ΔΙΧΟΝΟΙΑ, Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣΓράφει ὁ  Ἰωάννης Μ. Ἀσλανίδης

Εἶναι θλιβερὸ τὸ φαινόμενο νὰ ἐπαναλαμβάνεται, στὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ τῆς πατρίδας μας καὶ σὲ διάφορες μορφές, ἡ κατάρα τῆς φυλῆς μας ποὺ εἶναι ἡ «Διχόνοια». Αὐτὴ ποὺ δὲν ἀφήνει, τὸν χαρισματικὸ κατὰ τ᾿ ἄλλα Ἕλληνα, νὰ φθάσει στὸ ἐπίπεδο ποὺ τοῦ ἀνήκει.
Μὲ τὸ πρόσφατο ταξείδι τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας στὶς Η.Π.Α., διαπιστώσαμε ἀπὸ τὶς διαστάσεις τῶν κομμάτων τῆς Πατρίδος μας σὲ συμπεράσματα καὶ πάλι ὁ αἰώνιος διχασμός,ἀκλόνητος συνεχίζεται στὴν χώρα μας, μὲ τὴν ἐκτὸς ἐλέγχου ρητορικὴ ἀντιπαράθεση μὲ ψευδεπίγραφα διλήμματα. Οὐδεὶς ἀσχολεῖται, βεβαίως, μὲ τὴν ἀνάγκη συνθέσεως «Ἀνατολῆς» καὶ «Δύσεως» ποὺ εἶναι σχεδὸν τὸ ζητούμενο ἐδῶ καὶ αἰῶνες.
-Λαϊκιστὲς καὶ δημαγωγοὶ πολλὲς φορὲς καὶ στὴν ἀρχαιότητα, παραπλανοῦσαν τὸ Λαὸ καὶ ἀδικοῦσαν ἀθάνατες ἐπιφανεῖς προσωπικότητες, γιὰ νὰ ἐπικρατοῦν οἱ μέτριοι. Ἰδοὺ τὸ τέλος, Δειγματικά μερικῶν ἐξ αὐτῶν:

.ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ,ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ στὰ 500π.χ. 80 ἐτῶν στὴν ἐξορία ἀπὸ τὴν πεῖνα.
.ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ,ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ π.χ.65 ἐτῶν στὴν ἐξορία.
.ΑΙΣΧΥΛΟΣ,ΑΙΣΧΥΛΟΣ στὰ 456π.χ. 69 ἐτῶν στὴν ἐξορία.
.ΠΕΡΙΚΛΗΣ,ΠΕΡΙΚΛΗΣ στὰ 429 π.χ. 66 ἐτῶν στὴν φυλακή.
.ΗΡΟΔΟΤΟΣ,ΗΡΟΔΟΤΟΣ στὰ 426 π.χ. 59 ἐτῶν στὴν ἐξορία
.ΣΩΚΡΑΤΗΣ,ΣΩΚΡΑΤΗΣ στὰ 399 π.χ. 71 ἐτῶν, καταδικάστηκε καὶ ἤπιε τὸ κώνειο.
.ΠΛΑΤΩΝ,ΠΛΑΤΩΝ στὰ 374 π.χ. 80 ἐτῶν στὴν ἐξορία.
.ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ στὰ 322 π.χ. 62 ἐτῶν, δηλητηριάστηκε.
Καί! Πολλοὶ ἄλλοι.....

-Ὁ Ἕλληνας ἔκαμε τὴν Ἐπανάσταση του 1821, μετὰ ἀπὸ 400 χρόνια σκλαβιᾶς, καὶ στὴν συνέχεια ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὰ μίση καὶ τὰ πάθη τῶν πρωταγωνιστῶν, κόντεψε νὰ χάσει κάθε ἐλπίδα Ἐλευθερίας. 

Ἀποτέλεσμα! Νὰ ἐπέμβουν οἱ ξένες δυνάμεις, γιὰ νὰ μᾶς βγάλουν ἀπὸ τὴν δεινὴ θέση ποὺ κατέληξε ἡ Παλιγγενεσία τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὰ πολιτικὰ μίση καὶ πάθη τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ἔκτοτε ἡ Ἑλλὰς κληρονόμησε τὴν κηδεμονία τῶν μεγάλων, χωρὶς οὐσιαστικὸ ἀντίκρισμα καὶ ἀπὸ τὴν ὁποία, μὲ τὴν κομματικὴ νοοτροπία ποὺ ἐπικρατεῖ ἀκόμη στὴν χώρα μας, οὐδέποτε θὰ ἀπαλλαγεῖ.
- Δημιούργησε τὸ ἔπος του '40, δίδοντας πρωτοποριακὰ τὴν ἐλπίδα σ᾿ ὅλο τὸν τότε κόσμο τὸ μὴ ἀκατανίκητο τοῦ Φασιστικοῦ Στρατοῦ, ὅταν τὰ κράτη τῆς Εὐρώπης σὰν χάρτινοι πύργοι ἕνα-ἕνα ἔπιπταν Καί! 

Ὅταν μετὰ ἀπὸ μερικὰ χρόνια τελείωσε ὁ Β! Π.Π. καὶ ἦλθε ἡ σειρά του νὰ καρπωθεῖ τοὺς κόπους, τὶς ἐπιτυχίες καὶ τὶς θυσίες του, δημιούργησε μερίδα πλανεμένων Ἑλλήνων πολιτικῶν καὶ πολιτῶν, μὲ μίση καὶ πάθη μεταξὺ μας, τὸν Ἑλληνοσπαραγμό τοῦ ἐμφυλίου καὶ ἀφοῦ κατέστρεψε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν Ἑλλάδα μὲ ἀνεπούλωτες μέχρι σήμερα πληγές, κόντεψε παραλίγο ἀκόμη καὶ νὰ τὴν ἀκρωτηριάσει καὶ νὰ τὴν θέσει γιὰ πολλὰ χρόνια, σὲ πολιτικὴ καὶ δημοκρατικὴ αἰχμαλωσία.
Ὅλοι γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν μελέτη ἱστορικῶν γεγονότων τῆς πατρίδος μας, πόσα δεινὰ καὶ ἐθνικὲς συμφορὲς ἔφερε στὸν τόπο μας, ὁ Ἑλληνικὸς διχασμός, ὁ ὁποῖος λὲς καὶ ἀποτελεῖ κατάρα στὸ ἔθνος μας.
Ὁ Ἑλληνικὸς διχασμὸς τῆς Ἑλλάδας (διχόνοια), κατὰ καιροὺς φούντωνε καὶ ἦτο κυρίως ἔργο πολιτικῶν παρατάξεων καὶ ἀρχομανίας ὁρισμένων, οἱ ὁποῖοι κατώτεροι τῶν περιστάσεων, ἔγραψαν πολλὲς φορὲς θλιβερὲς καὶ ὀλέθριες ἱστορικὲς πράξεις γιὰ τὸν τόπο μας.


Ἀποτέλεσμα! τὸ ζωοφόρο καὶ χαρισματικὸ ἔθνος τῶν Ἑλλήνων δὲν μπόρεσε ὄχι μόνο νὰ διατηρήσει τὴν ἐδαφικὴ ἐπικράτεια τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ νὰ ἀπολέσει ἐδάφη, ποὺ ἀνῆκαν ἀπὸ αἰῶνες, ἱστορικά, ἐθνολογικὰ καὶ γλωσσικὰ σὲ ἀκραιφνῆ Ἑλληνικὰ φύλλα.

Μόνο σὲ ἀναλαμπὲς στὴν ἱστορία μᾶς ἐθνικῶν ὁμοψυχιῶν, πρόσφατα (1912-1914) καὶ 1940, ἐπέτυχαν νὰ φθάσουν τὰ σύνορά μας ἔστω στὰ σημερινὰ ὅρια καὶ νὰ δημιουργήσουν τὸ ἀθάνατο ἔπος τοῦ 40, διατηρῶντας ἔτσι τὸ ἀθάνατο ἑλληνικὸ πνεῦμα.


Σήμερα, γνωρίζει καὶ ὁ τελευταῖος Ἕλληνας, ὅτι μόνο μὲ ὁμοψυχία ὅλων μας, μὲ διατήρηση τῶν ἀρχῶν καὶ παραδόσεων τῆς φυλῆς μας, μὲ δικαιοσύνη καὶ παραδειγματισμὸ τῶν πολιτικῶν καὶ πνευματικῶν ταγῶν τοῦ τόπου μας, ὑπάρχει ἐλπίδα νὰ ἐπιβιώσει, στὸ μελλοντικὸ διάβα τῆς πατρίδος μας, τὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος. Καί! Αὐτὸ θὰ γίνει μόνο ὅταν οἱ πολιτικοί μας μὲ τὶς πράξεις τῶν θ᾿ ἀποδείξουν ὅτι ἡ ἐνασχόληση στὴν πολιτικὴ δὲν εἶναι ἐπάγγελμα, ἀλλὰ λειτούργημα.

Μετὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω διερωτᾶται λοιπὸν ὁ Ἕλλην πολίτης, ὅταν αὐτὴν τὴν ἀνάγκη ποὺ ἀντιλαμβάνεται καὶ ὁ τελευταῖος Ἕλλην, γιατί δὲν τὴν ἀντιλαμβάνεται ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς πατρίδος μας;

Ἄς βγεῖ λοιπὸν μιὰ φορὰ ἕνας πρόεδρος κόμματος τῆς ἀντιπολίτευσης καὶ νὰ δώσει «Συγχαρητήρια» σὲ ὅποια κυβέρνηση γιὰ τὴν ἐπιτυχία της σὲ κάποιο τομέα. Δηλ. στὴν Ἑλλάδα καμία κυβέρνηση, δὲν πέτυχε τίποτα ποτέ;

Ποιός! κύριοι πολιτικοὶ ἄνδρες νὰ σᾶς πιστέψει; Καὶ Γιατί; Ὅταν εἶστε στὴν κυβέρνηση καυχάστε ὅτι ὅλα εἶναι ρόδινα στὴν Ἑλλάδα καὶ ὅταν εἶστε στὴν ἀντιπολίτευση διαρρηγνύετε τὰ ἱμάτιά σας, ὅτι ἡ χώρα διαλύεται.

Πιστεύω ὅτι ἦλθε ἡ ὥρα νὰ ἐπικρατήσει, ἡ πολιτικὴ ἐντιμότης καὶ εἰρήνη στὴν πατρίδα μας, καὶ ὄχι μόνο δὲν θὰ ὑπάρξει πολιτικὸ κόστος, ἀντίθετα πιστεύω, ἐὰν αὐτὸ ἀποτελέσει συλλογικὴ προσπάθεια τῶν πολιτικῶν μας, θὰ ἀποβεῖ σὲ μεγάλο Ἐθνικὸ καὶ Πολιτικὸ κέρδος γιὰ τὴν χώρα μας καὶ οἱ πολιτικοί μας θὰ πάρουν τὴν θέση ποὺ πρέπει στὴν ἐκτίμηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

Ἔλεγε ὁ ἀρχαῖος τραγικὸς ΑΓΑΘΩΝ(450-400Π.Χ.)
«Τὸν ἄρχοντα τρειῶν δεῖ μέμνησθαι,
πρῶτον μὲν ἀνθρώπων ἄρχει,
δεύτερον κατὰ νόμον ἄρχει,
τρίτον οὐκ ἀεὶ ἄρχει..»

Ἰωάννης Μ. Ἀσλανίδης

Ἀντιστράτηγος ἐ.ἀ.
Ἐπίτιμος Δκτης τῆς Σ.Σ.Ε.


Μπορεί να σε ενδιαφέρουν:

© Copyright 2017 TheSecretRealTruth- Diberdayakan oleh Blogger