-->

Ούτε το Hollywood τέτοια μαζική παραγωγή ταινιών επιχορηγουμένων από τις τσέπες των φορολογουμένων


Σε ελάχιστους μήνες ο υπουργός Νίκος Παππάς υπέγραψε εκατομμύρια ευρώ για την παραγωγή ταινιών σε συγκεκριμένη εταιρεία Με την αιτιολογία ότι αποτελούν επενδυτικά σχέδια;

Δες Έλληνα φορολογούμενε πόσα πλήρωσες:

ΤΑΙΝΙΑ "ADULTS IN A ROOM":
Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (629.561,45 €).

Υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου με τον τίτλο «Η ΑΝΑΚΡΙΣΗ», αγγλικός τίτλος
“INTERROGATION”, (κινηματογραφική ταινία μυθοπλασίας). Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 35% του προϋπολογισμού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ήτοι στο ποσό των εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (126.642,33 €).

ΤΑΙΝΙΑ ΔΡΟΜΟΙ:
Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 35% του προϋπολογισμού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ήτοι στο ποσό των σαράντα χιλιάδων επτακοσίων δώδεκα ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (40.712,27 €).

ΤΑΙΝΙΑ «A PURE PLACE»:
Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 25% του προϋπολογισμού των συνολικών επιλέξιμων δαπανών, ήτοι στο ποσό των εκατό τριάντα μία χιλιάδων ευρώ (131.000,00 €)

ΤΑΙΝΙΑ "ΔΙΑΣ":
Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (195.783,62 €).

ΤΑΙΝΙΑ «ΦΙΛΙΚΑ ΠΥΡΑ»:
Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν έξι χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (106.516,42 €).

ΤΑΙΝΙΑ «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» :

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων οχτακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτών (169.879,98 €).

ΤΑΙΝΙΑ «Το νησί της φωτιάς»:

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (153.829,87 €).

Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο
Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο
Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενο
Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενοΗ εικόνα ίσως περιέχει: κείμενοΔεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενοΗ εικόνα ίσως περιέχει: κείμενοΗ εικόνα ίσως περιέχει: κείμενοΔεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.Η εικόνα ίσως περιέχει: κείμενοΔεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.
Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2017 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger