Διαχρονικῶς,τό ψευτοῥωμαίϊκο,ξεπουλοῦσε τήν ἱστορική μας κληρονομιά !


Τρία χρόνια μετά τό τέλος τῆς ἐν Ἑλλάδι γερμανικῆς κατοχῆς,μή ἔχουσα τήν οἰκονομική δυνατότητα (τῆς εἶχαν ῥίξῃ τά σλαυοκουμμούνια) νά λειτουργήσῃ τά μουσεῖα τῆς χώρας, ἡ ἑλλαδική κυβέρνησις,ἀπεφάσισε τό ξεπούλημα τῶν ἀρχαιοτήτων πού τῆς ...περίσσευαν ! 

Μάλιστα,ὑπῆρχε εἰδικός νόμος πού ἐπέτρεπε παρόμοιες πωλήσεις,ὁ ὁποῖος ὅμως δέν εἶχε μέχρι τό 1948,τεθῆ σέ ἐφαρμογή. 

Μέ τά σλαυοκομμούνια,τούς ΕΑΜοβουλγάρους,νά τήν ταλανίζουν,μέ σφαγές ἀμάχων (κυρίως τῶν ἀγροτικῶν περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος καί εἰδικῶς τῆς Πελοποννήσου καί τῆς Μακεδονίας...) ἡ χώρα δέν μποροῦσε νά μπῆ στήν τροχιά τῶν πολεμικῶν ἐπανορθώσεων,μέ ἀποτέλεσμα νά ἀφιερώνῃ ἕνα μεγάλο μέρος τῶν οἰκονομικῶν πόρων της,σέ πολεμικές ἐπιχηρήσεις. Ποιά μουσεῖα καί ποιές ἀρχαιολογικές ἀνασκαφές,νά εἶχε κατά νοῦ; Ἀποτέλεσμα τό ...ξεπούλημα τῶν πλεοναζόντων ἀρχαιοτήτων ! Βλέπετε,ἡ ζημιά στήν ὁποία προσέβλεπαν,οἱ ἐχθροί τοῦ Ἑλληνισμοῦ,πέραν τῆς ἀπωλείας ἐδαφικῆς κυριαρχίας (Μακεδονία), ἦταν καί πρός τήν κατεύθυνσιν τῶν ἱστορικῶν κληροδοτημάτων τῆς Φυλῆς ! Καί ἔχετε ὑπ᾿ὅψιν σας,πώς τό ξεκλήρισμα πού πραγματοποιοῦσαν τά κομμούνια στήν Πελοπόννησο εἶχε πολύ βαρύνουσα σημασία. Ποιά ; Σκεφτεῖτε ἀπό ποῦ ἐξεκίνησε ἡ Παλιγγενεσία τοῦ Ἔθνους; Καί ὅσον ἀφορᾶ τό ἕτερο μέρος δράσεως τῶν κομμουνιῶν,στήν Μακεδονία,ἐκεῖ τά πράγματα ἦταν πολύ ξεκάθαρα καί ἀφοροῦσε τήν ἀποκοπή της ἀπό τό ἑλληνικό κράτος. Ἕτσι καί σήμερα οἱ συμμορῖτες,πού δυστυχῶς,μᾶς ἐξουσιάζουν (ποιός τό φανταζόταν τότε πώς θά γινόταν κάτι τέτοιο !) ἐπέτυχαν νά παραδώσουν τήν Μακεδονία μας καί βεβαίως ξεπουλοῦν τά πάντα,συμπεριλαμβανομένων καί τῶν ἀρχαιολογικῶν χώρων ! ! ! 

ΚΑί τό κακό εἶναι πώς αὐτή τήν φορά κατέλαβον τήν ἐξουσία μέ τήν ψῆφο τοῦ λαοῦ τῆς ἑλλαδικῆς...


Σημ.  Τά ἀποκόμματα τῶν ἐφημερίδων,ἀπό ἐδῶ 

Ἡ Πελασγικήsxolianews
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2017 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger