Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Γιὰ νὰ κερδίσουμε τὴν Ζωὴ πρέπει νὰ …σκοτώσουμε ὅ,τι τὴν ἐμποδίζει!!!

Ἡ Ἀνθρωπότης δὲν εὑρίσκεται σὲ μεγάλον κίνδυνο.
  Σὲ μεγάλο κίνδυνο εὑρίσκεται ὅλος ἐκεῖνος ὁ μηχανισμὸς ποὺ προσπάθησε (κι ἐπέτυχε μερικῶς) νὰ διατηρῇ ἐν σκοτασιστικῇ  δουλείᾳ τὴν Ἀνθρωπότητα, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, καθὼς ἐπίσης καὶ νὰ τὴν ἐλέγχῃ μέσα ἀπὸ παραμυθολογίες, δοξασίας καὶ Παρὰ Φῦσιν τακτικές. Καὶ σαφῶς δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά, μέσα στὴν γνωστή μας (κι ἄγνωστή μας) ἱστορία, ποὺ ἐπαναλαμβάνονται οἱ συνθῆκες ἐκεῖνες, ποὺ ἀποδεικνύουν τὸ τέλος τῆς Ὕβρεως.
Διαβιώντας σὲ ἕναν κόσμο ὅπου τὸ μερικὸ καὶ τὸ λάθος καὶ τὸ παρὰ φύσιν προσδιορίζεται ὡς ἀληθές, ἔχουμε ἀπωλέσει, σὲ μεγάλον βαθμό, τὸ ἀτομικό μας δικαίωμα στὴν Ζωή, ἐφ΄ὅσον ἡ κρίσις μας διέπεται ἀπὸ λάθος ἐκτιμήσεις, ἐφ΄ ὅσον βασίζεται σὲ λάθος βάσεις. Λάθος κρίσις ὁδηγεῖ σὲ ἐσφαλμένα συμπεράσματα κι ἀποφάσεις καί, ἐμμέσως ἀλλὰ ταχύτατα, στὸν θάνατο. Τὸ δικαίωμα στὴν Ζωή, ποὺ στρεβλῶς ἀντιλαμβανόμεθα, γενικῶς κι ἀορίστως, ὡς ἀδιαπραγμάτευον, ἐφ΄ ὅσον αὐτὸ τὸ δικαίωμα παραμένει ἀδιαπραγμάτευον μόνον ὅταν τὸ ἀσκοῦν Πολεμιστές, Ἀγωνιστὲς καὶ Κατὰ Φῦσιν διαβιοῦντες, ἔχουμε χρέος νὰ τὸ κερδίσουμε, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ πολλές, μικρὲς καὶ μεγάλες, ἀναθεωρήσεις, ἀνατροπὲς κι ἐπανατοποθετήσεις. Ὅ,τι κι ὅποιος θεωρῇ πὼς κατέχῃ τὸ δικαίωμα στὴν ζωὴ ἢ πὼς ἡ γέννησίς του στὸν κόσμο μας ἐγγυᾶται καὶ τὴν ἐπιβίωσίν του, ἁπλῶς λανθάνει καί, συντόμως, θὰ τὸ διαπιστώση.
Ἐπὶ πλέον τῶν παραπάνω σαφῶς κι ὀφείλουμε, ἐπὶ τέλους, νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς γιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ ὅσο τὸ δυνατὸν ταχυτέρα ἀνατροπὴ τῆς ὑβριστικῆς καὶ παρὰ φῦσιν ἐξουσίας, ἀπαιτεῖται νὰ σκοτώσουμε, μέσα μας, ἕνα πρὸς ἕνα ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα ποὺ μᾶς διατηροῦν, συνειδητῶς ἢ μή, ἐξηρτημένους ἀπὸ ἕνα οἰκοδόμημα ποὺ καταῤῥέει.  Εἰδικῶς αὐτὴ ἡ …λεπτομέρεια πλέον, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερά, ξεκινᾶ νὰ λειτουργῇ …νομοτελειακά, ὁδηγώντας ὅλους αὐτοὺς ποὺ ἀποκόβονται ἀπὸ τὶς (τεχνητῶς ἀποκτηθεῖσες) ὀπτικές τους, στὴν ἀνατροπὴ τῆς στάσεως ζωῆς τους καὶ τελικῶς στὸν ἐπαναπροσδιορισμὸμίας νέας στάσεως, ποὺ ὁδηγεῖ, βεβαιωμένα, στὴν ἔξοδο, στὴν ἀπαλλαγὴ καὶ ὁριστικῶς πρὸς τὴν Ἐλευθερία.


Φιλονόη

εἰκόνα


arxisame.gr 
Blog Widget by LinkWithin
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...