιωνιστή Μεγάλου Προφήτη» Klaus Schwab,αὐτή ἡ «ἄσκησις προετοιμασίας» τοῦ Ἰουλίου 2021,φαίνεται πώς εἶναι τό στάδιο «βγαίνουμε ζωντανά» στήν σκηνή («Go Live») γιά τήν Ἐπιχείρησιν «Κυβερνο-Ἐπίθεσις»  πού θά ἔρθῃ πολύ σύντομα.

Ἔτσι ὁ Max Igan καί πολλοί ἄλλοι εἰλικρινεῖς ὑπερασπιστές τῆς Ἀληθείας,πιστεύουν πώς οἱ Σιωνιστές πρὄκειται νά προωθήσουν μία πραγματική διακοπή τοῦ Διαδικτύου τόν χειμῶνα τοῦ 2021-22 ὥστε να προκαλέσουν μαζικό χάος στούς goyim-gentiles,ὡς μέρος τοῦ σφαγιασμοῦ τους, ὅπως προστάζουν τά «ἱερά» βιβλία τῶν σιωνιστῶν ( Ταλμούδ,Καμπάλα,Ζοχάρ,Πρωτόκολλα).

Ὁ  Igan ἀναφέρει πώς ἡ διακοπή τοῦ Διαδικτύου,οἱ ἐλλείψεις σέ παροχές κοινῆς ὠφελείας καί στή ἐφοδιαστική τροφική ἁλυσίδα,μπορεῖ νά διαρκέσουν πολύ περισσότερο ἀπό 6 μῆνες,ἴσως ἕως τό 2023-24. Καί στήν περίοδο αὐτή οἱ Σιωνιστές εἶναι πιθανό νά δολοφονήσουν πολλούς ἀπό τούς ἐχθρούς τους,ὅπως ἔκαναν στήν Μπολσεβικο-Σιωνιστική Ῥωσσία πρίν ἀπό 100 χρόνια. Σ᾿αὐτή τήν περίοδο ἐπίσης,οἱ Σιωνιστές θά εἶναι σέ θέσιν νά διαπράξουν τεράστιες γενοκτονίες πού θά μποροῦν εὔκολα νά τίς «ἀποσιωπήσουν» καθώς τά ἐναλλακτικά μέσα ἐνημερώσεως,δέν θά εἶναι διαθέσιμα κατά τήν διάρκεια τοῦ στημένου μπλάκαουτ.

Στό ἐπίσημο διαφημιστικό βίντεο πού ξεκίνησε τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ,γιά νά συνοδεύσῃ τήν Ἐπιχείρησιν Cyber ​​Polygon,ὁ μαφιόζος-τρομοκράτης Τόνι Μπλέρ,ὁ ὁποῖος εἶναι κορυφαῖος Σιωνιστής μασσῶνος,δήλωσε : «Εἶναι ἁπλῶς μία κατάστασις τοῦ προφανοῦς,ὅτι πρέπει νά «προστατευτοῦν» οἱ ἄνθρωποι μέ τόν σωστό τρόπο». Ἐδῶ ὁ Μπλέρ ἐννοοῦσε τό ἴδιο ἀκριβῶς εἶδος «προστασίας» πού προσέφερε τό Μπολσεβικο-Σιωνιστικό κράτος στούς Οὐκρανούς τό 1932-33,ὄταν οἱ Σιωνιστές λιμοκτόνησαν 10 ἑκατομμύρια Οὐκρανούς. Ὑπό τόν σιωνιστή ἑβραῖο Λαζάρ Καγκάνοβιτς καί τήν ἀμέριστο βοήθεια τῶν σιωνιστικῶν New York Times πού τό συγκάλυψαν πλήρως.

Ὅλα αὐτἀ σημαίνουν ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἴσως εἶναι φρόνημο νά σκεφτοῦν νά ἐγκαταλείψουν τίς ἐπικίνδυνες ἀστικές πόλεις,ὅπου ἄλλοι ἐνδέχεται νά μετατραποῦν σέ κλέφτες τῶν ἀποθηκευμένων ἐφοδίων τους. Νά μετακινηθοῦν σέ μία ἀγροτική περιοχή ὅπου πιθανῶς νά προκληθῇ λιγότερη ζημιά ἤ νά ἐφοδιαστοῦν μέ ἐπιπλέον τρόφιμα,καύσιμα,γεννήτριες,σόμπες κ.λπ. γιά παρατεταμένες διακοπές ρεύματος,νεροῦ,ἐνέργειας.

Οἱ Σιωνιστές καί τά τσιράκια-ὑποτακτικοί τοῦ σιωνιστικοῦ μασσωνισμοῦ,ἑτοιμάζουν ἐπί τοῦ παρόντος τόν Γ΄Π.Π. καί στά γραπτά τους ἔχουν ἀνακοινώση ἐδῶ καί πολύ καιρό τήν σφαγή τῶν goyim-gentiles,μετά τήν πρώτη μετάβασίν τους στήν «μετά-βιομηχανική,μετά-καταναλωτική,μετά-ἀνθρώπινη κοινωνία». Ἐπίσης ἡ προγραμματισμένη λιτότης δέν εἶναι πρωτοφανής,καθώς δρομολόγησαν τήν Μεγάλη Οἰκονομική Κρίσιν ἀκριβῶς πρίν τόν Β΄Π.Π. 
Ἐάν πιστεύετε ὅτι Σιωνιστές δέν σημαίνουν ἐπιχειρήσεις,τότε διαβᾶστε μέ προσοχή τά βιβλία ἱστορίας πού ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ σιωνιστές καί οἱ μασσωνικοί λακέδες τους δρομολόγησαν τήν ῥωσσική ἐπανάστασιν,τόν Α΄Π.Π.,τόν Β΄Π.Π.,τόν πόλεμο τῆς Κορέας,τόν πόλεμο τοῦ Βιετνάμ,τούς πολέμους τοῦ Κόλπου καί τούς σιωνιστικούς πολέμους ἀπό τό 2001-21,προκειμένου νά ἐκπληρωθοῦν τά ἴδια ἀκριβῶς γενοκτονικά σχέδια πού προστάζουν τά «ἱερά» τους βιβλία ( Ταλμούδ,Καμπάλα,Ζοχάρ,«Πρωτόκολλα»). Αὐτά τά ὀρθά βιβλία ἱστορίας,διατίθενται εὔκολα ἀπό τό Διαδικτυο,πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι ἡ ἄγνοια,αὐτές τίς ἡμέρες,ἐξαρτᾶται ἀπό τήν τεμπελιά ἤ εἶναι συνειδητή ἐπιλογή. Κανείς δέν γνωρίζει τό μέλλον,ἔτσι ἐκεῖνοι πού δέν εἶναι τεμπέληδες θά μποροῦσαν ἀκόμη καί ν᾿ἀποτρέψουν αὐτά τά σχέδια.

Ἀπό : henrymakow.comΜπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2010-2021 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger