Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Γιὰ ὅσα ἔρχονται καὶ ὅσα πρέπει νὰ κάνουμε
Ὕποπτες καὶ λίαν ἐπικίνδυνες οἱ πρόσφατες δηλώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ πρέσβεως Τζέφρυ Πάιατ, γιὰ τὴν πιθανότητα προκλήσεως «ἀτυχήματος» στὸ Αἰγαῖο, μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας. Προσπαθεῖ μάλιστα νὰ μᾶς πείσῃ γιὰ τὴν «εἰλικρινὴ ἀνησυχία» του, δηλώνοντας ὅτι «ἔχουμε ἐμπλακεῖ στενά, καὶ ἐμεῖς καὶ ἡ πρεσβεία μας στὴν Ἄγκυρα».
Καὶ γίνεται πιὸ ξεκάθαρος στὴν συνέχεια, ὅσον ἀφορᾷ στὸν ῥόλο τοῦ ΝΑΤΟ κατὰ τὴν ἐποχὴ Τρᾶμπ, ὑπογραμμίζοντας ὅτι οἱ διατλαντικὲς σχέσεις ἀνάμεσα σὲ ΗΠΑ καὶ Ἡνωμένη Εὐρώπη, παραμένουν σταθερὲς καὶ βασικὴ προτεραιότης τῆς νέας κυβερνήσεως τῶν Η.Π.Α., καθὼς ἀντιμετωπίζει πλέον τρεῖς βασικὲς ἀπειλές:
  • Τὴν Βόρειο Ἀφρικὴ καὶ τὴν Λιβύη,
  • τὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ
  • τὴν ἐπιθετικότητα τῆς Ῥωσσίας.
«Ἡ Ἑλλὰς εὑρίσκεται ἀνάμεσα σὲ αὐτὲς τὶς τρεῖς ἀπειλές», ἐτόνισε ὁ κ. Πάιατ.

Τί ἀλλο χρειάζεται νά μᾶς πῇ ἐπί πλέον;
Ὀλες οἱ ἀπειλές, ποὺ πράγματι ἀντιμετωπίζουν, εἶναι ἡ ἐξῆς …μία: ἡ Ῥωσσία!!!
Αὐτὴν θέλουν νὰ σύρουν σὲ πόλεμο καί, ἐὰν εἶναι δυνατόν, νὰ (τὸ κάνουν νά) φανῇ στὴν κοινὴ γνώμη ὅτι αὐτή, ἡ Ῥωσσία εἶναι ὁ κύριος ὑπεύθυνος καὶ ὁ ἐπιτιθέμενος.

Γιὰ αὐτὸ καὶ «τσιγκλοῦν» κι ἐρεθίζουν τὸν Ἐρντογὰν καὶ τοὺς Τούρκους. Τὸν πιέζουν καὶ τὸν ἐμπαίζουν πολιτικὰ καὶ στρατιωτικά, ἀπὸ Συρία ἔως καὶ Κύπρο, ἐξωθώντας τον νὰ κάνῃ τὴν λάθος κίνηση.

Ποῦ ἀλλοῦ θά μπορέση πλέον νά ἐνεργήσῃ στρατιωτικά, γιά νά ἐκτονωθῇ ὁ «σουλτᾶνος», ὥστέ νά ἱκανοποιήσῃ τήν «ἐθνικο-ἰσλαμιστική» ἐκλογική του βάση, ἐκτός τῆς περιοχῆς τῆς Κύπρου, τοῦ Αἰγαίου Πελάγους καί τῆς Θράκης;
Μιᾶς καὶ ἐὰν δὲν καλύψῃ τὶς προσδοκίες αὐτὲς τοῦ ὄχλου, κινδυνεύουν, ἄμεσα καὶ σοβαρά, οἱ ζωὲς τοῦ ἰδίου καὶ τῆς οἰκογενείας του.

Τὸν σπρώχνουν ἔτσι καταλλήλως… Τὸν «ἐρεθίζουν» ἐπιδεξίως καὶ ἐπαγγελματικά, ὥσπου νὰ κάνῃ τὴν (μοιραία) στρατιωτικὴ κίνηση ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου…
Καὶ τότε…

Ποιός ἄραγέ θά κινηθῆ ἐναντίον τῶν Τούρκων;
Σίγουρα ὄχι οἱ ἴδιοι οἱ Ἀμερικανοὶ ἡ οἱ «σύμμαχοι» Εὐρωπαῖοι. Οἱ Ῥῶσσοι ἔχουν τὸ κίνητρο. Αὐτῶν τὰ συμφέροντα καὶ οἱ θαλάσσιες κινήσεις ἀπειλῶνται στὴν περιοχή.
Αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ ζητούμενον. Νὰ ἐμπλακῇ ἡ Ῥωσσία σὲ πόλεμο.

Μᾶς τὸ εἶχαν πῆ κάποιοι ἀπὸ χρόνια πρίν…
Τὸ βλέπουμε σήμερα νὰ διαδραματίζεται στὴν περιοχή μας κι ἐμπρὸς στὰ μάτια μας, ὅπου βέβαια τώρα τὸ ἐν λόγῳ ζήτημα ἔχει κυριολεκτικῶς ξεφύγει.

Τώρα πιὰ οἱ πολιτικὲς ἠγεσίες ἔχουν ἐμπλακεῖ στὰ σχέδια τῶν «Μεγάλων» καὶ ἀφοῦ δὲν τοὺς «ῥιξαμε», ἔως σήμερα, τώρα παίζουν μόνοι τους τὸν «ῥόλο» τους στὰ ἐν λόγῳ σχέδια. Καὶ οἱ Ἕλληνες παραμένουν παγιδευμένοι μεταξὺ αὐτῶν τῶν δύο πλευρῶν. Τῶν «ὑποταγμένων» καὶ τῶν «πατριωτῶν», ξεχνώντας πὼς ἐπάνω ἀπὸ ὅλα πρέπει, ὀφείλουμε καὶ χρειαζόμεθα νὰ παραμείνουμε Ἕλληνες, πιστοὶ στὴν φυλὴ καὶ στὶς φωτεινὲς δυνάμεις μας.

Τώρα εἶναι ποὺ πρέπει νὰ ἐναρμονισθοῦμε, νὰ ὀργανωθοῦμε καὶ ἡνωμένοι νὰ ἀντιασταθοῦμε, γιὰ νὰ περάσουμε, ὅσο γίνεται πιὸ ἀνώδυνα, τὴν μεγάλη καταιγίδα καὶ τὰ γεγονότα ποὺ ἔπονται.

Θεοφανάκης Στέφανοςfilonoi.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...