Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Γερμανία, μία χώρα ὑπὸ κατοχήν!


Στὰ χαρτιὰ ἡ Γερμανία εὑρίσκεται ὑπὸ κατοχήν.

3.380 τόννοι χρυσὸς εἶναι τὰ γερμανικὰ ἀποθέματα, ἢ ἀλλοιῶς 270.000 ῥάβδοι ἢ 180 δισεκατομμύρια δολλάρια.

Ὁ γερμανικὸς χρυσὸς εἶναι δεύτερος στὸν κόσμο (στα χαρτιὰ τοὐλάχιστον), μετὰ τὶς ΗΠΑ, ἀλλὰ ἡ Γερμανία ἔχει μόνον τὸ 30% στὸ ἔδαφός της.
Μὲ τὴν λήξη τοῦ πολέμου ὑπεχρεώθη νὰ καταθέτῃ τὰ ἀποθέματά της σὲ χρυσὸ στὶς ΗΠΑ, στὴν Γαλλία καὶ στὴν Βρεταννία.

Πρὶν ἀπὸ 15 χρόνια ἐζήτησαν Γερμανοὶ βουλευτὲς νὲ ἐλέγξουν τὸν χρυσὸ τῆς πατρίδος τους ἐπὶ τόπου, στὴν Νέα Ὑόρκη, ἀλλὰ δὲν τοὺς ἐπετράπη. Τότε πολλοὶ ἰσχυρίσθησαν ὅτι τὰ γερμανικὰ ἀποθέματα δὲν ὑπάρχουν πλέον καὶ ὅτι οἱ ΗΠΑ ἔχουν χρηματοδοτήσει τὴν οἰκονομία τῆς χώρας τους μὲ αὐτά. Ὑπὸ αὐτὴ τὴν ὑποψία ἠθέλησαν οἱ Γερμανοὶ νὰ πάρουν πίσω 300 τόννους ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. καὶ 350 τόννους ἀπὸ τὴν Γαλλία.
Ἁπὸ τὴν Γαλλία δὲν ὑπῆρξε πρόβλημα.

Ἂν καὶ φωνὲς στὴν Γερμανία ζητοῦν τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ χρυσοῦ, οἱ ἄλλες δυνάμεις δὲν φαίνονται διατεθημένες νὰ τὸν ἐπιστρέψουν, ἐπικαλούμενες παλαιὲς συμφωνίες.
Μάλιστα, πολλοὶ ἐγείρουν ἀντιῤῥήσεις σὲ αὐτό, φοβούμενοι τὴν περαιτέρω ἐνδυνάμωση τῆς Γερμανίας, ποὺ θὰ τῆς ἐπιτρέψη νὰ κυριαρχήσῃ στὴν Εὐρώπη.
Ἐπὶ πλέον θέλουν νὰ χρησιμοποιοῦν τὰ γερμανικὰ ἀποθέματα σὲ χρυσὸ ὡς μοχλὸ ἀσκήσεως πιέσεως.

Αὐτὴ τὴν στιγμὴ ἡ Γερμανία ὑπολογίζει ὅτι διαθέτει μεγάλα ἀποθέματα σὲ χρυσό, ἀλλὰ οὔτε μπορεῖ νὰ τὸν ἐλέγχῃ, μὰ οὔτε καὶ νὰ τὸν πάρῃ, ἐὰν παραστῇ ἀνάγκη.
Ἔτσι φαίνεται πὼς ὑπάρχει τελικῶς θεία δίκη γιὰ τοὺς Γερμανούς.
Οἱ Γερμανοὶ πῆραν τὸν δικό μας χρυσό κι ἐν συνεχείᾳ τοὺς τὸν πῆραν ἄλλοι.Ὀλύμπιος Τρύφων


εἰκόνα


filonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...