Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Η Αμυγδαλέζα (που θα έκλεινε ο ΣΥΡΙΖΑ) με παιδική χαρά και wifi


Άνοιξαν και πάλι σήμερα Τετάρτη οι εγκαταστάσεις της Αμυγδαλέζας, ως νέος χώρος για την προσωρινή φιλοξενία οικογενειών προσφύγων και μεταναστών που επιθυμούν να επιστρέψουν οικειοθελώς στις χώρες καταγωγής τους.
Το κέντρο κράτησης ακόμη και επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν έκλεισε ποτέ και φιλοξενεί ως κλειστή δομή ποινικούς μετανάστες και πρόσφυγες.

Τώρα απέκτησε παιδική χαρά, καινούργιες τουαλέτες, κρεβάτια, ιματισμό και κλιματιστικά έτσι ώστε να υποδεχθεί για μικρό χρονικό διάστημα εκείνους που επιθυμούν οικειοθελώς να επιστρέψουν στις πατρίδες τους έως ότου βρεθεί κενή θέση στις πτήσεις επαναπροώθησης.


Ρούχα απλωμένα στον νέο χώρο προσωρινής φιλοξενίας οικογενειών προσφύγων- μεταναστών, που επιθυμούν να επιστρέψουν οικοιοθελώς στις χώρες καταγωγής τους, στις αστυνομικές εγκαταστάσεις της Αμυγδαλέζας, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα (δεν εικονίζεται), Αθήνα Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ
Åðßóêåøç ôïõ õðïõñãïý Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç Íßêïõ Ôüóêá, ìáæß ìå ôïí áíáðëçñùôÞ ãåíéêü ãñáììáôÝá, áñìüäéï ãéá èÝìáôá ìåôáíÜóôåõóçò, ÔæáíÝôï ÖéëéððÜêï,  óôï íÝï ÷þñï ãéá ôçí ðñïóùñéíÞ öéëïîåíßá ïéêïãåíåéþí ðñïóöýãùí-ìåôáíáóôþí ðïõ åðéèõìïýí íá åðéóôñÝøïõí ïéêåéïèåëþò óôéò ÷þñåò êáôáãùãÞò ôïõò, óôçí ÁìõãäáëÝæá. Ï óõãêåêñéìÝíïò ÷þñïò èá ëåéôïõñãåß ùò êëåéóôÞ äïìÞ êáé êÝíôñï êñÜôçóçò, êáèþò Ýôóé ðñïâëÝðåôáé áðü ôïõò êáíïíéóìïýò ãéá ôçí óõãêåêñéìÝíç äéáäéêáóßá, áëëÜ ç ðáñáìïíÞ ôùí ðñïóöýãùí- ìåôáíáóôþí äåí èá îåðåñíÜ ôéò 10 ìÝñåò ðåñßðïõ. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)


hellasforce.com
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...