Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο και μήνυμα

skull_and_crossbones_c1947_ghw_bush_left_of_clock

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο και μήνυμα.
 
Με αφορμή τα άρθρα στα ΚΑΤΟΧΙΚΑ ΝΕΑ
του ΚΟΡΑΞ: ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 232 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΤΙΣ 22/3…ΠΑΛΙ ΣΥΜΠΤΩΣΗ!!
Και του STRANGER: Τρία σενάρια για την εξέλιξη στην Αμερική ..

Θα παρουσιάσω ένα μοτίβο έτσι όπως το έδωσε ο «Psalm ThirtyFour» όπως ονομάζεται τώρα, παλαιότερα γνωστός ως «ps34v18».
Με την παράκληση, για όποιον ενδιαφέρεται, αρχικά να μελετήσει, έπειτα να διορθώσει ή να προσθέσει στο μοτίβο.

Δεν είναι σημαντικό να πιστεύεις. Σημαντικό είναι να αρχίσεις να παρατηρείς το μοτίβο.
Ξεκινάμε λοιπόν
Το δωδεκαδικό σύστημα δημιουργήθηκε για να χειριστεί ειδικά τα κλάσματα 1/3 και ¼. Αυτά τα κλάσματα είναι οι βασικοί αριθμοί για Αποκαλύψεις.
Ζαχαρίας 13:7 Ρομφαία ἐξεγέρθητι ἐπὶ τοὺς ποιμένας μου καὶ ἐπὶ ἄνδρα πολίτην μου, λέγει Κύριος παντοκράτωρ· πατάξατε τοὺς ποιμένας καὶ ἐκσπάσατε τὰ πρόβατα, καὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ τοὺς ποιμένας. 8 καὶ ἔσται ἐν πάσῃ τῇ γῇ, λέγει Κύριος, τὰ [δύο μέρη] αὐτῆς [ἐξολοθρευθήσεται καὶ ἐκλείψει], [τὸ δὲ τρίτον ὑπολειφθήσεται] ἐν αὐτῇ· 9 καὶ διάξω [τὸ τρίτον διὰ πυρὸς καὶ πυρώσω αὐτούς], ὡς πυροῦται τὸ ἀργύριον, [καὶ δοκιμῶ αὐτούς], ὡς δοκιμάζεται τὸ χρυσίον· αὐτὸς ἐπικαλέσεται τὸ ὄνομά μου, κἀγὼ ἐπακούσομαι αὐτῷ καὶ ἐρῶ· λαός μου οὗτός ἐστι, καὶ αὐτὸς ἐρεῖ, Κύριος ὁ Θεός μου
… «τα δύο μέρη θα καταστραφούν και θα εξαφανισθούν»
… «το τρίτον μέρος θα μείνη»
… «Αυτό δε το τρίτον μέρος θα το περάσω δια μέσου του πυρός, θα τους δοκιμάσω»

βασικό μοτίβο
Δύο είναι κοινοί και αριθμημένοι
ένας είναι ξεχωριστός και κρυφός (εντός των λέξεων)

2 / 3 ~ αριθμημένα
1 / 3 ~ μέσα από τις λέξεις

2 / 3 ~ παρατηρούνται με τα μάτια της σάρκας
1 / 3 ~ κρυμμένο μέσα στις λέξεις του πνεύματος

2 / 3 ~ αριθμούνται μεταξύ των ανόμων [Θάνατος της σάρκας]
1 / 3 ~ τηρώντας τον Λόγο [Πνευματική ζωή]

2/3 = 0.666 Σήμανση θανάτου σε Σώμα και Πνεύμα
1 /3 = 0.333 Διωγμός, εν τούτης Πνευματική ζωή

Αυτό το μοτίβο των 2/3ων και 1/3ου έχει επανειλημμένα βρεθεί εντός του Λόγου και έχει το ίδιο μήνυμα. Ορισμένα είναι απλά και μερικά είναι περίπλοκα, παρ ‘όλα αυτά υπάρχουν.
Χρόνος [κοινός και αριθμημένος]
Χρόνοι [κοινοί και αριθμημένοι]
Και διαίρεση του χρόνου [ξεχωριστός και κρυμμένος μέσα στις λέξεις]

42 μήνες ~ 3 ½ χρόνια ~ 3 ½ μέρες [χρησιμοποιούμε ώρες]
Χρόνος [12 μην.] Χρόνοι [24 μην.] διαίρεση του χρόνου [6 μην.]

[14 μην.] [14 μην.] [14 μην.]
14 μην. = [4 μην.] [8 μην.] [2 μην.]
7 μην. = [2 μην.] [4 μην.] [1 μην.]

Το σήμα της Scull and Bones images Δύο είναι κοινοί και αριθμημένοι
2 οστά ίδιου τύπου, κοινά μεταξύ τους.
1 ξέχωρο και κρυμμένο. Το κρανίο του Τζερόνιμο [Geronimo’s Skull ~ GS] Με κρυφούς συλλογισμούς, κλάπηκε και κρύφτηκε μέσα στην κρύπτη.

Αρ. 19,16 Εκείνος ο οποίος θα εγγίση στο έδαφος πεδιάδος νεκρόν φονευθέντα η φυσικώς αποθανόντα η aνθρώπινον οστούν, η μνήμα, θα είναι ακάθαρτος επί επτά ημέρας.
Ματθ. 23,27 Αλλοίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι ομοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οι οποίοι εξωτερικώς μεν φαίνονται ωραίοι, ενώ από μέσα είναι γεμάτοι με κόκκαλα πεθαμένων και με κάθε ακαθαρσίαν.
Το ρολόι (grand father clock) της Scull and Bones, που εμφανίζεται σε όλες τις αναμνηστικές φωτογραφίες δείχνει πάντα την ίδια ώρα 8:00.

skull_and_crossbones_c1947_ghw_bush_left_of_clock

Ρωμαϊκό σύστημα αναπαράστασης αριθμών
Μικρός δείκτης = VIII
Μεγάλος δείκτης = XII

Ειδική σημείωση π.μ. 12 ώρες και μ.μ. 12 ώρες.
Η βιβλική ημέρα ξεκινά στις 6:00 π.μ. + 14 ώρες = 8 μ.μ.

Δύο είναι κοινοί και αριθμημένοι
Ημέρα π.μ.: 8 είναι τα 2/3 του 12 και 2/3 = .666
Νύχτα π.μ.: 8 είναι τα 2/3 του 12 και 2/3 = .666

Πού βρίσκεται ο ένας ξεχωριστός και κρυφός;
Δεν μετριέται με το ρωμαϊκό σύστημα, αλλά όπως μετρά ο il papa. πώς μετρά ο il Papa το ακάθαρτο κέρδος του; Και το πιο σημαντικό πως «διαιρεί»;
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_numerals
Aν και οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν το δεκαδικό σύστημα για ακέραιους αριθμούς, αντανακλώντας τον τρόπο που υπολόγιζαν στα λατινικά, χρησιμοποίησαν ένα δωδεκαδικό σύστημα για κλάσματα, επειδή η διαιρετότητα του δώδεκα (12 = 3x2x2) το καθιστά ευκολότερο να χειριστεί τα κοινά κλάσματα 1/3 και 1/4 από ό, τι ένα σύστημα που βασίζεται στο δέκα (10 = 2×5)
3x2x2
Δύο ρωμαικά συστήματα αρίθμησης. Δεκαδικό για το Θηρίο – δωδεκαδικό για τον άνθρωπο.
Στο δωδεκαδικό 8/12 = 2/3 = .666
Στο ρωμαϊκό σύστημα S ή S •• bes, bessis «Δύο φορές» (όπως «δύο φορές το ένα τρίτο»)
Όπου το (•) υποδεικνύει την Uncia, unciae ( Λατινικά, «δωδέκατο μέρος») «Ουγκιά» το 1/12
6/12 = ½ semissis «Ήμισυ»
όπου γράμμα S → ημι- (μισό)

«Αριθμημένα» από τους Ρωμαίους τότε και τώρα
[Θηρίο] [άνθρωπος]
666.666
Δεκαδικό – δωδεκαδικό
Ακέραιος – κλάσματα

το σημείο (•) ένα κλάσμα η κηλίδα στο μάτι που μας τυφλώνει προς την αλήθεια.

skull_bones

….Δύο είναι κοινοί και αριθμημένοι

6 στέκονται αριστερά από το ρολόι και 6 στέκονται στα δεξιά.

skull_bones05_02
… ένας στέκεται ξεχωριστά και κρυμμένος
6 στο τραπέζι. 3 άνδρες & οστά 3 νεκρών ανδρών. [Υπονοείται από 3 διαφορετικούς άνδρες]

666 μία κυβέρνηση ανδρών – πρίγκιπες εκ γης
Ο χρόνος 8/12= .666 ο αριθμός του ανθρώπου …. Μέχρις ωρισμένου καιρού θα παραχωρηθή εις αυτόν μία τέτοια εξουσία (δοθήσεται ἐν χειρὶ αὐτοῦ…).
Δαν. 7,25 καὶ λόγους πρὸς τὸν Ὕψιστον λαλήσει καὶ τοὺς ἁγίους Ὑψίστου παλαιώσει καὶ ὑπονοήσει τοῦ ἀλλοιῶσαι καιροὺς καὶ νόμον. καὶ δοθήσεται ἐν χειρὶ αὐτοῦ ἕως καιροῦ καὶ καιρῶν καὶ ἥμισυ καιροῦ.
maxresdefault
Τί παρατηρούμε στην παραπάνω φωτογραφία;
“TILL TIME IN HIS DEATH – STRUGGLE GROANS” [E] [SKT] [322]
Ησ. 5,20 Οὐαὶ οἱ λέγοντες τὸ πονηρὸν καλὸν καὶ τὸ καλὸν πονηρόν, οἱ τιθέντες τὸ σκότος φῶς καὶ τὸ φῶς σκότος, οἱ τιθέντες τὸ πικρὸν γλυκὺ καὶ τὸ γλυκὺ πικρόν.
Λέγουν και πράττουν τα ανάποδα…….
Στο δωδεκαδικό σύστημα οι αριθμοί 2 και 3 έχουν κάποια συγκεκριμένη σημασία.
2 = ᘔ = 10
3 = Ɛ = 11
322 = ᘔ ᘔ Ɛ = 10 10 11

Όπως σε κάθε κρυφό σύστημα αρίθμησης, αφαιρούμε το 0 και έχουμε
11 11
ΧΡΟΝΟΣ 11:11
Στο συγκεκριμένο δωδεκαδικό σύστημα ο αριθμός δέκα μπορεί να γραφτεί επίσης ως
«Α», «Τ» ή «Χ»
Και ο αριθμός ένδεκα ως «Β» ή «Ε»

ΑΑΒ = 1571(MDLXXI) http://www.yougonumbers.com/roman-numeral/mdlxxi
Οι λίστες με τα μέλη της Scull and bones https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Skull_and_Bones_members#1920s
Και η λίστα των μελών της Scull and bones του 1920
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Bones_Class_of_1920.jpg
Φιγουράρουν τα ονόματα των Briton Hadden και Henry Robinson Luce.
Το TIME (ΧΡΟΝΟΣ) είναι ένα εβδομαδιαίο ειδησεογραφικό Αμερικανικό περιοδικό. Η Time Inc δημιουργήθηκε το 1923 (1ο τεύχος 3.3.1923) από τον Briton Hadden (hades – Άδης) και τον Henry Luce (lucifer – εωσφόρος). Οι οποίοι ήταν συμμαθητές στο Yale. Δηλωμένοι φασίστες και σατανιστές.

“TILL TIME IN HIS DEATH – STRUGGLE GROANS” [E] maxresdefault
Στο δωδεκαδικό σύστημα ο αριθμός 11 εμφανίζεται ως «Β» ή «Ε» Ε=11 … που ακτινοβολεί πάνω από το κρανίο
Πραξ. 1,24 καὶ προσευξάμενοι εἶπον· σὺ Κύριε, καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα, 25 λαβεῖν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, ἐξ ἧς παρέβη Ἰούδας πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον. Καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτῶν, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ Ματθίαν, καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων.
… συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν 11 ἀποστόλων, οι οποίοι βρήκαν σαρκικό θάνατο, αλλά ζωή εν πνεύματι.
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΒ’ 4 Λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι· 5 διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;
6 Εἶπε δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.

ΕΞΟΔΟΣ 22 7 ἐὰν δέ τις δῷ τῷ πλησίον ἀργύριον ἢ σκεύη φυλάξαι, καὶ κλαπῇ ἐκ τῆς οἰκίας τοῦ ἀνθρώπου, ἐὰν εὑρεθῇ ὁ κλέψας, ἀποτίσει τὸ διπλοῦν·
Ο αριθμός 11 αντιπροσωπεύει τους «αριθμημένους» για θάνατο. Ο κλέφτης πρέπει να πληρώσει διπλά.
Υπάρχουν πολλές βιβλικές μαρτυρίες για κάθε δήλωση. Αυτοί οι μιαροί διαστρεβλώνουν τα πάντα. Ο λαός του Θεού πρέπει να «καταβάλει» 11 και τα διπλά 22. Γιατί; Για την ασυγχώρητη και ανώριμη υπερηφάνεια του Εωσφόρου. Ο οποίος κατανοεί τον Λόγο. Η Χριστιανική τεχνητή αντίληψη ότι είναι τυφλός είναι ανοησία. Είναι αποφασισμένος για εκδίκηση, του είδους που οι άνθρωποι είναι ικανοί. Ακόμα κι αν αυτό θα τους κοστίσει τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της ζωής τους.
Σύγκριση

Σφραγίδα Scull and bones 


maxresdefault
Σφραγίδα Ιησουϊτών 10013571_832219933471561_310709438_n
Κύκλος που ακτινοβολεί
“E” πάνω από τα οστά – Σταυρός πάνω από τα αρχικά “IHS”
[3] οστά – [3] γράμματα
[3] αριθμοί (322) – [3] καρφιά
Ενδιαφέρουσες ομοιότητες μεταξύ των αρχικών κάτω από το κρανίο “SKT“. Θα μπορούσε να είναι μία αντίστροφη γραμματοσειρά. 


alec-ihs
1540 = Α84 = Χ84 = Τ84 (δωδεκαδικό)

filarianna

agnosto.gr

katohika.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...