Ἰσοκράτης : Βρέ, ποῦ καταντήσαμε !


« ...ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ᾽ ἐρήμην καταλαβόντες οὐδ᾽ ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ᾽ οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν ὥστ᾽ ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν, αὐτόχθονες ὄντες καὶ τῶν ὀνομάτων τοῖς αὐτοῖς οἷσπερ τοὺς οἰκειοτάτους τὴν πόλιν ἔχοντες προσειπεῖν...» ( Ἰσοκράτους «Πανηγυρικός»,στιχ.24)

«...Διότι κατοικούμε αυτήν την χώρα, χωρίς ούτε να εκδιώξουμε άλλους εξ αυτής ούτε να την καταλάβουμε έρημο ούτε να εγκατασταθούμε σε αυτήν ως ανάμεικτος ομάδα από διάφορα ανόμοια φύλα, απεναντίας είναι τόσον ευγενές και γνήσιο το γένος μας, ώστε τη χώρα, στην οποίαν είδαμε το πρώτο φως, εξακολουθούμε συνεχώς να κατοικούμεδιότι είμεθα αυτόχθονες και μόνον εμείς από όλους τούς άλλους έχουμε το δικαίωμα να προσφωνούμε την πόλη μας με τις ίδιες λέξεις, δια των οποίων προσαγορεύομε τούς πλέον γνωστούς συγγενείς...»
(ἐδῶ)

Καί ἡ ἐπίμαχος φρᾶσις τῆς ...κατάντιας μας ! Σκέψου,ἀπό τότε !   ἀπό τόν στῖχον 50 :

« ...τοσοῦτον δ᾽ ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὥσθ᾽ οἱ ταύτης μαθηταὶ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι γεγόνασιν, καὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκεν μηκέτι τοῦ γένους, ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας ἢ τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας...» (ἐδῶ)

Τήν μετάφρασιν τήν ἀφήνουμε στήν ἀείμνηστον καί ἐξέχουσα καθηγήτρια Φιλολογίας,Ἄννα Τζιροπούλου-Εὐσταθίου :


Ἔτσι ἀκριβῶς : «Βρέ,ποῦ καταντήσαμε» ! 
Καί ποῦ εἶσαι ἀκόμη,πού θά κατρακυλήσουμε ἀκόμη,μέ ὅλους αὐτούς τούς ἀνθέλληνες-προδότες,ἑλληνοφώνους πού κάνουμε ...κυβερνῆτες «μας» ! 


Ἔμ τί,σάν ἐκεῖνα τά χρόνια πού μᾶς ἔλειπε ὁ ...πολυ-πολιτισμός; 


Τό εἶπαν καί τό ἔκαναν...! 


Ἡ Πελασγική 

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2017 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger